2017-2018 11. Sınıf Kimya Konuları

Ünite 1 MODERN ATOM TEORİSİ

Terimler: yörünge, enerji düzeyi (katman), orbital (dalga fonksiyonu), kuantum sayıları, elektron dizilimi, Hundkuralı, Pauliprensibi, Aufbauprensibi, değerlik orbital, değerlik elektron, periyodik sistem, iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, elektron ilgisi, yükseltgenme basamağı

Atomun Kuantum Modeli (Tıkla-Çalış)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bohr atom modelinin sınırlılıkları (Tıkla-Çalış)

Tek elektronlu atomlar/iyonlar

Kuantum sayılarını orbitallerle ilişkilendirme

Yörünge ve orbital kavramları

Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyelerinin tahmini

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Nötral atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki

Hund Kuralı, Pauli prensibi ve Aufbau prensibi

Atomların ve iyonların elektron dizilimleri

Değerlik orbital ve değerlik elektron kavramları

Periyodik Özellikler

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerinin sebepleri

Kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçapın farkları

Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi

Elementleri Tanıyalım

Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri

Yükseltgenme Basamakları

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişki

Ametallerin anyon hâlindeki yükleriyle yükseltgenme basamakları arasındaki fark

Ünite 2 MOL KAVRAMI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

Terimler: Mol, sınırlayıcı bileşen, yüzde verim

Mol Kavramı

Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi

Bağıl atom kütlesi

İzotop kavramı

Bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Sınırlayıcı bileşen hesapları

Ünite 3 GAZLAR

Terimler: basınç, hacim, mutlak sıcaklık, model, standart-normal şartlar, ideal gaz, gerçek gaz, difüzyon, efüzyon, faz diyagramı, kritik sıcaklık, kritik basınç, kısmi basınç, doygun buhar basıncı

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

Gazların betimlenmesinde kullanılan özelliklerin ölçülme yöntemleri

Gaz yasaları (Boyle, Charles, GayLussac ve Avogadro)

İdeal Gaz Yasası

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişki

Gazlarda Kinetik Teori

Kinetik teorinin temel varsayımları

Graham difüzyon ve efüzyon yasası

Gerçek Gazlar

Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramları

Gaz Karışımları

Ünite 4 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

Terimler: dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, hidrojen bağı,

Çözücü çözünen etkileşimleri

Derişim Birimleri

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Seyreltik, derişik, doygun, aşırı doygun ve doymamış çözelti

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisi

Ünite 5 KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

Terimler: entalpi, standart oluşum entalpisi, tepkime entalpisi, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, bağ enerjisi, Hess yasası

Tepkimelerde Isı Değişimi

Oluşum Entalpisi

Bağ Enerjileri

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

Hess Yasası

Ünite 6 KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

Terimler: ortalama tepkime hızı, hız sabiti, aktivasyon enerjisi, katalizör, inhibitör

Çarpışma Teorisi

Tepkime Hızları

Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Terimler: kimyasal denge, denge sabiti, oto-iyonizasyon, pH/pOH, Brönsted-Lowry asidi/bazı, asit-baz çifti, kuvvetli asit/baz, zayıf asit/baz, asitlik/bazlık sabiti, tampon çözelti, titrasyon, indikatör, eşdeğerlik noktası, çözünürlük çarpımı, çökelme tepkimesi

Kimyasal Denge

Dengeyi Etkileyen Faktörler

Sulu Çözelti Dengeleri

Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanları

Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özellikleri

Asidik, bazik ve nötr tuz

Titrasyon

Sulu ortamlarda çözünme-çökelme

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Kimya Konuları

2017-2018 10. Sınıf Kimya Konuları

2017-2018 12. Sınıf Kimya Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.