2017-2018 12. Sınıf Coğrafya Müfredatı

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER

Doğa olaylarının ekstrem durumları ve etkileri

Doğal sistemlerdeki değişimler

Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçları

Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler

Kyoto Protokolü

Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumsal etkileri

Hoşgörü ve dayanışmanın gerekliliği

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçeleri

Türkiye’den Devlet İstatistik Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örnekleri

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri

Kalkınma projelerinin gerekçeleri

Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisi

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim süreci

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasındaki ilişki

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yerleri

Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret Bölgesi

Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

E-ticarette siber güvenliğin önemi

Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yeri

Ticarete konu olan ürünler ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi

Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi

Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisi

Türkiye’nin turizm potansiyeli

Türkiye’nin turizm politikalarının çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri

Turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri

Ünite 3: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim

Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri

Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu

Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisi

Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağlar

Teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler

Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri

Gayri Safi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE)

Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerinin doğal kaynak potansiyeli

Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkileri

Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisi

Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliği

Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar

Sınır aşan sular sorunu

Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” sözü

Ünite 4 ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal çevrenin sınırlılığı

Beslenme halkaları ve taşıma kapasitesi

Sürdürülebilir kalkınma

Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamaları

Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluk

Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri

Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-cografya-mufredati/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]11. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir