2015-2016 İngilizce İlkokul Sene Başı Zümresi

2015-2016  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CEBELİBEREKET İLKOKULU

  1. KANAAT DÖNEMİ İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı Tarihi            :           03/09/2015

Toplantı Yeri ve Saati   :         Öğretmenler Odası

Toplantı Karar Sayısı :           1

Toplantıya Katılanlar  : İngilizce Öğretmenleri Mustafa KONAKLI ,

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve Yoklama

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.10. ve 43. Maddelerinin okunup incelenmesi.

3-2504 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönerge gereği Atatürkçülük konularının işlenmesi.

4- İngilizce öğretim programının incelenmesi ve değerlendirmesi

5-Ölçme ve değerlendirmenin yeni müfredat doğrultusunda   görüşülmesi.

6-Ders planlarının düzenlenmesi

7-Öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçlarının incelenmesi

8-Okulun fiziki mekânlarının ,Yabancı Dil sınıfının kullanımı ve ders araç gereçlerinin kullanımının görüşülmesi

9-Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

 

1-2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı  Cebelibereket İlkOkulu I. Kanaat Dönemi İngilizce  Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 03/09/2015  tarihinde Öğretmenler Odasında  İngilizce zümre başkanı Mustafa KONAKLI ve İngilizce Öğretmenlerini   katılımı ile  yukarıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Toplantı, iyi dilek ve temenniler ile açıldı.

 

2-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel  Kanunu’ndan  Türk  Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçları okundu. Bu amaçlar doğrultusunda konuların işlenişi,öğrencilerin  gerekli seviyeye ulaştırılması hedef alındı.

 

3– Atatürk İlke ve İnkılaplarının 2488-2504 Sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda çağdaş bir anlayış içinde kavratılmasına ,derslerde bu konulara yer verilmesine ve gerektiğinde Sınıf  öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.

 

4-İngilizce Öğretim Programının  incelendi ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

  1. Birinci kademede kullanılmakta olan İngilizce öğretim programının ayrıntılandırılması gerekmektedir.
  2. MEB tarafından ilköğretim birinci kademede görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik küçük çocuklara İngilizce öğretimi konusunda hizmet-içi seminerler ve çalıştaylar düzenlenmelidir.
  3. Programda kullanımı önerilen cd lerin tüm okullarda bulunması sağlanmalıdır.
  4. MEB tarafından küçük çocuklara İngilizce öğretimi için değişik oyun ve şarkıları içeren bir kitap/kitaplar hazırlatılmalı ya da varolan kitaplardan bazıları bu amaç için önerilmelidir.
  5. Programdaki konulara göre değişik soru tiplerinin ve alıştırmaların yer aldığı bir kitap hazırlatılmalı ve birinci kademe İngilizce öğretmenlerine önerilmelidir.
  6. İlköğretim birinci kademe İngilizce programı hazırlanması ve uygulanması aşamalarında, konu alanı özelliklerinin yanı sıra öğrenci özelliklerini de program hazırlayıcılara göre daha iyi bilen öğretmenlere daha fazla inisiyatif verilmesi doğru olur.

 

5-Yeni Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ölçme değerlendirmenin 2. ve 3. sınıflarda gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. Buna göre 2. ve 3. sınıflarda öğrenci gözlem formları oluşturulmasına karar verildi.4.sınıflarda ise 2 yazılı ve en az 1 olmak üzere ders etkinliklerine katılım  notu verilmesine karar verildi.

 

6-Ders planlarının  2551 Sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki konulara göre ve  müfredat programındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği ve günlük plan olarak da, öğretmen kılavuz kitaplarındaki materyallerin kullanılabileceğini dile getirildi.

 

7- İngilizce öğrenmeye yeni başlayan çocukların yabancı dil öğrenmeyi sevmeleri ve bir yabancı dili öğrenirken kendilerine güvenerek, dil öğreniminin zevkli bir süreçolduğunu benimsemeleri önemlidir. İkinci sınıf İngilizce öğretim programı işte bu gereksinim üzerine kurulmuş olup esas hedefi dili öğrenen/kullananlarda yabancı dil öğrenme sevgisini oluşturmaktır. İkinci sınıfın kazanımları renkler, sayılar, sınıfta kullandığımız eşyalar, hayvanlar, meyveler, bedenimizdeki organlar ve evimizdeki oda ve eşyalarla ilgili temel sözcükleri İngilizcenin ses bilgisiyle ilişki kurarak öğrenmiş olmak ve selamlaşma, kendini tanıtma, eşyaları betimleme gibi temel günlük dil işlevleriyle öğrenilen sözcükleri kullanarak yabancı dili severek öğrenmektir. Bunu yaparken de, dili öğrenen/kullananların eğlenceli görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlarla zenginleştirilmiş oyun temelli etkinlikler aracılığıyla öğrenmeleri planlanmıştır. Bağlam olarak öğrencilerin/dil kullanıcılarının yakın çevrelerini oluşturan sınıf, oyunlar,lunapark, kır, piknik ve geziler, evimiz ve okul bahçesi gibi ortam ve mekânlar seçilmiştir. Dili öğrenen/kullananların dinleme ve konuşma becerilerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı iletişimsel bir öğrenme ve öğretme yöntemi resimli sözlükler, şarkılar, masal ve çizgi film kahramanları, boyama ve kesme-yapıştırma gibi sanat ve oyun temelli etkinlikleri temel alınacaktır.

Üçüncü sınıf İngilizce öğretim programı da ikinci sınıfta hedeflenen kazanımların üzerine kurulmuş olup esas hedefi ikinci sınıf programında yer alan konuların genişletilerek dili öğrenenlere/kullananlara sınıf ortamından daha da uzakta bulunan toplumsal ve coğrafi konu ve durumlarda dili kullandırarak yabancı dil öğrenme sevgisini oluşturmaya devam etmektir. Üçüncü sınıfın kazanımları aile ve akrabalık ilişkileri,insanları betimlerken kullanılabilecek temel sıfatlar, şehrimizde bulunan bina ve yaşam alanları, hava durumu, karşılıklı konuşmalarımız içinde geçen temel eylemler (fiiller),hayvanlar, taşıtlar, duygularımız, oyuncaklarımız ve evimizde yer alan odalar ve kullandığımız eşyalar gibi günlük yaşamımızda önemli olan nesne, yer ve canlılarla ilgili temel sözcükleri İngilizcenin ses bilgisiyle ilişki kurarak öğrenmiş olmak ve soru sorma, kişileri tanıtma, yer ve hava durumunu sorma, hayvanlar, yerler ve şekiller gibi konuları kullanarak basit ancak gerekli bilgileri öğrenme gibi günlük dil işlevlerini kullanarak eğlenceli bir şekilde yabancı dili severek öğrenmektir. Bunu yaparken de,dili öğrenen/kullananların eğlenceli görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlarla zenginleştirilmiş oyun temelli etkinlikler aracılığıyla öğrenmeleri planlanmıştır. Bağlam olarak dili öğrenen/kullananların yakın çevrelerini oluşturan sınıf, oyunlar, lunapark, kır, piknik ve hayvanat bahçesi gezileri, evimiz ve okul bahçesi gibi ortam ve mekânlar seçilmiştir.Dili öğrenen/kullananların dinleme ve konuşma becerilerinin ağırlıklı olarak kullandığı iletişimsel bir öğrenme ve öğretme yöntemi Tüm Bedensel Tepki etkinlikleri,resimli sözlükleri kullanma, şarkı söyleme, masal ve çizgi film kahramanları hakkında konuşma, boyama ve kesme-yapıştırma gibi sanat ve oyun temelli etkinlikleri temel alınacaktır.

4.Dördüncü sınıfın temel kazanımları yiyecekler ve içecekler, renkler, sayılar,boş zaman etkinlikleri, günlük faaliyetler, meslekler, iş yerleri, giysiler, hava durumu, fiziksel ve kişisel özellikler, ülkeler ve milliyetler ile ilgili temel sözcükleri doğru sesletimleriyle öğrenmiş olmak; izin istemek, rica etmek ve bunlara uygun şekilde cevap vermek, temel ihtiyaçlarını belirtmek, basit komutlar verebilmek, yapabildiklerini ve yapamadıklarını söylemek, günün değişik bölümlerindeki rutin faaliyetlere ilişkin konuşmak, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetlerden bahsetmek gibi temel günlük iletişim işlevlerini yerine getirebilmektir. Bu işlevleri gerçekleştirirken daha önceden kazanılmış sözcük ve işlev bilgilerini, hedef sözcükler ve işlevlerle harmanlayarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Dördüncü sınıf öğretim programı ağırlıklı olarak konuşma ve dinleme becerilerine odaklı ve etkin dil kullanımına dayalı bir biçimde tasarlanmış, aynı zamanda hedef yaş grubunun ilgi ve becerilerine uygun faaliyetler ile desenlenmiştir. Hedeflenen kazanımları edindirmek için tasarlanan etkinlikler özellikle dinleme ve konuşma becerisi odaklı olup, temelde, oyunlar, şarkılar, canlandırmalar, boyama, kesme-yapıştırma ve resim etkinliklerinin kullanıldığı iletişim ve dil üretimi odaklı çalışmalardır. Dolayısıyla, etkinlik tasarımında görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyaller kullanarak zenginleştirilmiş sınıf ortamları sağlanması planlanmıştır.

 

 

8-İlkokul İngilizce öğretiminde sesli ve görsel materyaller önemli rol oynamaktadır.Bu nedenle derslerimizde dinleme ve görsel çalışmalar için gerekli araç gereçlerin kullanımı sağlanacak ve okulumuzda mevcut bulunan Yabancı Dil sınıfımızın etkili bir şekilde kullanılmasına karar verildi.

Yabancı Dil sınıfındaki materyal yapımında öğrencilerin daha etkin olmasına özen gösterilmesi ve yapılan etkinliklerin okulda sergilenmesine karar verildi.

 

9-Alınan kararların uygulanması ,bu konuda koordineli bir şekilde çalışılması ve gerektiğinde tekrar toplanmak üzere 2015-2016 eğitim-öğretim yılının daha verimli bir yıl olması dilek ve temennileriyle toplantı sonlandırıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa KONAKLI

İngilizce Öğrt.                           İngilizce Öğrt.

 

 

 

 

………./09/2015

 

Okul Müdürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir