2016-2017 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

1- TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden 2 tanesini yazınız.
2 – Tekâlif-i Milliye emirlerinin çıkarılma nedenini yazınız.
3 – Londra Konferansının Türk Tarihi açısından önemini yazınız.
4- I – TBMM’nin açılması, II – M. Kemal’in askerlik görevinden istifası, III- TBMM’nin M. Kemal’e Başkomutanlık yetkisini vermesi, IV- Londra konferansı, V- Sakarya Meydan Savaşı,
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralamasını yapınız.
Ankara’nın başkent olma nedenlerinden iki tanesini yazınız.
5- Aşağıdaki yargıları uygun olan kutulara yerleştiriniz
(1) Milli Mücadele’nin amacı ve yönteminin belirtildiği genelgedir.
(2) Mustafa Kemal’in halktan işgalleri protesto etmelerini ve mitingler düzenlemelerini istediği genelgedir.
(3) Anadolu’daki Milli Mücadele’nin başladığı yerdir.
(4) Milli Mücadele Dönemi’nde Anadolu’daki Mücadele’nin ilk kez İstanbul Hükümeti tarafından tanındığı olaydır.
(5) İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan kuruldur.
(6) Toplanma Şekli bakımından bölgeseldir.
(7) Yararlı Cemiyetlerin tek çatı altında birleştirildiği kongredir.
(8) Anadolu’da var olan tüm Yararlı Cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirildiği olaydır.
(9) Düzenli Ordu kurulmadan önce Anadolu’nun Savunmasını üstlenen düzenli ordu birlikleridir.
(10) Erzurum Kongresi’nde ilk kez red edilmiştir.
——————————————————————-
( ) SİVAS KONGRESİ
( ) HAVZA GENELGESİ
( ) AMASYA GÖRÜŞMELERİ
( ) ERZURUM KONGRESİ
( ) TEMSİL HEYETİ
( ) SİVAS KONGRESİ
( ) SAMSUN
( ) KUVA-İ MİLLİYE
( ) MANDA ve HİMAYE
( ) AMASYA GENELGESİ

6-Aşağıda belirtilen ifadelerden doğru olanı ( D ); yanlış olanı ( Y ) olarak işaretleyiniz.
( ) I. Dünya Savaşının temel sebebi sanayileşmiş devletler arasındaki hammadde ve Pazar arayışıdır
( ) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Pontus Rum Cemiyetinin zararlı faaliyetlerine karşı kurulmuştur
( ) Uşi antlaşması Osmanlı ile Fransa arasında yapılmıştır.
( ) İşgallere karşı protesto ve mitingler yapılması gerektiği ilk kez Havza Genelgesinde belirtilmiştir.
( ) Misak-ı Milli TBMM tarafından 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir.

7-Aşagıdaki (……) boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
* TRABLUSGARB SAVAŞI * MAHALLE MEKTEBİ * I.BALKAN SAVAŞI *MİSAK-I MİLLİ * SOFYA * İSTANBUL * ŞEMSİ EFENDİ OKULU * SAMSUN * 31 MART İSYANI * II.BALKAN SAVAŞI * MANASTIR ASKERİ İDADİ * HARP AKADEMİSİ * ŞAM * ANKARA * SELANİK * UŞİ * SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ
a) Atatürk’ün İlk Gittiği Okul…………………….……………………………………
b) Atatürk’ün Meşrutiyet Dönemi’nde Yaşadığı Olay…..…………………
c) Atatürk’ün İlk Askeri Görev Yeri….…………………………………………….
d) Atatürk’ün Gittiği Modern İlkokulu………….………..………………………
e) Atatürk’ün İlk Askeri Başarısı…………………….……………………………….

— Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi önlemek için kurulmuştur.
— Erzurum Kongresinin toplanmasında görev almıştır.
— Ulusal mücadeleye en fazla katkısı olan cemiyettir.

8-Yukarıda hangi cemiyetten bahsedilmektedir?
a) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti b)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
c)Milli Kongre Cemiyeti d)Kilikyalılar Cemiyeti

9- I. Dünya Savaşında İngiltere’nin sömürgeleriyle ilişkisini kesmek amacıyla, Almanya’nın isteği doğrultusunda aşağıdaki hangi cephe açılmıştır?
A) Kanal (Süveyş) B) Kafkasya C) Çanakkale D) Suriye-Filistin

– “Siz orada yalnızca düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz” Mustafa Kemal
“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır .Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz” Mustafa Kemal

10- Yukarıdaki sözlerin söylendiği savaşlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
A) II. İnönü –Sakarya Meydan savaşı B) I. İnönü – II. İnönü
C) Başkomutanlık Meydan savası –I. İnönü D) I. İnönü- Sakarya Meydan savaşı

– Milli Mücadele Dönemi’nde;
I. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
II. Londra Konferansına TBMM’nin de çağrılması
III. Ankara Antlaşması’nın imzalanması

11-gelişmelerinin aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylenebilir?
I II III
A) I.İnönü II. İnönü Sakarya
B) Kütahya- Eskişehir I.İnönü Sakarya
C) I.İnönü Sakarya B.Taarruz
D) II. İnönü Sakarya B.Taarruz

“1683 II. Viyana Kuşatması Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti Duraklama Dönemine girecek ve Avrupa karşısında gerilemeye başlayacaktır.”

12-Türk halkının Avrupa karşısındaki bu gerileyişi aşağıdakilerden hangisine kadar devam etmiştir?
A)I.İnönü Muharebesi B)Eskişehir/Kütahya Savaşları
C)II.İnönü Muharebesi D)Sakarya Meydan Muharebesi

Erzurum Kongresi’nde;
I.Vatan bir bütündür, parçalanamaz. III. Ulusal gücü etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
II. Manda ve himaye fikri kabul edilemez. IV. Osmanlı Hükümeti bağımsızlığı sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulmalıdır.

13- Yukarıdaki Erzurum Kongresi kararlarından hangisi, daha sonraki dönemlerde saltanatın yerine Cumhuriyet rejiminin kurulacağının öncelikli göstergesidir?
A)I B)II C)III D)IV

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.