Anaokulu Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

KARAKAYA ANAOKULU 2018/2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMEN KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ: ……………
TOPLANTI YERİ : ……………….
TOPLANTI SAATİ : ……………….

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış, yoklama ve yazman seçimi
2. Gündem Maddelerinin okunması
3. Sınıf ve şubelerin dağılımının gözden geçirilmesi
4. Günlük Eğitim Akışları, Etkinlik Planları ve Aylık Planlar
5. Doldurulacak Formlar ve Çizelgeler
6. Okul-Veli ilişkisinin değerlendirilmesi ve veli toplantıları
7. Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantı tarihinin belirlenmesi
8. Özel Eğitim gerektiren öğrenciler ve Rehberlik yürütme komisyonu oluşturulması
9. Destek Eğitim Odası açılması
10. Sınıf eksikliklerinin belirlenmesi
11. Zümre başkanları ve Zümre Öğretmenler Kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi
12. İhale Komisyonu ve Muayene ve Kabul Komisyonu seçimi
13. Nöbet günleri ve Nöbetçi öğretmenin görevleri
14. Proje tabanlı eğitim ve Proje yürütme komisyonu
15. Okul Öncesini Yaygınlaştırma Komisyonu
16. Seçici Kayıt Komisyonu çalışmaları
17. Kılık Kıyafet
18. Öğretmen izin ve rapor bilgilendirmeleri
19. Bakanlık kaynak kitaplarının dağıtılması ve kitap seçimi ve dağıtımı komisyonu
20. Sınıf kuralları ve dikkat edilecek hususlar
21. Sınıf içi etkinlik fotoğraflarının MEB doğrultusunda yayınlanması
22. Servis Denetleme Komisyonu
23. Öğrenci Devam Takip
24. Giriş Çıkış Saatleri
25. Aile katılımları
26. Aylık bültenler
27. Özel gün ve hafta kutlamaları
28. Sivil savunma ekipleri
29. TKY Ekibinin oluşturulması
30. Değerler Eğitimi Komisyonunun oluşturulması
31. Sosyal etkinlikler ve toplum bilinci komisyonu ve geziler
32. Süt ve Kuru Üzüm Komisyonu oluşturulması
33. Stratejik plan çalışmaları ve stratejik plan hazırlama ekibi güncellemesi
34. O.A.B. Denetim Kuruluna seçilecek öğretmenler
35. Risk analizi komisyonun oluşturulması
36. Dilek ve temenniler

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Selçuk ŞAHİN.
Okul Müdür V.

KARAKAYA ANAOKULU
2018/2019EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SENE BAŞI ÖĞRETMEN KURULU TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Öğretmenler müdürün odasına geldikten sonra saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunarak toplantıya başladı. Öğretmenler kurulu okul müdürü başkanlığında ………… tarihinde saat ………….’da müdür odasında toplandı. Okul Müdürü öğretmenlere Hoş geldiniz diyerek toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin hazır olduğu tespit edildi. Kurul yazmanı olarak ……………. seçildi.
2. Okul müdürü…………….. tarafından gündem maddeleri okundu.
3. …………….., 2018/2019 eğitim öğretim döneminde okulumuzda göreve başlayan öğretmenlerin şubelerini belirtti.
.. SABAH GRUBU – . … ÖĞLEN GRUBU –
… SABAH GRUBU – . .. .ÖĞLEN GRUBU –
.. SABAH GRUBU – . …ÖĞLEN GRUBU –
.. SABAH GRUBU – … ÖĞLEN GRUBU –

4. …………….., Günlük Eğitim Akışları doğrultusunda Etkinlik Planları hazırlanarak, Aylık Plana uygun şekilde yapılması, çocukların gelişim dönemlerine uygun kazanımlar belirlenmesi, Planda okul öncesi eğitimin amaçları ve Milli Eğitimin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak Atatürkçülük, Atatürk İlke ve İnkılaplarını çocukların anlayabileceği düzeyde yer verilmesinin öneminden bahsetti.
…………….., Aylık ve Günlük Eğitim Akışlarının bilgisayar ortamında yapılmasına günlük eğitim akışlarının günlük olarak hazırlanması gerektiğini , sınıf içerisinde her öğretmenin günlük eğitim akışı hazır olarak derse girmeleri ve Günlük Eğitim Akışlarının velilerin görebilecekleri şekilde günlük olarak giriş bölümdeki panolara asılması gerektiğini ifade etti. ……………………, Günlük Eğitim Akışlarının velilerin görebilecekleri şekilde günlük olarak giriş bölümdeki panolara asılması işinin zümre başkanları kontrolünde olabileceğini söyledi.
5. ……………………., Okul Öncesi Eğitim Programında yer verilen Gelişim Gözlem Formu, Gelişim Raporu, Kavramlara Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durum Çizelgesi, Kazanım ve Göstergelerine Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgelerinin doldurulabileceğini belirtti.
6. …………………. okul öncesi eğitimde okul aile işbirliğinin önemi üzerinde durarak, çocuk hakkında ön bilgiyi ailesinden alabileceğimizi, bu bilgilerin ne kadar gerçeği yansıtırsa bizim eğitimimizin çocuk açısından o kadar yararlı olacağı konusunun altını çizdi. Birçok problemin okul-aile işbirliği ile çözümleneceğini belirterek, yapılacak veli toplantılarına katılımın yüksek olmasının sağlanmasının üzerinde durdu. Bu sebeplerle yılda en az 3 kez, ihtiyaç duyulduğu takdirde daha fazla veli toplantısının yapılması gerektiğini belirtti.
…………………….., Ekim ayı içinde tüm velilerin katılımını sağlamak açısından Pazar gününe denk gelebilecek şekilde sınıf veli toplantıları yapılabileceğini söyledi. Çocukları aşağı yukarı tanıdıktan sonra, ………………. tarihinde yapılabileceğini ifade etti.
…………….., …………… tarihinde öğlen grubu 10:30’da, …………………, ……………. tarihinde sabah grubu da 12:30’da veli toplantılarını yapabileceklerini söyledi.
7. …………………, 2018/2019 Eğitim/ Öğretim yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısının ……………… tarihinde saat 16.00 okulumuz çok amaçlı salonunda yapılabileceğini söyledi.

8. ………………, Kaynaştırma gerektiren öğrencilere RAM raporu doğrultusunda BEP hazırlanarak eğitimin sağlanması gerektiğini belirtti. ……………….., BEP’in hazırlanması için çocukların tanınması gerektiğini ve çocuklar tanındıktan sonra 1,5 ay içerisinde hazırlanabileceğini söyledi.
………………, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre; Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürü ……………….. başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulduğu konuşuldu.
a) Müdür yardımcısı …………………
b) 5 Yaş B Şubesi Öğretmeni .
c) 4 Yaş A Şubesi Öğretmeni .
d) 3 Yaş A Şubesi Öğretmeni .
e) Okul-aile birliğinden bir temsilci.
Okul Aile Birliğinden bir temsilcinin Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısında seçilebileceği konuşuldu.
………………….., Bu komisyonun, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanması gerektiğini ilk toplantının Okul Aile Birliği kurulduktan sonra …………………. tarihinde yapılabileceğini söyledi.
……………….., Rehberlik hizmetinin sağlıklı yürütülmesi için Komisyonda görev alan kişilerin titizlikle çalışması gerektiğini ifade etti.
9. ……………….., okulumuzda Destek Eğitim Odasının açıldığını, bu odalarda kaynaştırma öğrencilerinin velilerinden izin alınarak BEP’ine göre eğitim verileceğini belirtti. Destek Eğitim Odası Kılavuzunu okudu. Destek Eğitim Odasında çalışmak isteyen gönüllü öğretmen olup olmadığı soruldu. ……………… ve ………………….. çocuk kulübü saatlerinden sonra günde bir etkinlik saati görev alabileceklerini belirttiler.
………………….., Destek Eğitim Odasında eğitim alacak öğrencilerin, öncelikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerektiğini, sonra ilgili öğrenciler BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirleneceğini, Bu belirlemede, öğrencilerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulacağını ifade etti.
10. ……………………… 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı için sınıfların eksikliklerinin neler olduğunu sordu.
*……………………. geçen yıl çok amaçlı salonda belgesel, eğitici film izlenmesi için laptop alındığını, ancak Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilince laptopun idari kısımda kullanıldığını, idari odası için masa üstü bilgisayar ya da laptop ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Aynı zamanda çok amaçlı salona törenlerde kullanılmak üzere ses sistemi kurulabileceğini ifade etti.

