2017-2018 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

201..-201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF BİYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
AD-SOYAD: SINIF-NUMARA:

1)Hücre duvarı ile hücre zarını 3 maddeyle karşılaştırın.(5p)


2)Aşağıdaki olayların gerçekleşmesini sağlayan taşıma biçimlerini karşısına yazınız.(15p)
–Sindirim enzimlerinin hücre dışına salgılanması…………………………
–Hücrenin hipotonik çözeltiden glikoz alması…………………….
–Akyuvarların hastalık yapan bakterileri yutması……………..
–Oksijenin alveol boşluğundan kana geçmesi……………..
–Suyun hipotonik çözeltiden hücre içine alınması………………
3)Aşağıdaki olaylardan hangileri bir hücrede osmotik basıncı artırır,hangileriosmotik basıncı azaltır?(15p) (Artırır-azaltır şeklinde cevaplayınız.)
–Nişasta+su=Glikoz ……………..
–Hücrenin su kaybetmesi……………….
–Hücrenin su alması………………
–Na,Ca gibi minerallerin artması…………….
— Yağ asidi+gliserol=Yağ+su………………..
4)Endositoz ile ekzositoz farklarından 3 tane yazınız.(10p)5)Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.(5*11=55p)
1)Sentrozomorganeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi söylenemez?
A) Bakteride bulunmaz.
B) Zarsız bir organeldir.
C) İğ ipliği oluşumunu sağlar.
D) Sperm hücresinde bulunmaz.
E) Hücre bölünmesinde görev yapar.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

2)Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidrasyon
tepkimesi gerçekleşmez?
A) Ribozom
B) Golgi cisimciği
C) Lizozom
D) Endoplazmikretikulum
E) Mitokondri

3)Aşağıda verilen organellerden hangisi hücre zarının
üretiminde görev almaz?
A) Lizozom
B) Golgi cisimciği
C) Endoplazmikretikulum
D) Ribozom
E) Mitokondri
4) Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar hücre
içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden
hangisi ile hücre dışına atar?
A) Lizozom
B) Besin kofulu
C) Kontraktil koful
D) Golgi cisimciği
E) Endoplazmikretikulum

5)Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarından madde
geçişlerinde difüzyon hızını etkileyen faktörlerden
biri değildir?
A) Sıcaklık
B) Difüzyon yüzeyi
C) Yoğunluk farkı
D) ATP miktarı
E) Por sayısı

6)Difüzyon ile ilgili;
I. Taşıyıcı proteinler kullanılabilir.
II. ATP harcanmadan gerçekleşir.
III. Cansız ortamlarda gerçekleşemez.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
7)Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresi ile ilgili;
I. Su kaybederek plazmolize uğrar.
II. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir.
III. Hücrenin osmotik basıncı artar.
yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

8)
I. Stomaların açılıp kapanması
II. Otsu bitkilerin dik durması
III. Bazı bitki hareketlerinin sağlanması
Yukarıda verilenlerden hangileri turgor basıncı etkisi
ile gerçekleşebilir?
A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

9)I. Aktif taşıma
II. Difüzyon
III. Fagositoz
IV. Osmoz
V. Ekzositoz
Yukarıda verilen taşıma şekillerinden hangileri yo-
ğunluk farkı olmadan gerçekleşebilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, III ve V E) III, IV ve V
10)DNA’nın kendini eşlemesi sırasında;
I. ATP
II. Riboz şekeri
III. Enzim
IV. Adeninlinükleotit
verilenlerden hangisinin azalması beklenmez?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV

11)Sentrozomorganeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi söylenemez?
A) Bakteride bulunmaz.
B) Zarsız bir organeldir.
C) İğ ipliği oluşumunu sağlar.
D) Sperm hücresinde bulunmaz.
E) Hücre bölünmesinde görev yapar

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.