12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

A-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(8×5=40 puan)
1. Gelişmiş ülkelerde çocuk ve anne ölüm oranları gelişmemiş ülkelere göre …………………………………
2. Türkiye, zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip ……………………… ve ……………………… bölgelerine yakın konumdadır.
3. Ülkemizin en büyük iç ve dış ticaret merkezi …………………..
4. Ülke nüfuslarının demografik yapısına bakılarak ileriye dönük yapılan nüfus tahminlerine …………….. ……………….. denir.
5. Sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş olan Doğu Karadeniz Bölümünün gelişimini amaçlayan proje; ……………………..’dır
6. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi gelişmemiş ülkelere göre …………………………………
7. Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesi; ………………………………….’dır.
8. Ülkemizde 1963 ten sonra………………………………………………………………… yönelik nüfus politikaları uygulanmaktadır.

B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” koyunuz. (10×2=20 puan)
1. Nijerya’nın gelişmemesinin nedenlerinden biri de uzun yıllar Rusların egemenliğinde kalmalarıdır. ( )
2. Tarımda çalışan insan sayısının az, birim alandaki verimin yüksek olduğu ülkeler gelişmiştir. ( )
3. Almanya’nın kuzeyinde Kuzey Denizi yer almaktadır. ( )
4. Türk Azınlığın an fazla bulunduğu Balkan Ülkesi Yunanistan’dır. ( )
5. Afrika ülkelerinden Nijeryanın doğusunda Karaorman Dağları bulunur. ( )
6. İnsani gelişim endeksi yüksek ülkelerde halkın alım gücü düşüktür. ( )
7. KOP, Konya ovasının sulanmasını temel olarak amaçlayan bölgesel bir kalkınma planıdır. ( )
8. Kullandığımız ve yabancı ülkelerde imal edilmiş mallara ithal mallar denir. ( )
9. Bulgaristan açık denizlere ulaşmak için boğazlarımızı kullanmak zorunda değildir.( )
10. Bir ülkenin kendi sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret denir. ( )

C-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (10×4=40 puan )

1.Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanın askerî, siyasi, kültürel, ekonomik bakımdan önemi jeopolitik konumunu ifade eder.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilemez?
A) Hazar ve Orta Doğu petrol bölgelerine yakın olması
B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) İklim çeşitliliğinin fazla olması
D) Farklı denizlere kıyısı olması
E) Orta kuşakta yer alması

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinden değildir?
A) Kişi başına düşen milli gelir
B) Yeraltı kaynaklarının zenginliği
C) Kişi başına düşen doktor
D) Enerji üretim miktarı
E) Okullaşma oranı

3. Aşağıdakilerden hangisi iklim özellikleri dikkate alındığında Almanya’da görülebilecek bitki topluluklarından değildir?
A) Yayvan yapraklı ormanı B) İğne yapraklı orman C) Karışık Ormanlar
D) Savan E) Bozkır

4. Aşağıdaki kentlerden hangisi DAP’ın uygulama alanı içerisinde yer almaz?
A) Muş B) Bitlis C) Bingöl
D) Van E) Batman
5. I-GAP II-DOKAP III-Yeşilırmak HGP
IV-ZBK V-DAP
Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi ülkemizdeki kırsal alanlar dikkate alındığında dağınık yerleşmenin en fazla görüldüğü yerleri içermektedir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
6. I-GAP II-DOKAP III-Yeşilırmak HGP
IV-ZBK V-DAP
Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisinde demir-çelik sanayi ve kömür işletmeleri yaygın olduğu alanları içermektedir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

7. Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur?
A) Tüketimi teşvik etmek B)Endüstriyel üretimi arttırmak
C) Tarımsal verimi yükseltmek D)Dış alımı arttırmak
E) Tarım ürünleri çeşidini arttırmak

8. Ülkemizin turizm potansiyeli düşünüldüğünde, turizm sektörü gelişmiş İspanya, Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkelerden daha az gelişmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?
A) Bilinçli bir turizm politikamızın olmamasıyla
B) Reklam çalışmalarının yetersiz olmasıyla
C) Konaklama ve ulaştırma hizmetlerinin yetersizliğiyle
D) Fiyatların her yıl sürekli değişmesiyle
E) Mal ve hizmetlerin ucuz olmasıyla

9. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik önemini en fazla artırmaktadır?
A) Doğal gaz B) Taş kömürü C) Mermer
D) Magnezyum E) Su

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir?
A) Boğazların bulunması
B) Üç tarafın denizlerle çevrili olması
C) Dağların uzanış yönü
D) Farklı kültür bölgelerine komşu olması
E) Zengin petrol kaynakları bölgelerine komşu olması

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir