2018-2019 Türkçe Sene Başı Zümre

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ………………………… ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi  :   …./ 09 / 2018

Toplantı Yeri     : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati   :13.00

Toplantı No       :1

Toplantıya Katılanlar: ………………………….., ………………………….., …………………………..

GÜNDEM:       

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi
 3. Yeni Müfredat Programının Gözden Geçirilmesi, Değişen 5. Sınıf Müfredatının ve Merkezi Sınav Sisteminin İncelenmesi
 4. Öğrenci Başarısını Artırmak İçin Alınacak Tedbirler
 5. Türkçe Dersi Yöntem ve Teknikleri ile Yıllık ve Ders Planlarıyla İlgili Açıklamalar
 6. Türkçe Dersi Araç ve Gereçleri
 7. Ölçme ve Değerlendirme
 8. Proje Ödevlerinin Belirlenmesi
 9. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin Değerlendirilmesi
 10. Okuma Saati Uygulaması
 11. Dilek ve Öneriler                               

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.Açılış  ve Yoklama

Türkçe öğretmeni ………………………….. başkanlığında, Türkçe öğretmenlerinin katılımıyla ….09.2018 tarihinde yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

Başkan gündem maddelerini okudu, çıkarılacak veya eklenecek madde olup olmadığını sordu. Gündem maddeleri yeterli görülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

 2.Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi

         Başkan, bir önceki yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu Kararları” nı okudu.

…………………………..: ”Zümre kararlarının yönetmelik gereği uygulanma zorunluluğu vardır. Bu kararların uygulanmasına özen gösterilmelidir. Zümre kararları geçen yıl,  büyük bir hassasiyetle ve başarıyla uygulandı.” dedi.

 1. Yeni Müfredat Programının gözden geçirilmesi, değişen 5. sınıf müfredatının ve Merkezi Sınav Sisteminin incelenmesi

…………………………..: Güncellenen Türkçe Öğretim Programı incelendi. Yapılan değişiklikler gözden geçirildi. Yeni programda değerler eğitimine önem verilmiş. Geleneklerimiz, vatan, bayrak, adalet, misafirperverlik, dürüstlük, yardımlaşma, merhamet,  paylaşma, sevgi, cömertlik, sorumluluk, öz güven, sabır vb. değerlerin ilgili temalarda yer alan metinler yoluyla aktartılması gerekiyor.

Yeni programda öğrenme alanları “Sözlü İletişim”, “Okuma” ve “Yazma” olmak üzere üç ana başlık altında toplanmış. Bu programda dil bilgisi ile ilgili kazanımlar öğrenme alanları içinde sınıf seviyesine uygunluk gözetilerek 1. sınıftan 8. sınıfa kadar aşamalı olarak yapılandırılmıştır. Bu yaklaşımla dil bilgisi konularının ezberlenmesi yerine sezdirme ve uygulama yoluyla öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca dil bilgisi konularının anlatıma olan katkısı üzerinde durulmuştur.

Programda yöntem, teknik ve stratejiler kazanımlara götüren birer araç olarak değerlendirilmiştir. Öğretmenlerden, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için öğrenme ortamlarında yöntem, teknik, strateji öğretimine ve bunların kullanılmasına yönelik olarak gerekli yönlendirmeleri yapmaları beklenir. Dersin işlenişi sırasında bazı konuşma, dinleme, okuma ve yazma etkinlikleri özel bir hazırlık gerektirmezken bazı etkinlikler; öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal olarak hazırlık yapmalarını, etkinliğin amacını belirlemelerini, etkinlik için gerektiğinde teknolojiden de yararlanarak ön bilgiler edinmelerini ve notlar alarak taslaklar oluşturmalarını gerektirebilir.

 1. sınıflarda uygulanan TEOG sınavlarında geçmiş yıllardan farklı olarak açık uçlu sorulara da yer verilmesi planlanmaktadır. Yapılacak olan ölçme-değerlendirme etkinliklerinde bu ayrıntının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
 2. Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Alınacak Tedbirler

        Zümre Başkanı, bir önceki yıla ait başarı değerlendirmesini yaptı. Öğrencilerin daha başarılı, sosyal, araştırmacı, eleştirici, duyarlı birer birey olarak toplum hayatına katılmaları için yapılması gerekenler üzerinde durdu.

………………………….., Türkçe film izle derslerindeki başarıyı yükseltmek için öğrencilerin okuma, yazma ve anlama çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

        Yine dersin amacına ulaşılabilmesi için öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi, okumanın faydaları üzerinde durulması, öğrencilere kütüphane sevgisinin aşılanması gerektiğini dile getirdi.

Buse ÖztekinÖğrencilerin okuma, anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirerek, toplum önünde rahatça konuşabilmeleri için; ders dışı faaliyetlere önem vermeliyiz. Konular işlenirken daha önce işlenen konularla bağlantı kurularak, zihindeki kopuklukların giderilmesine çalışmalıyız.” dedi.

Elif Tözen Okul, ilçe, il ve yurt genelinde yapılacak yarışmalara öğrencilerimizin katılmasını sağlamalıyız. Dereceye girenlerin eserlerini okul panosuna asarak ve bunları öğrencilerin huzurunda teşvik amacıyla ödüllendirmeliyiz. Edebiyata karşı ilgi ve yeteneği olan öğrencileri desteklemeliyiz.” dedi.

Ayrıca derslerin işlenmesi çalışmalarına yönelik olarak;

 1. a. Özellikle tüm sınıflarda yazının güzelleştirilmesi, imla hatalarının asgariye indirilmesi için konuların temelini teşkil eden tanımların yazdırılması,
 2. b. Toplum karşısında hitap etme güçlerini ve sınıf içi aktivitelerini arttırmak için anlatılan çözülen veya yazdırılan bölümlerin birkaç öğrenciye tekrar ettirilmesi
 3. c. Konuların daha önceden öğrencilere bildirilmesi böylece hazırlanmalarının sağlanmasına
 4. d. Konuların birden çok yöntemle işlenmesine
 5. Önceki konuların da örneklerle hatırlatılmasına
 6. f. Öğrenci merkezli bir ders işlenmesine
 7. g. Verimli ders çalışma yöntemlerinin öğrenciye anlatılmasına
 8. h. Derse başlamadan önce dersin ve konunun davranışlarının öğrenciye anlatılmasına
 9. I. Konu anlatılırken günlük hayattan örnekler verilmesine
 10. Sınıf içinden örnekler verilerek konunun daha heyecanlı hale getirilmesine karar verildi.

 

 1. Türkçe Dersi Yöntem Ve Teknikleri İle Yıllık Ve Ders Planlarıyla İlgili Açıklamalar

Türkçe dersinde aşağıdaki alanlara uygun öğretim yöntem ve teknikleri belirtilerek bunlara uyulmasına karar verilmiştir.

Öğrenme Alanı Okuma ise: Sessiz okuma, sesli okuma, göz atarak okuma, özetleyerek okuma, not alarak okuma, işaretleyerek okuma yöntemi, tahmin ederek okuma, grup olarak okuma, soru sorarak okuma, söz korosu, okuma tiyatrosu, ezberleme, metinlerle ilişkilendirme, tartışarak okuma, hızlı okuma teknikleri, eleştirel okuma

Öğrenme Alanı Dinleme/İzleme ise: Katılımlı dinleme, katılımsız dinleme/izleme, not alarak dinleme/izleme, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme/izleme (empati kurma),grup hâlinde dinleme/izleme, yaratıcı dinleme/izleme, seçici dinleme/ izleme, eleştirel dinleme/ izleme

Öğrenme Alanı konuşma ise: İkna etme, eleştirel konuşma, katılımlı konuşma, tartışma, kendisini karşısındakinin yerine koyarak konuşma (empati kurma),güdümlü konuşma, kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma, serbest konuşma, yaratıcı konuşma, tümevarım, tümden gelim, hafızada tutma tekniği,

Öğrenme Alanı Yazma ise: Not alma, özet çıkarma, boşluk doldurma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, serbest yazma, kontrollü yazma, güdümlü yazma, yaratıcı yazma, metin tamamlama, tahminde bulunma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturma, bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma, duyulardan hareketle yazma, grup olarak yazma, tümevarım, tümdengelim, eleştirel yazma yöntemleri kullanılmalıdır.