11. …………………., Sene Başı Öğretmenler Kurulu toplantısında 4 Yaş Gruplarının zümre başkanının …………………., 5 Yaş Gruplarının zümre başkanının ………………… olarak belirlendiğini, 3 Yaş zümre başkanının ise ……………… olabileceğini söyledi.
Zümre toplantı tarihlerinin;
3 Yaş Zümre Toplantısının ……………. tarihinde saat …………..’da yapılabileceği
4 Yaş Zümre Toplantısının ………………. tarihinde saat ……………..’da yapılabileceği
5 Yaş Zümre Toplantısının ……………….. tarihinde saat ……………’da yapılabileceği konuşuldu.
12. MEB Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği gereği okulumuzun mal ve hizmet alımları ile bakım ve küçük onarım işleri için İhale Komisyonu ve Muayene ve Teslim Alma Komisyonu kurulması gerektiğini söyledi. Okulumuzda yeterli sayıda öğretmen bulunmadığından çevre okulların öğretmenleriyle irtibata geçerek komisyona yedek olarak dahil edilebileceğini belirtti.
*İhale Komisyonu Asil Üyeleri: .
*İhale Komisyonu Yedek Üyeleri: .
*Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Asil Üyeleri: .
*Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Yedek Üyeleri: ………………….. olarak seçildi.
13. ……………………., MEB Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği Nöbetçi öğretmenin görevlerinin neler olduğunu izah etti.
*Bağımsız anaokulu ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.
*İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.
*Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak, ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir. Bu maddeye uyan okulumuz öğretmeni …………………. nöbet görevi verilemeyebileceği konuşuldu.
* Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir. Tüm öğretmenler bu sürenin 15 dakika olarak kısaltılabileceğini söylediler.
* Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
* Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur. Bu maddeye göre Nöbetlerde uyulması gereken kurallar hakkında konuşuldu.
1)Okula ders saatinden 15 dakika önce gelmek, ders bitimi saatinden 15 dakika sonra nöbet yerini terk etmek.
2)Sabah grubu nöbetçi öğretmeni ders saati başlamadan okulun eğitim-öğretime hazırlığını kontrol etmek, nöbet bitiminde öğlen grubu için eğitim-öğretime hazırlığı kontrol etmek,
3)Öğlen grubu nöbetçi öğretmeni ders saati başlamadan okulun eğitim-öğretime hazırlığını kontrol etmek, nöbet bitiminde ertesi gün için sınıfların eğitim-öğretime hazırlığını kontrol etmek
4) Okula servis ve aileleri ile gelen çocukları sınıflarına gitmeleri için yönlendirmek.
5)Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmedikleri izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve nöbet defterine işlemek.
6)Ücretli personellerden gelmeyenleri okul idaresine bildirmek ve nöbet defterine yazmak.
7)Isınma, elektrik tesisleri ile sıhhi tesisatların çalışıp çalışmadığını, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığını, okul ve bina tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak, gerekli durumlarda duyurmak.
8)Kahvaltı öğünlerinin hazırlığının kontrolünü yapmak.
9)Bayrak törenlerinin zamanında gereken önemin verilerek yapılmasını sağlamak.
10)Okula gelen ve gidenleri kontrol etmek ve durumlarıyla ilgilenmek.
11)Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak, durumu okul yönetimine bildirmek.
12)Nöbeti süresinde okulun eğitim, öğretim ve disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemleri almak.
13)Kendine verilen eğitim, öğretim, yönetim ve görevlerini yapmak.
14)Öğretmenler Kurulu, zümre ve sınıf öğretmenleri toplantılarına katılmak.
15)Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.
16)Okula servisle gelen-giden çocukların servis araçlarının okul kapısının önüne getirmiş olmasına dikkat etmek, servis aracı kapıda değilse durumu okul yönetimine haber vermek.
17)Nöbeti sonunda “Okul Nöbet Defterini” nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önemleri belirterek raporu yazmak.
……………………….., okulun ilk gününün nöbetini Müdür Yardımcısı ………………….. tuttuğunu, nöbetlerin …………………….. tarihinden itibaren dönüşümlü olarak yapılacağını, öğretmenlerin idarenin hazırladığı çizelgeye ve nöbetçi öğretmen talimatnamesine uygun nöbetlerini tutmaları gerektiğini belirtti.
14. Okul müdürü ……………….., 2018/2019 eğitim- öğretim yılında proje çalışmalarının eğitimin verimli yapılmasında önemli olduğunu ve konularının belirlenirken okul öncesi eğitime ve çocukların gelişimlerine, kazanımlarına uygun çalışmaların belirlenmesinin gerektiğini belirtti. Okulumuz öğretmenleri sınıf bazında dönem boyunca yapacakları çalışmaların konularını belirtti. Okulumuz öğretmenleri ……………; Süt, ………….; Yerli Malı Ürünleri, ……………….; Geri Dönüşüm, …………………….; Balık, …………………; …………….; Çiçekler, ……………….; Ağız ve Diş Sağlığı, ……………..; Toprak konularını seçtiklerini söylediler.
15. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 5 yaş grubu çocuklarına ulaşılmasının sağlanması ve okullaşma oranının artırılması çalışması için komisyon kurulması gerektiğini ifade etti. Müdür Yardımcısı …………………… ve okulumuz öğretmenleri …………………….. komisyonunda istekleri doğrultusunda görevlendirileceklerini belirttiler.
16. …………….., İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Takvimine göre 2018/2019 seçici komisyon çalışmalarının 30 Eylül itibariyle kesin tamamlanarak düzenlenmesi gerektiğini, Komisyonda görevli olan ………………………. katılımıyla ……………. tarihinde saat ………….’da müdür odasında toplantı yapılacağı konuşuldu.
17. …………………. tüm personele 657 sayılı devlet memurları kılık kıyafet yönetmeliğini okudu. Tüm personelin yönetmelik doğrultusunda giyinmesinin gerekliliğinden, herkesin okul içinde giyeceği ayrı bir okul ayakkabısı olması gerektiğini sınıflara galoş ile girilmemesi gerekliliğinden bahsetti.
18. Okul müdürü ……………….., öğretmenlere hasta olunan günlerde okula gelinemediği taktirde hastalık durumunun belgelendirilmesi ve okulun bilgilendirilmesi gerektiğini, bunun okul işeyişi düzenlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
19. ……………….., MEB’in ücretsiz olarak dağıttığı ……………………….. kitaplarının kullanılacağını, bu kitapları destekleyen okuma yazmaya hazırlık çalışma sayfaları öğretmenler tarafından hazırlanacağını, her hangi bir yayın evinden okulumuza kitap alınmayacağını ifade etti. ……………….., Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen kaynak kitaplar teslim edildikten sonra planlara dahil edilerek kullanılmaya başlanılması gerekliliğinden bahsetti. ……………., zümreler bir araya gelerek fotokopi olarak çoğaltılarak aylık fasikül oluşturulabileceğini söyledi.
20. ………………., öğretmenlere okul içerisinde uyulması gereken kuralları okuyarak, dikkat edilecek noktalara değindi. Tüm öğretmenlerin kurallara uygun davranması gerekliliği hatırlattı.
21. Okul Müdürü ………………… tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının “Ses, Görüntü ve Video Paylaşımı” konusu ile ilgili 07/01/2015 tarihinde yapmış olduğu basın açıklaması okundu. “Öğrencilerin kişisel gelişimleri ile psikolojik ve sosyal gelişimlerine olumsuz etki yapacak ve bununla birlikte kişilik haklarını ihlal edecek ses, görüntü ve video kayıtlarının sosyal ağ ortamlarında paylaşılması” konusunda; Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasal ve idari düzenlemeler ile Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerinin dikkate alınması ve bu kapsamda, gerekli tedbirlerin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bilgiler ışığında, eğitim-öğretim ile ilgili kamuoyu ile paylaşılmasında fayda görülen, örnek uygulamaları içeren “ses, görüntü ve video kayıtlarının” öğrenci velilerinden izin alınarak, Resmi okul/kurum web sitelerinde paylaşılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” Bu basın açıklamasına istinaden tüm öğretmenlerin velilerinden izin dilekçesi alarak çocukların etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarının web sitesinde yayınlamak üzere Müdür Yardımcısı ………………….. teslim edilebileceğini ifade etti.
……………, tüm öğretmenlere çocukların fotoğraflarının bireysel değil toplu olarak çekilmiş ve eğitim içeriğinde olması gerektiğini söyledi. Çekilen fotoğrafları her ay sonunda bir sınıf ismiyle klasör yapılarak teslim edilebileceğini belirtti.
22. …………………., Velilerin anlaştığı servisin servis taşıma yönetmeliğine uygun olarak öğrenciyi taşıyıp taşımadıklarını denetlemek üzere komisyon kurulması gerektiğini, okulumuz müdür yardımcısı ……………………….servis denetleme komisyonunda istekleri doğrultusunda görevlendirileceğini belirtti.
23. ………………….., çocukların devam takip çizelgelerinin düzenli olarak tutulmasını ve e-okul şifreleri öğretmenlere verildikten sonra, devam devamsızlıkların sisteme işleneceğini, 3 gün okula gelmeyen çocukların 3.gün akşamı mutlaka aranması gerektiğini belirtti.
24. …………………. öğretmenlerin giriş çıkış saatlerine uyulması ve bu saatler içerisinde okulda bulunmaları gerektiği söyledi. Sabah ve Öğlen giriş çıkış saatlerini (Sabah Grubu 07:30-12:30, Öğlen Grubu 12:30-17:30) olarak belirtti.
25. …………………, Aile katılımının; veli – öğretmen iş birliği çerçevesinde belirlenebileceğini, her velinin mutlaka bir etkinlik için sınıf ortamına gelmesinin öneminin velilere toplantıda anlatabileceklerini ve toplantıda ebeveyn katılım formu verebileceklerini belirtti. ………………….., Velilerin doldurmuş oldukları aile katılım formları değerlendirilerek etkinliğin adı, katılım günü o ayki bültende duyurulabileceğini söyledi.
26. …………….. Aylık bültenlerin içeriği (veli katılım günleri, duyurular, çocuk gelişimi ile ilgili bilgiler) hakkında bilgi verdi. Aylık bültenlerin hazırlanması her ayın 20’sinde zümre öğretmenler olarak başkanlar eşliğinde hazırlanarak müdür yardımcısı …………… teslim edilebileceğini ve her ayın 1’inde çocuklarla gönderilerek velilere dağıtılacağını söyledi.
27. Belirli gün ve haftalar okul öncesi programı kılavuzundan incelendi. ………………… planlara Belirli Gün ve Haftaları dahil etmenin ve bu doğrultuda konu ile ilgili etkinliklere yer vermenin gerektiğini söyledi.

İlköğretim Haftası Eylül Ayının Üçüncü Haftası
Hayvanları Koruma Günü 4 Ekim
Dünya Çocuk Günü Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim
Kızılay Haftası 29 Ekim- 4 Kasım
Atatürk Haftası 10-16 Kasım
Öğretmenler Günü 24 Kasım
İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftası 10 Aralık Gününü İçine Alan Hafta
Yeni Yıl 31 Aralık- 1 Ocak
Enerji Tasarrufu Haftası Ocak Ayının İkinci Haftası

Özel Gün ve Hafta Kutlamaları:
 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının okulumuzda kutlama şeklinde yapılacağı konuşuldu. Kutlama plan ve raporunu …………….. hazırlayabileceğini söyledi. Okul müdürü ………………. bu kişinin programın hazırlanmasından, okul müdürlüğüne sunulmasından okulun o güne özel hazırlanması için gerekli hazırlıkları takip etmesinden sorumlu olacağını söyledi.
 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anma töreninin okulumuzda çocuklarla yapılacağı konuşuldu. Törenin plan ve raporunu …………….. hazırlayabileceğini söyledi. Okul müdürü …………….. bu kişinin programın hazırlanmasından, okul müdürlüğüne sunulmasından okulun o güne özel hazırlanması için gerekli hazırlıkları takip etmesinden sorumlu olacağını söyledi.
 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı okulumuzda kutlama şeklinde yapılacağı konuşuldu. Kutlama plan ve raporunu ……………… hazırlayabileceğini söyledi. Okul müdürü ………….. bu kişinin programın hazırlanmasından, okul müdürlüğüne sunulmasından okulun o güne özel hazırlanması için gerekli hazırlıkları takip etmesinden sorumlu olacağını söyledi.
 Yarı Yıl Programı okulumuzda çocuklar ve velilerle birlikte sergi / karne programı şekilde yapılacağı konuşuldu. Tüm öğretmenler programda görev alabileceklerini söylediler. Okul müdürü …………………. bu kişilerin programın hazırlanmasından,okul müdürlüğüne sunulmasından,okulun o güne özel hazırlanması için gerekli hazırlıkları takip etmesinden sorumlu olacağını söyledi.
28. ……………, okulun 2018/2019Eğitim/Öğretim yılı Sivil Savunma Ekibinin oluşturulması gerektiğini söyledi .Sivil savunma ekipleri aşağıdaki kişiler tarafından oluşturulması görüşüldü.
Söndürme Ekibi : .
Koruma Ekibi: .
Kurtarma Ekibi : .
İlkyardım Ekibi: .
Şeklinde belirlendi.
29. ……………. okulun TKY Ekibinin oluşturulması gerektiğini söyledi. TKY ekibine ……………………….gönüllü oldu. TKY projesinin belirlenmesi ve belirlenen konu hakkında çalışmalara başlanması hakkında konuşuldu.
30. …………………… 2018/2019 eğitim öğretim yılında Değerler eğitimi komisyonunda tüm öğretmelerin görev alabileceği konuşuldu. Değerler eğitimin konuları ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından bildirilen takvim doğrultusunda hareket edilerek takvime uygun olarak görev dağılımlarının yapılabileceği konuşuldu.
31. ………………… 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Etkinlikler ve Toplum Bilinci komisyonu Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre “Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.” kurulacağını belirtti. Bu maddeye göre komisyonda Müdür yardımcısı …………………… başkanlığında tüm öğretmenlerin görev alabilecekleri konuşuldu ve danışman öğretmen olarak ……………………. seçildi. Okul
Aile Birliğini temsilen ………………… tarihinde yapılacak olan Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısında Gönüllü Veli Başvuru Formuna göre iki temsilci seçilebileceği konuşuldu.

………………….., Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre; gezilerde uyulması gereken hususlar hakkında bilgi verdi.
……………….. başkanlığında 2018/2019 eğitim öğretim yılı içerisinde hangi ay nereye gidileceği aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
• Ekim ayında – Çocuk Sinema Filmi (3 yaşlar hariç tüm gruplar için)
• Kasım ayında – 10 Kasım Atatürk Haftası ile ilgili Florya Atatürk Evi ve Havacılık Müzesi (3 yaşlar hariç tüm gruplar için)
• Kasım ayında – Süt Projesi kapsamında Süt Fabrikası (5 Yaş A sınıfı için)
• Kasım ayında – Yerli Malı Ürünleri Projesi kapsamında Marketin manav bölümüne (4 Yaş A sınıfı için)

• Kasım ayından sonra- Geri Dönüşüm konulu projesi kapsamında Halkalı Kağıt Fabrikasına yetkili kişilerle görüşülerek tarih belirlenecek. (5 Yaş D sınıfı için)
• Aralık ayında – Çocuk Tiyatro Oyunu (3 yaşlar hariç tüm gruplar için)
• Aralık ayında – Ekmek Projesi kapsamında Fırına (4 Yaş B sınıfı için)
• Aralık ayında – Ağız ve Diş Sağlığı Projesi kapsamında Diş Polikliniği (5 Yaş C sınıfı için)
• Şubat ayında – Florya İstanbul Akvaryum (Tüm gruplar için)
• Mart ayında – Çocuk Tiyatro Oyunu (Tüm gruplar için)
• Mart ayında – Toprak ve Çiçekler Projesi kapsamında Küçükçekmece Belediyesinin Hobi Bahçesi (5 Yaş B ve 3 Yaş A sınıfı için)
• Nisan ayında –Legoland (Tüm gruplar için)
• Mayıs ayında –Küçükçekmece Trafik Eğitim Parkı (Tüm gruplar için)
• Mayıs ayında – Mehmet Arsay Otomobil Müzesi (Tüm gruplar için)
• Haziran ayında –İlkokula hazırlık için …………. İlkokulu (5 Yaş A, 5 Yaş B, 5 Yaş C, 5 Yaş D grupları için)
………………. Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi halinde hazırlanması gerektiğini söyledi.
32. …………………. 2018/2019eğitim öğretim yılı okulumuz öğretmenleriyle okul sütü ve kuru üzüm komisyonun oluşturulması gerektiğini söyledi. Okulda görevli tüm öğretmenlerden ve O.A.B. Başkanının yer alacağı komisyonların kurulacağı konuşuldu.
33. Okulumuz müdürü …………………, 2018/2019 Eğitim/Öğretim yılında Stratejik Plan Üst Kurul ve Hazırlama Ekibinde ayrılan öğrencilerimizin velilerinden dolayı değişiklik olacağını anlattı. Stratejik Plan Üst Kurulunda, Yönetim Kurulunda üye olan ……………….. yerine yeni Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu kurulduktan sonra istekli bir üye; Hazırlama Ekibinde olan veli …………….. ve ……………… yerine Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında istekli iki üye görevlendirilebileceği konuşuldu.
34. ………………….. Okul Aile Birliği Denetim Kuruluna yönetmelik gereği iki asil öğretmen ve iki yedek öğretmen seçilmesi gerektiğini belirtti. Okul Aile Birliği Denetim Kuruluna Asil olarak ………….. ve ………… yedek olarak …………… üye olabileceklerini söylediler.
35. ………… sınıfta ya da okulda risk olabilecek durumları belirlemek üzere okulumuzda Risk Analizi Komisyonunun oluşturulabileceğini söyledi. Komisyonda Müdür Yardımcısı …………….. başkanlığında tüm öğretmenlerin ve yardımcı personel …………….. görev alabilecekleri konuşuldu. ………………. okulda risk olabilecek durumlar komisyonca belirlenerek okul müdürlüğüne rapor halinde sunulması gerektiği ifade etti.
36. Toplantı başkanı okul müdürümüz ……………….. teşekkür ederek yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisi ile toplantıyı bitirdi.
SELÇUK ŞAHİN. . . .
Okul Müdür V. Müdür Yardımcısı Öğretmen Öğretmen

.
Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen

.
Öğretmen Öğretmen

Eğitimhane.Com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir