9. Sınıf Kimya Müfredatı

Ünite 1 KİMYA BİLİMİ

Terimler: simya, kimya, madde, element, bileşik, sembol, formül, laboratuvarda güvenlik

Simyadan Kimyaya (Tıkla-Çalış)

Kimyanın Uğraş Alanları

Kimyanın Sembolik Dili

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeler

Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi

Ünite 2 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

Terimler: atom, model, elektron, proton, nötron, absorbsiyon/emisyon, periyodik sistem, grup, periyot, metal, ametal, yarı metal, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik

Atom Modelleri

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modelleri

Atomun Yapısı

Periyodik Sistem

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esasları

Mendeleyev’in periyodik tablo üzerine yaptığı çalışmalar ve Moseley’in katkıları

Atomların katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki

Elementlerin sınıflandırılması

Periyodik özelliklerin değişme eğilimleri

Ünite 3 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Terimler: molekül, iyon, kimyasal bağ, değerlik elektron, iyonik bağ, kovalent bağ, polar kovalent bağ, apolarkovalent bağ, metalik bağ, moleküller arası etkileşim

Kimyasal türler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Güçlü Etkileşimler

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırması

Tek atomlu ve çok atomlu iyonların(NH4+, OH-, NO3-, SO42-, CO32-, PO43-, CN-, CH3COO-) oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması

Değişken değerlikli metallerin (Cu, Fe, Hg, Sn, Pb) oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması

Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırması

Metalik bağın oluşumu

Zayıf Etkileşimler

Van der Waals kuvvetlerinin oluşumu

Hidrojen bağının oluşumu

Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasındaki ilişki

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Ünite 4 MADDENİN HÂLLERİ

Terimler: erime, donma, süblimleşme, kırağılaşma (geri süblimleşme), akışkanlık, viskozite, buharlaşma, yoğuşma, buhar basıncı, nem, bağıl nem, kaynama, basınç, hacim, mutlak sıcaklık, mol, avogadro sayısı, genleşme

Maddenin Fiziksel Hâlleri

Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemi

Katılar

Sıvılar

Sıvılarda viskozite kavramı

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörler

Gazlar

Gazların genel özellikleri

Gazların sıcaklık, basınç, hacim ve miktar özellikleri

Saf maddelerin hâl değişim grafikleri

Terimler: sert/yumuşak su, su arıtımı, kirletici, sera etkisi, küresel ısınma, geri dönüşüm

Su ve Hayat

Su kaynaklarının ve korunmasının önemi

Dünyadaki kullanılabilir su kaynaklarının sınırlılığı

Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri

Su tasarrufunun önemi

Suyun sertlik ve yumuşaklık özellikleri

Çevre Kimyası

Hava, toprak ve su kirliliğinin sebepleri

Çevreye zararlı maddelerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerileri

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Kimya Konuları

11. Sınıf Kimya Konuları

12. Sınıf Kimya Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.