………………………….. “Yıllık planların  yapılmasında, dersin  işlenmesinde  hareket  noktamız  Milli Eğitimin genel amaç ve temel  ilkeler olmalı, her zaman  bunları gerçekleştirmeye çalışmalıyız.” dedi.

…………………………..: “Eğitim, önceden belirlenen amaçların hayata geçirilmesidir. Bizim de amaçlarımız bellidir, yapmamız gereken bu amaçları hayata geçirmektir.”dedi.

…………………………., 5, 6, 7 ve 8.  sınıflarda Bakanlık tarafından gönderilen öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan tema esasına dayalı yıllık planlara göre hareket edilmesi, bu planlarda çevre ve okul şartlarına göre gerekli değişikliklerin yapılarak uygulanması gerektiğini söyledi.

 

 1. Türkçe dersi araç ve gereçleri

………………………….. Türkçe derslerinde kullanılacak kaynakların ve araçların sayısının ve çeşidinin ne kadar çok olursa öğrenci başarısının da o kadar çok olacağını dile getirdi. Ayrıca Türkçe dersinin işlenişinde teknolojik gelişmenin getirdiği araç ve kaynaklardan imkânlar doğrultusunda yararlanmak gerektiğini söyledi.” (bilgisayar, internet, slayt…)

Öğrencilere verilecek araştırma ve inceleme ödevlerinde kütüphanelerden yararlanmalarını tavsiye ederek; yazar, şair, tanıtma, özet çıkarma, inceleme, türler hakkında bilgi edinme, örnek türler toplama konularında öğrencilerin kütüphaneye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi..

…………………, “Derslerde kullanılan kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli olmalıdır. Derslerde Türkçe Öğretmen Kılavuz kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğrenci Ders Kitabı, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, ansiklopediler, kullanılması uygun olacaktır. Öğrencilere kaynak eserlere başvurma, sözlüklerden faydalanma alışkanlığı kazandırılmalıdır.” dedi.

………………………….. “Sadece ders kitabına bağlı kalmak yeterli olmaz, bence güzel metinlerden ve eserlerden de yararlanmak dersi ilgi çekici hale getirir. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında, sınıflarda kurulan okuma köşelerinin büyük faydası oluyor. Bu köşeleri şiir, karikatür, fıkra, hikâyecik, kitap tanıtımları, şairlerimiz ve yazarlarımızdan özlü sözler ile doldurmak öğrencilere okuma zevki kazandırıyor. Ayrıca derslerde sözlük ve imla kılavuzu kullanmayı teşvik etmeliyiz, kaynak eserlerden faydalanma yollarını kavratmalıyız. ”dedi.

………………………….., Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu kullanma alışkanlığı ile kompozisyon ve dil bilgisi kitaplarından yararlanılmasının iyi olacağını belirterek her sınıfta öğrencilerin katkıları sağlanarak bu araç ve gereçlerin alınarak ihtiyaç duyduklarında kullanmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

 1. Ölçme ve Değerlendirme

Zümre Başkanı ………………………….. “Sınavlar bir amaç değil, bir araçtır. Sınavlarda, öğrencinin ne bildiği değil; neyi, ne kadar kavradığı ölçülür.” dedi.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili (20.21.22.23.24.ve 25.)  maddeleri hakkında bilgiler verdi. Bu maddeler kapsamında,

 1. a) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
 2. b) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
 3. c) Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu dönemde 3 sınav yapılmasının, 2 tane de ders etkinliklerine katılım puanı verilmesinin uygun olacağını söyledi.

Sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

DÖNEM            TARİH
     1 1.sınav Kasım  (1. hafta)
2.sınav Aralık (1. hafta)
3. sınav Ocak (1. hafta)

 

 1. Proje Ödevlerinin Belirlenmesi

Zümre başkanı, bu eğitim- öğretim yılından itibaren performans görevlerinin kaldırıldığını fakat proje ödevlerinin devam ettiğini söyledi. Yönetmeliğin “ Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.” maddesini vurguladı.

………………………….., öğrencilere verilecek ödev konularının açık ve anlaşılır hazırlanmasının yanı sıra öğrenciye zorluk vermeyecek şekilde müfredata uygun olmasının; ayrıca öğrencilere kaynak araştırması aşamasında yardımcı olunmasının üzerinde durdu.

…………………, Yönetmelik ilkeleri çerçevesinde, okul aile ve çevre olanaklarıyla, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri göz önünde bulundurularak, bireysel çalışma, gerektiğinde de küme çalışması biçiminde ödevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

………………………….., öğrencilere verilecek ödevlerin konularının ve değerlendirmelerinin yayımlanan yönetmelikler doğrultusunda olması gerektiğini söyledi. Yine verilecek ödevlerin öğrencilerin yaşantıları ile ilgili olarak verilmesinin öğrenmeyi destekleyeceğini, ayrıca ödevlerin belirlenmesi sırasında öğretmen kılavuz kitaplarından yararlanılması gerektiğini söyledi.

Zümre Başkanı, tüm sınıflar için ortak konuların belirlenmesinin yararlı olacağını ve uygulamada kolaylık sağlayacağını söyledi.

Proje ödevleri aşağıdaki şekilde belirlendi.

TÜRKÇE DERSİ  PROJE ÖDEVLERİ

 1.Seçme şiir defteri tutma.

ŞAİRLER:

1.Yahya Kemal Beyatlı (2 şiir)      2.Faruk Nafız ÇAMLIBEL (3 şiir)

3.Ahmet  kutsi TECER (3 şiir)      4.Necip Fazıl KISAKÜREK  ( 4 şiir)

5.Cahit Sıtkı TARANCI ( 4 şiir)    6.Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (3 şiir)

7.Orhan Veli KANIK (4 şiir)          8.Oktay Rıfat (3 şiir)   9.Melih Cevdet ANDAY( 3 şiir)

10.Behçet NECATİGİL ( 4 şiir)      11.Cahit KULEBİ ( 4 şiir)

2.Seçme şiir defteri tutma.

ŞAİRLER:

1.Ceyhun Atıf KANSU (4 şiir)             2.Özdemir ASAF (3 şiir)

3.Atilla İLHAN (4 şiir)                         4.Aşık VEYSEL  ( 4 şiir)

5.Kemalettin KAMU  ( 2 şiir)               6.Yunus EMRE (4şiir)

7.Ümit YAŞAR OĞUZCAN  (4 şiir)    8.Turgut UYAR  (3 şiir)

9.Ahmet ARİF ( 2  şiir)         10.Edip CANSEVER ( 4 şiir)        11.Cemal SÜREYYA (4 şiir)

3.Seçme şiir defteri tutma.

ŞAİRLER:

1.Gülten  AKIN  (4 şiir)              2.Kemal ÖZER  (3 şiir)           3.Hilmi  YAVUZ (4 şiir)

4.Ülkü Tamer  ( 4 şiir)                5.Sezai KARAKOÇ ( 4 şiir)    6.Erdem BEYAZIT (4şiir)

7.Nurullah GENÇ  (4 şiir)           8.M.Akif ERSOY (2 şiir)         9.Ahmet TELLİ ( 2  şiir)

10.Ataol BEHRAMOĞLU  ( 3 şiir)     11.Murathan MUNGAN 4 şiir) 

 1. Seçme şiir defteri tutma.

4.ŞAİRLER:

1.Mehmet EMİN YURDAKUL  (4 şiir)              2. Nazım HİKMET  (3 şiir)

3.Arif NİHAT ASYA (4 şiir)                                4.Yavuz Bülent BAKİLER  ( 4 şiir)

5.Karacaoğlan  ( 4 şiir)                                         6. Ahmet Hamdi TANPINAR (4şiir)

7.Şükrü ERBAŞ  (4 şiir)                                       8. Ahmet ERHAN (3 şiir)

9.Coşkun ERTEPINAR ( 3  şiir)                          10. Melih CEVDET ANDAY( 3 şiir)

5.Kendi Sesinden Şiir Kaseti Hazırlama

6.Şiir Dinletisi Hazırlama

7.Nasreddin Hoca Fıkralarından 5 Tanesinin Canlandırılması. (Grup Çalışması)

8.Herhangi Bir Tiyatro Oyunun Canlandırılması. (Grup Çalışması)

9.Öğrenciler Tarafından İzlenecek  5 Filmin  İncelenmesi.

10.Oyun Yazma (Tiyatro metni oluşturma-En az iki sayfa)

11.Günlük Yazma(En az 30 günlük)

12.Röportaj Yapma 

13.Masal Yazma

KONULAR

1.Hayalet Çocuk    2.Kaf Dağı’nın Ardındaki Sır     3.Kral İle Dilenci       4.Kralın Çirkin Kızı

5.Mutluluk Ülkesi     6.Sihirli Bahçe           7.Sihirli Ayakkabılar                    8.Kralın Rüyası

9.Ölümsüzlüğü Arayan Adam    10.Bencil Prens      11.Kötü Kalpli Prens     12.Tembel Kuş

13.Sihirli Kartal         14.Prens İle çoban        15.Dev İle  Köylü Kızı             16.Dürüst Cüce

14.Fabl Yazma

                                                              KONULAR

1.Tilki İle Horoz         2.Aslanın Sonu               3.Karınca İle Fil                 4.Leyleğin İntikamı

5.Yılan İle Eşek          6.avcı İle Kurt                7.Keçi İle Meşe Ağacı        8.Kartal İle Tavşan

9.Bencil  Ayı             10.Güvercinin Verdiği Ders     11.Ağlayan Bülbül    12.Kasap İle Koyun

13.Çirkin Karga         14.Çocuk İle Serçe Kuşu        15.Kurnaz Kaplumbağa     16.At İle Aslan

                     15.Kahramanlık, vatan, savaş konulu şiir derleme (En az 30 şiir)                                                             

                                                           16.Öykü Yazma

                                                               KONULAR

1.Yetim bir çocuğun öyküsü.                                         2.Okumak isteyen bir kızın öyküsü

3.Köyde çalışan bir öğretmenin öyküsü                        4.Sokaklarda mendil satan bir çocuğun öyküsü

5.Okula yeni başlayan bir çocuğun öyküsü                 6.Kaybolan çocuğunu arayan bir annenin öyküsü

7.İş aryan bir babanın öyküsü                                8.Bisikleti olmasını hayal eden bir çocuğun öyküsü

9.Fakir bir gencin zengin kıza olan aşkını anlatan öykü  10.Yolunu kaybeden bir kırlangıcın öyküsü.

11.Annesini arayan yavru bir köpeğin öyküsü              12.Babasını aryan bir çocuğun öyküsü

13.Çocukların terkettiği yaşlı bir adamın öyküsü                                                             

  17.Şiir Yazma

                                                                   KONULAR

1.Anne   2.Baba     3.Okul    4.Ağaç        5.Kış      6.Kar      7.Sonbahar               8.Bahar      9.Kardan Adam 10.Çocuk    11.Kırlangıç    12.Aşk    13.Kitap    14.Türkiye      15.Umut      16.Yaz    17.Güzel Uyku  18.Yaşamak    19.Günaydın   20.Sabah    21.Güneş Doğarken  22.Güvercinler  23.Yağmur   24.Yıldızlar25.Çiçek   26.Güller   27.Bulut   28.Orman  29.Büyümek   30.Ailem   31.Rüya   32.Mutluluk  33.Hüzün 34.Hayvanlar  35.Hasret   36.Aydede  37.Paydos Zili  38.Yalnızlık  39.Deniz  40.Tren  41.Savaş  42.Barış

 

 1. Ünlü şairlerin seçilmiş şiirlerini ezberleme.
 2. Türkü derlemesi.
 3. Deyim derlemesi
 4. Türklerin kullandığı alfabeler.
 5. Orhun Yazıtları’nı tanıtma.
 6. Bulmaca hazırlama.
 7. Türkçedeki çiçek adları.
 8. Türk yazar ve şairlerin resimlerinin derlenmesi.
 9. Bilmece, fıkra, mani derlemesi
 10. Dergi hazırlama
 11. Soru bankası hazırlama
 12. Sözcük defteri oluşturma

30.Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması

31.Atatürk’ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)

32.Çocuk yazarlarını tanıtan afişler hazırlama

33.Türkülerimizin hikâyeleri

34.Yılın çıkan kitaplarını tanıtma

35.Çevremizdeki doğal güzellikleri tanıma ve tanıtma

Proje ödevleri değerlendirilirken her öğrenciye bir formun düzenlenmesinin ve bu değerlendirme formunun öğrencilere dağıtılıp eksikliklerini görebilmelerinin sağlanmasının faydalı olacağı belirtildi. Proje ödevlerinin hangi dönem verilecekse o dönemde toplanmasına karar verildi.

Verilen ödev konularının her biri için ayrı ayrı proje değerlendirme ölçeklerinin hazırlanmasına karar verildi.

NOT: Öğrencilere istekleri dâhilinde bu konuların dışında da proje ödevi verilebilir.

        Ayrıca şu konular üzerinde de fikir birliğine varıldı:

Çalışmalar; içerik, kaynak kullanımı, materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir. Bazı çalışmalar bilgisayardaki PowerPoint programı üzerinden de hazırlanabilir. Öğrenciler araştırma için öğretmenlere danışabilir, internetten, kütüphanelerden, arşivlerden, kitap, gazete, dergi vb. kaynaklardan yararlanılabilir. Ancak bazı öğrencilerin internetten buldukları ödevlerini hiç okumadan bilgisayar çıktısı almak suretiyle getirdikleri görüldüğünden bilgisayar çıktısı ödevler kabul edilmeyecektir.     

 1. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin değerlendirilmesi

          Zümre Başkanı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş   Sistemi’nde yapılan değişiklikle 2018 – 2019 eğitim-öğretim yılında da altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin MEB tarafından yapılacağını söyledi.

Bu yıl da öğrencilerimize Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında bilgilendirici çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Sınavlarda önceki yıllardan farklı olarak açık uçlu sorulara da yer verileceği ifade edildi.

 

10 .Okuma saati uygulaması

………………….., “Türkçe derslerinin temeli olan okuma ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 100 Temel Eser, öğrencilerin Türk ve dünya klasikleri ile tanışmalarını ve severek ve zevkle kitap okumalarını sağlayacaktır.” dedi.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla okulca belirlenen takvime göre haftada bir saatin “Okuma saati ” olarak ayrılmasına karar verildi.

 

 1. Dilek ve Öneriler

Başkan, toplantı tutanağının çoğaltılarak, okul idaresine verilmesi, bir örneğinin de zümre öğretmenlerin dosyalarında bulunması gerektiğini belirtti.

Başka söz alan olmadığı için zümre başkanı toplantıyı yeni öğretim yılının başarılı geçmesi dileğiyle sona erdirdi.

Zümre Öğretmenleri İmza
1 …………………..
2 …………………………..
3 …………………………..

 

…./09/2018

 

UYGUNDUR

……………

Okul Müdürü

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir