2015-2016 Lise Tarih Sene Başı Zümresi

PINARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI TARİH DERSLERİ SENEBAŞI  ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

TOPLANTI NO        : 1

TOPLANTI TARİHİ  : 28.09.2015- 12:30

TOPLANTI YERİ      : ÖĞRETMENLER ODASI

 

G Ü N D E M:
1- Açılış ve yoklama.
2- 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” nin ve 13.09.2014 tarih ve 29118 ve 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı yönetmeliklerin okunması.
3- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2., 3., ve 28. maddelerinde yer alan amaç ve ilkelerin okunması.
4- 2014 – 2015 Ders Yılı sonunda alınan Okul Zümre Kararlarının ve İlçe Zümre Kararlarının değerlendirilmesi.
5- Atatürkçülük konularının görüşülmesi.
6- Öğrenci başarısının artırılması konusunun görüşülmesi.
7- a) Tarih dersi müfredat konularının okunması ve üzerinde görüşme yapılması.
b) Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları ve Günlük Ders Planları konusunun görüşülmesi.
8- Proje ve performans çalışmaları konularının ve değerlendirilmesinin görüşülmesi.
9- Yazılı Sınavlar, Ortak Sınavlar ve Sözlü Notu konusunun görüşülmesi.
10- Ders kitaplarının içerik, resimleme, dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi.
11- Yunan-Pontus ve Ermeni konusunun görüşülmesi.
12- Ders işlenirken uygulanacak metot ve tekniklerin; kullanılacak araç ve gereçlerin görüşülmesi.
13- Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılması konusunun görüşülmesi.
14- Diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğinin görüşülmesi.
15- YGS-LYS Tarih sorularının belirlenip, derslerde işlenmesi, öğrenci ders hazırlığının görüşülmesi
16- Öğrenciye aldırılacak araç ve gereçlerin tespiti.
17- Dilek ve temenniler.

KARARLAR :
MADDE-1- Okul Müdür Başyardımcısı Ü.Murat Konyalıoğlu  ve  Tarih Öğretmeni Şenay Özdil’in toplantıda hazır olduğu görüldü.

MADDE – 2- Ü.M.Konyalıoğlu; bu toplantının okulumuza ve Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açmıştır.
Ü.M.Konyalıoğlu;07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı  ve 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” nin birçok düzenleme ve yenilik getirdiğini söyledi.MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’ nde yapılan değişikliklerin uygulanacağı ifade edildi.
MADDE -3- Tarih Öğretmeni Ş.Özdil; 14 Haziran 1973 gün ve 14574 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nun 2., 3. ve 28. maddelerini okudu.
MADDE -4- Ü.M.Konyalıoğlu; 2014 – 2015 öğretim yılında yapılan Okul Zümre ve İlçe Zümre kararlarını okumuştur; bu kararlarla ilgili değerlendirme yapılmıştır. Ş.Özdil,Tarih derslerinde Okul Zümre ve İl Zümre kararlarına uygun hareket edildiğini ve 2014 – 2015 öğretim yılında okutulan bütün Tarih derslerinin müfredat konularının zamanında bitirildiğini belirtmiştir.

MADDE -5- Tarih Öğretmeni Ş.Özdil; Ocak 1982 gün ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile Mayıs 1998 gün ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülük konularına;1 Temmuz 2015 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği mad.25’te belirtilen konulara yıllık ve günlük ders planları ile ayrıca derslerde konular işlenirken uygun olarak yer verileceğini belirtti.

Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarih derslerinde öğretim esaslarının görüşülmesi konusunda 2488 s.t.d. incelenerek uygulama yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca 2104-2433-2457-2538 2504 Sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir gençlik yetiştirilmeye çalışılması kararı alındı. Bu amaçla Atatürkçülük ilke inkılâpları konularının yıllık ve günlük planlara aktarılması ve uygulanması kararlaştırıldı.
2551 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan ünitelendirilmiş yıllık planlara Atatürkçülük konularının eklenmesine karar verildi.Tarih  zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.
MADDE -6 Tarih Öğretmeni Ş.Özdil, öğrenci başarısının artırılmasında okulumuzda etkileşimli tahta uygulamasının başlayacak olmasının bir avantaj olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra:
* Öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasını öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın, derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmasının ve rehber öğretmenle işbirliği yapılmasının önemini belirtti.
* Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve tahtayı kullanmasının sağlanmasını önemini belirti.
* Her ders öncesinde öğrencilere derste işlenecek konunun niçin öğretildiğine dair açıklamaların yapılması, edinecekleri bilgilerin onlara neler kazandıracağının anlatılması yararlı olur, dedi.
Ü.M.Konyalıoğlu;
* Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesinin önemini belirtti.
* Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasının, işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesinin ve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasının önemini vurguladı.
* Aile, öğrenci ve öğretmen iletişiminin sağlanmasının beraberinde başarıyı getireceğini vurguladı.
* Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla veya artı ile ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da artıracağını belirtti.
KARAR : Çeşitli haritalar, şemalar, grafikler üzerinde açıklamalar yapılarak sonuçlara varılacak. Konularda adı geçen tarihi sözcükler tahtaya yazılarak açıklaması yapılacak. YGS ve LYS’ye hazırlanabilmeleri için ders içi ve ders dışı çalışmalar yapılmasına, öğrencilerin test tekniklerini geliştirici çalışmalar yapılmasına, karar verildi.
Başarı arttırmada öğrencilere derslere hazırlık yapmaları ve derslerde işlenen konu ve yorumları not almaları ve performans çalışmalarını düzenli bir biçimde yapmaları için defter tutturulması kararlaştırıldı.
MADDE -7- a)  Ş.Özdil;
Tarih-9 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 09.12.2014 tarih ve 228 sayılı kurul kararı ile kabul edilen Müfredat programını,
Tarih-10 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programını ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 272 karar Sayısı ve 14 / 06 / 2002 Karar Tarihi ile 2538 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile ilgili Konulara, hedef ve davranışlara yer verilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu’nun Ermeniler, Süryaniler, Pontus, Yunanlılar hakkındaki kurul kararı, derslerin müfredat programları ve amaç ve açıklamalarını
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 tarih ve 134 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programını okudu.
Sınıflar bazında görüşmelere geçilerek alt öğrenme alanlarına göre “ Kazanımlar ” ve “Etkinlik Örnekleri ” üzerinde duruldu. Tarih Dersleri Öğretim Programları ve içerdiği kazanımlarla temel becerilerin ve tarih derslerine özgü becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda Tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:
• Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma      • Eleştirel düşünme                • Yaratıcı düşünme      • İletişim kurma
• Araştırma-sorgulama • Sorun çözme                       • Bilgi teknolojilerini kullanma                       • Girişimcilik
• Gözlem yapma         • Değişim ve sürekliliği algılama        • Mekânı algılama       • Sosyal katılım
Tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:
• Kronolojik düşünme             • Tarihsel kavrama
• Tarihsel analiz ve yorum      • Tarihsel sorun analizi ve karar verme
• Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma

b)  Ü.M.Konyalıoğlu; Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları yapılırken yukarıdaki müfredat programlarının esas alınmasını istedi.
Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ile Ders Planı yapılırken Ağustos 2003 gün ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisi ile Değişik Ağustos 2005 gün 2575 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “ M.E.B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” nin ayrıca Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 2015-2016 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nin esas alınmasını istedi.
Ünitelendirilmiş yıllık planlarla ilgili olarak, Ş.Özdil tarafından, Tarih 9, Tarih 10, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretim programlarından öğrenme alanları okundu. Programlara göre kazanımlar ve zamanlamanın;
9. Sınıflarda:
• Tarih Bilimi konusunda (9) kazanım ve 14 ders saati,
• Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konusunda (6) kazanım ve 10 ders saati,
• İlk Türk Devletleri konusunda (8) kazanım ve 12 ders saati,
• İslam Tarihi ve Uygarlığı (13.Yüzyıla Kadar) konusunda (7) kazanım ve 10 ders saati,
. Türk-İslam Devletleri (10-13.Yüzyıllar) konusunda (8) kazanım ve 12 ders saati,
. Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl) konusunda (6) kazanım 14 ders saati olmak üzere toplam (44) kazanım ve 72 ders saati;
10. Sınıflarda:
. BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453) ünitesinde (9) kazanım ve 12 ders saati,
. DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600) ünitesinde (16) kazanım ve 18 ders saati,
. ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) ünitesinde (11) kazanım ve 11 ders saati,
• DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL) ünitesinde (11) kazanım ve 11 ders saati,
• EN UZUN YÜZYIL (1800–1922) ünitesinde de (17) kazanım ve 20 ders saati, olmak üzere toplam (64) kazanım ve 72 ders saati;
11.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okuturken kısaca şu amaçlar göz önünde bulundurulacaktır.
ü -Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavratmak
ü -Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirlemek
ü -Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanıtmak
ü -Atatürkçülüğü benimseterek, Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavratmak
ü -Kurtuluş Savaşı’nı ve bu savaşı Türk milletinin varlığını kavratmak ve sürdürmek için en büyük fedakarlıklarla gerçekleştirildiğini kavratmak
ü -Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilincini oluşturmak
ü -Türk İnkılabının, milli ve milletlerarası niteliklerini belirlemek 20.yüzyılda masum milletlere nasıl ışık tuttuğunu göstermek
ü -Dünya devletlerinin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle, Türk İnkılabının ne güç şartlar altında gerçekleştirildiğini kavratmak
ü -Demokrasi hayatımızın gelişmesini inceleyerek, onlara demokratik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazandırmak
ü -Atatürk’e, Türk İnkılabına ve onun ilkelerine yürekten bağlı, bunların inançlı savunucusu olma bilincini kazandırmak
ü -Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazandırmak
MADDE -8- Tarih Öğretmeni Ş.Özdil, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili maddelerini okudu.

      MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.
(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.
(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.

“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”

“b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.”

“f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”

“h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.”

“(2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.”

“(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.”

“(4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde planlanır ve yapılır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.”

Tarih derslerinden 2015 – 2016 Öğretim yılında öğrencilerimize performans çalışması olarak kitaplarda ünite sonlarında yer alan performans çalışmalarının yaptırılması; defter tutturulması ve özet yaptırılması kararlaştırıldı. Proje ödevlerinin en geç  Nisan ayının üçüncü haftası teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Proje çalışması olarak da aşağıdaki konularının verilmesi; bunların dışında öğretmenin uygun göreceği başka ödevlerin de verilebileceği kararlaştırıldı.

 1. SINIFLAR TARİH DERSİ PROJE KONULARI
  1- Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
  2- İlkçağ medeniyetleri hakkında sunu hazırlama.
  3- Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür Ve Medeniyetine Katkıları
  4-Emeviler ve Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
  5- İslamiyet’in Türk dünyasındaki etki ve değişimleri
  6-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama.
  7-13. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam Bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
  8-Orhun Abideleri Maketinin yapılması.
  9- Asya’da Kurulan Türk Devletleri.
  10-24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili araştırma yapılması, konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
  11-Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
  12- Anadolu Selçuklularında Sosyal Ve İktisadi Hayat
  13- Anadolu’nun Türkleşmesi
  14-Haçlı Seferleri ile ilgili sunu hazırlama.
  15-Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama.
  16-Tarih 9 Dersi ile ilgili YGS’de çıkmış soruları metin ya da sunu olarak hazırlama.
  17- İslam Öncesi Türklerde Toplum Yapısı ve Devlet Yönetimi
  18- Türklerde Denizciliğin Başlaması Ve Gelişmesi.
  19- Emevi Ve Abbasilerde Türklerin Faaliyetleri
  20- İlk Türk devletlerinde Ordu
  21- Eski Türk destanları
  22- Endülüs Emevileri’nin bilim ve sanat alanında Avrupa Medeniyetine etkileri

23- Kavimler Göçü

24- Büyük Selçuklu Devleti’nde Eğitim Öğretim,

28- İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi ve ordu,

30- Türkiye’de kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolleri,

31- Türkiye Selçukluları döneminde ordu teşkilatı,

32- Türkiye Selçuklularının yıkılmasında etkili olan nedenler,

33- İslam Medeniyetinin oluşmasında Türk kültür ve medeniyetinin etkisi,

34-İlk Türk İslam Devletlerinde devlet teşkilatı,

35- İlk Türk İslam Devletlerinde sosyal ve ekonomik hayat.

36- Haçlı seferlerinin sebep ve sonuçları.

37- Türk İslam bilim adamları, bilim dünyasına  yaptıkları   hizmetler.

38-Türkiye’de tarih öncesi devirleri aydınlatan merkezler.

39-İkta Sistemi ve Türk İslam Devletlerine sağladığı yararlar

40-Anadolu’da kurulan İlk Türk Devletlerinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları

41- Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Soykırım İddiaları ve Ayrılıkçı propagandalar

 

 

 1. SINIF ÖDEV KONULARI:

 

1.Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi

2.Osmanlıların soyu ve Oğuzlar

3.Ahilik

4.Balkanlardaki önemli Osmanlı mimari eserleri

5.Anadolu Beylikleri

6.Fetret devri Ayaklanmaları

7.Osmanlı Kültür ve Uygarlığı

8İstanbul’un Fethi

9.Rönesans ve Reform Hareketleri

10.Osmanlıda Bilim, Sanat, Teknolojik Alanlarda Gelişmeler

11.İskân Politikası

12.Lale Devri

13.Osmanlı – İran İlişkileri ve Şii Politikası

14.Şark Meselesi

15.Osmanlıda Demokratikleşme Hareketleri

16.Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan

17.Osmanlı Eğitim Sistemi ve Medreseler

18.Osmanlı Askeri sistemi ve Yeniçeriler

19.Osmanlı Padişahları kişilik özellikleri

20.Osmanlı Saray Hayatı

21.Osmanlıda Azınlıklar ve Azınlık İsyanları

21-Anadolu’da Türk Siyasi Birliği’nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama.
22-Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama.
23-Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama.
24-Yeniçağda Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devletine etkileri
25-Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama.
26- Duraklama Devrinde Çıkan İç İsyanlar Sebep Ve Sonuçları.
27-Sefer-i Hümayun-Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, askerlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama.
28- Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.
29-Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinlerin incelenmesi.
30-Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler, haritacılık faaliyetleri vb. özellikler) araştırılarak sunu ya da metin hazırlama.
31-Bacon, Descartes, Pascal, Leibniz, Galileo, Kepler, Newton, Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapılıp, biyografilerinin hazırlanması.
32-Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer alan şehri hakkındaki bilgilerin metin halinde sunulması.
33-Fransız İhtilâli ile ilgili sunu hazırlama.
34-ABD’nin Kurulması ile ilgili sunu hazırlama.
35-Sanayi İnkılâbı ve Sömürgecilik ile ilgili sunu hazırlama.
36- Osmanlı Devletinde Tanzimat Dönemi
37-Osmanlı Hazine Bonosu-Esham uygulaması hakkında araştırma yapılması, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
38-Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa hakkında metin ya da sunu hazırlama.
39-Plevne Marşı eşliğinde Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa ile ilgili sunu hazırlanması.
40-Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin araştırılıp metin ya da sunu haline getirilmesi.
41-Osmanlı’da fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanması.
42- Osmanlı Devletinde Ermeni Meselesi.
43-1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
44- Osmanlı Devleti’nde Ordu
45- Osmanlılarda Devlet Anlayışı
46-Osmanlı Devletinde Hukuk
47-Osmanlı Devletinde Toprak Dağılımı Ve Yönetimi
48-Boğazlar sorunu ve günümüze kadar olan gelişimi
49- Avrupa’da mutlakıyetten parlamenter yönetime geçiş aşamaları
50- Berlin Antlaşmasından sonra Osmanlı Devletinin İngiltere ve Almanya ile olan ilişkileri ve batılılaşma hareketleri.
51- 1838 Balta Limanı Antlaşması ve Duyun-u Umumiyenin Osmanlı ekonomisine etkileri.

 1. SINIFLAR :T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE KONULARI
  1-Trablusgarp Savaşı Sunusu
  2-Balkan Savaşları Sunusu
  3-Çanakkale Savaşları Sunusu
  4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu
  5-Wilson İlkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu
  6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu
  7- Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler Haritası’nın Hazırlanması
  8- İlk TBMM’nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu
  9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.
  10-Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması.
  11-Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması.
  12-Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması.
  13-Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması.
  14-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
  15-II. Dünya Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
  16-II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de çok partili hayata geçiş ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
  17- İstiklal Mahkemeleri
  18- Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
  19- Atatürk’ün Hayatı ve Kişilik Özellikleri
  20- Lozan Barışı
  21- Bütün Yönleri İle Kuva-i Milliye
  22- Kurtuluş Savaşında Kayseri
  23- Cumhuriyet döneminde Türk dış siyasetinin ana ilkeleri nelerdir? Ülkemizi tehdit eden iç ve dış tehditler
  24- Irak ve Musul sorunları
  25- Sakarya Savaşı ve Türk İstiklal mücadelesi içerisindeki yeri ve öneminin incelenmesi.
  26- Çok partili hayat ve Cumhuriyet Halk Fıkrası’nın Türk siyasi hayatındaki yerinin incelenmesi.
  27-Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı,

28-Sakarya Meydan Muharebesi,

29-Cumhuriyet dönemi kadınlara verilen haklar,

30-Atatürk ilkelerinden birisi,

31-Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetimler arasındaki farklılıklar

32-Harf İnkılâbı

33-Atatürk İlkeleri.

34-Milli Mücadelede Türk Kadını konulu Pano Hazırlanması

35-Milli Mücadele Komutanları konulu Takvim Hazırlanması

36-Kuva-yi Milliye Kahramanları Konulu Takvim Hazırlanması
PROJE KONULARINA KAYNAKLAR
§ Ders kitapları § Çeşitli ansiklopediler ( Ana Britanica, Meydan Larusse vb.)
§ Doğuştan Günümüze Çağdaş İslam Tarihi § Prof. Yaşar Yücel – Prof. Ali Sevim, Türkiye Tarihi
§ Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi § A. Mumcu, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük § İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI- Osmanlı Tarihi § Fahir ARMAOĞLU – Dünya Siyasi Tarihi § Prof.Dr.Hamza Eroğlu: Türk İnkılabı§ Prof.Dr.Toktamış Ateş:Türk DevrimTarihi § Prof.Dr.İbrahim KAFESOĞLU:Türk Milli Kültürü
§ Türk Tarih Kurumu gibi internet siteleri vb.

DEĞERLENDİRME :
10 p  Proje konusunun planlanması
40 p  Konuya uygunluk ve kapsam
10 p  İmla kurallarına uyma
10 p  Görsellik, Tertip ve düzen
10 p  Zamanında teslim
20 p  Kaynak, araç-gereç, kullanımı araştırma yeteneği
100 puan Toplam
MADDE -9- Ü.M.Konyalıoğlu; Yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili yeni yönetmeliğin ilgili maddelerini okudu.
MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.
a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.
b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.
c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.
ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.
g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.
ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.
(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.
KARAR: Zümre olarak; 2014 – 2015 Öğretim yılı boyunca 2 saatlik Tarih derslerinin her birinde 2’şer yazılı yapılacağı, ilgili yönetmeliğe göre de 2 performans notu verilmesini kararlaştırıldı. Yazılı sınavların ortak sınav biçiminde yapılması, ilk yazılıların klasik ağırlıklı olacak şekilde, D-Y,boşluk doldurma,eşleştirme şeklinde; son yazılıların ise test uygulaması şeklinde yapılması kararlaştırıldı. Yazılıların idarenin belirleyeceği tarihlerde Kasım ve Ocak ayında olacak şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Ders içi performans notu verilirken; öğrencinin yazılıdan aldığı puan veya öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve davranışları dikkate alınarak puan verilmesine karar verildi.

MADDE -10- Ş.Özdil söz alarak; Tarih 10 dersi müfredatının iki saatlik ders için oldukça yoğun olduğunu belirterek konuların müfredata uygun şekilde ve zamanında bitirilebilmesi konusunda sıkıntı yaşandığını, konuları yetiştirmek için bazı bölümlerin daha özet olarak işlendiğini belirtti.Tarih 10 ders kitabının güzel olduğunu;ancak T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kitabının çok uzun metinler içerdiği için derste pek verimli kullanılamadığını belirtti. 9.sınıf tarih kitabının geçen yıl değiştiği ancak içeriğinin ve müfredat programının aynı olduğunu belirtti.

MADDE -11- 06.2002 tarih ve 272 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Ermeniler, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” ın Tarih II ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programında nasıl yer alacağı ve nasıl işleneceği konusu üzerinde duruldu. İlgili kararlar zümre toplantı tutanağına eklendi ve dikkatli biçimde konunun incelenerek sınıf ortamında öğrencilerin bilgilendirilmesinin gerekliliği belirtildi. Öğrencilere bu konularla ilgili araştırma ödevlerinin verilebileceği ifade edildi.

MADDE -12- Ş.Özdil; derslerimizde konular işlenirken Anlatım, Soru-Cevap,tartışma gibi metot ve tekniklerin uygulanabileceğini ayrıca;
• Yeni konu anlatırken, öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına;
• Sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelinmesine; hazırlanacak etkinliklerin, öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik olmasına;
• Derslere başlamadan önce, dersin konuları ile kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine ve derslere hazırlıklı girilmesine;
• Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç – gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağı öğrencilere açıklanmasına;
• İşlenecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan kararlara uyulmasına;
• Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesine;
• Öğrencilerin Türk tarihini ve Türk dilini sevmesine, Türk dilini kullanmada kendine ve milletine güven duymasına, milli duyguların gelişmesine önayak olunmasına;
• Öğrencilerin kavrama gücünün göz önünde bulundurulmasına.
• Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak,
genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine; ıstırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar,duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;
• Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
• Öğretimin, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmasına;
• Öğrenci için henüz anlamsız olan bir konu alanındaki öğretimde Tümevarım, anlamlı olan bir konu alanındaki bir öğretimde ise, Tümdengelim yöntemlerinin; konu anlatımlarında “Beyin Fırtınası” ve “Problem Çözme” metotlarının mutlaka ve sıkça kullanılmasına;
• Yazı tahtasını kullanırken; tahtayı nasıl kullanacağının önceden plânlanmasına, yazılan şeylerin önünün kapatılmamasına, yazı tahtasının çok fazla doldurulmamasına, önemli kısımların renkli tebeşir veya kalemle yazılmasına, kavram haritalarının sıkça kullanılmasına;
• Öğrencilerden “..Öğrendim” ve “..Merak ediyorum” ifadelerine cevap vermelerinin istenmesine;
• Amaçla araç arasında denge kurulmasına
• “Sen …” in suçlayıcı, “ Ben…” in savunucu ve “Sen-Ben” in ise kavga çıkarıcı olduğu için öğrencilerle savunucu iletişim kurulmamasına; Öğrencilerle “Empati” kurulmasına dikkat edilmesine karar verildi.

MADDE -13- Ü.M.Konyalıoğlu, etkileşimli tahtadan en verimli şekilde yararlanmak için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etti.Bu konuda eba.gov.tr,khanacademy.org,starboard gibi sitelerden faydalanılabileceğini belirtti.
il; öğrencilerin derse motivasyonunun arttırılması için uygun olan konularda drama,beyin fırtınası gibi tekniklerin kullanımının önemini belirtti.

MADDE -14- Ş.Özdil; Bir devletin kültür ve medeniyeti işlenirken; Yazı ve Edebiyat konusunda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ile, Sanat konusunda Resim Öğretmeni ile, Din ve İslam Tarihi konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile, Devletlerin kurulduğu yer konusunda Coğrafya Öğretmeni ile işbirliğinin yapılmasının bu konuların iyi anlaşılmasında faydalı olacağını söyledi.

Sanat Tarihi konularını işlerken, bulunan tarihi eserlerin yerinde görülüp gezilmesinin öğrenme açısından etkili olacağını söyledi ve imkanlar ölçüsünde bulunduğumuz ilçede ve Kayseri-Kültepe, Kapadokya,K.Maraş veya Sivas’a Gezi Kulübü ile işbirliği içinde tertip edilecek kültür ve sanat gezileri ile derslerin daha zevkli hale getirebileceğini belirtti.

MADDE -15- Tüm tarih grubu derslerinde işlenecek konular öğrencilere bir ders öncesinden duyurularak öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacaktır. Defter-kitap kontrolleri düzenli olarak yapılacak ve bu durum performans notu verilirken değerlendirilecektir. Ayrıca YGS ve LYS testleri ile öğrenci hazırlıklarının teşvik edilmesine karar verilmiştir.

MADDE -16- Tarih derslerinde görsel malzemelerin hazırlanması, ders özetleri hazırlanarak verilmesine, test tekniğinin örneklerle öğretileceği özetler oluşturulmasını, konular işlenirken her aşamada YGS ve LYS ’de çıkmış soruların işlenmesine, örnek sorular sorulmasına her üniteden sonra isteğe bağlı deneme amaçlı sınavlar yapılmasına veya tarama testleri uygulanmasına karar verildi.

MADDE -17- Ü.M.Konyalıoğlu, toplantının okulumuza, Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı sona erdirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir