7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

 

1. Dinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Allah tarafından gönderilmiştir
b) Cebrail aracılığıyla insanlara açıklanmıştır.
c) İnsanların hem bu dünyada hem de ahrette mutlu olmalarını amaçlar
d) İnsanların uyması gereken kurallar ve nasihatler vardır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

2. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?

A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B) Din tektir, din anlayışları çeşitlidir.
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
D) Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.
3. Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Din insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanmıştır.
b) Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir
c) Yapılan yorumlardan sadece bir tanesi doğrudur.
d) Dünyada bir tane İslam dini vardır; ancak binlerce din anlayışı vardır.

4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?

a) Tüm insanlar aynı düşüncelere sahiptirler
b) İnsanlar doğuştan birbirlerin¬den farklı özelliklere sahiptirler
c) Farklı kişiliklere sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve yorumlarlar
d) İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır.

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
a) Tebliğ, peygamberimizin aldığı vahyi bize iletmesidir.
b) Peygamberimiz Allah’ın gönderdiği örnek insandır.
c) Arabistan toplumuna özel olarak peygamberimiz bir Rahmettir.
d) Peygamberimiz kuldur ve elçilik görevi verilmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılaşmalarla ilgili doğru bir yargı değildir?

A) İslâm dininin farklı kültürler arasında yaşanması kolaylaşmıştır.
B) İslâm düşüncesinin gelişiminde katkı sağlamışlardır.
C)Müslümanları istikrarsızlığa ve düzensizliğe götürmüştür.
D) İslâm kültüründe farklı bilim dallarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardır
7. Peygamberimizin söz, davranış ve onay verdiği durumlara ne ad verilir?

a) Mezhep b) Sünnet
c) Hadis d) Ayet

8. Mezheplerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Mezhepler peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır.
b) İslam bilginlerinin dinle ilgili görüşleri sonucunda oluşmuştur.
c) Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
d) Mezhepler arasında dinin temel ilkeleri ile ilgili farklılıklar vardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi fıkıhla ilgili mezheplerden biri değildir?

a) Malikilik b) Mâturîdîlik
c) Hanefilik d) Hanbelîlik

10. Farklı görüşlerle karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız yanlış olur?

a) Farklı düşünen kişileri küçümsemek
b) Görüşleri aklımızın ve kalbimizin onayına sunmak
c) Farklı düşüncelerin sebepleri üzerinde düşünmek
d) Niçin farklı düşüldüğünü araştırmak

11. İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir?

a) Tasavvuf b) Fıkıh
c) Hadis d) Kelam

12. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden biridir?
a) Malikilik b) Eşarilik
c) Yesevilik d) Mevlevilik
13. İbadetler, helaller- haramlar, evlilik- boşanma, miras vb. konular hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir?

a) Fıkıh b) Kelam
c) Hadis d) Tasavvuf

14. İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir?
a) Fakih b) Mezhep
c) Ahlak d) Tasavvuf

15. Tasavvufla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
a) İnsanları Allah’a yönelmeye teşvik eder
b) Kalp temizliğini önemser
c) Allah sevgisini kazandırmayı amaçlar
d) İnanç esaslarına yöneltilen eleştirilere cevap verir

16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?
a) İslâm’ın temel inanç esasları konusunda da farklı düşünülebilir.
b) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir
c) Farklı anlayışlar farklı toplumla¬rın ihtiyaçlarına cevap verir.
d) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir

17. İmanla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
a) İman temel de bir kalp işidir
b) İman edecek kişinin özgür olması gerekir
c) Zorlama sonucu gerçekleşen iman geçerlidir.
d) Başkalarının inançlarını zorla değiştiremeyiz.

18. Ameli ( ibadet), helaller, haramlar, ticari konular vb. durumlarda insanların sorularına cevap veren alimlere ne ad verilir?
A)Muhaddis B) Fakih
C) Mutasavvıf D) Kelamcı

19. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorum yapan başlıca mezheplerdendir

A) Hanefilik-Şafilik
B) Yesevilik-Malikîlik
C) Mevlevîlik-Hanbelîlik
D) Eşarilik-Mâturîdîlik

20. Mesnevi ve Divanı Kebir kimin eserleridir ?
A) Celalettin Rumi B) Ahmet Yesevi
C) Abdülkadir Geylani D) Hacı Bektaşi Veli

21. Gusül abdestinin farzlarını 2 maddede, gusül abdesti alırken dikkat edilecek hususları 5 maddede yazınız.

 
22.Maun Suresini ve anlamını yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir