12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

SORU1: Sentral dogma (protein sentezi) olayını kısaca maddeler halinde özetleyiniz.
1-Çekirdekteki DNA molekülünden mRNA sentezlenir. 2-Sentezlenen mRNA çekirdekten sitoplazmaya geçer ve kalıp görevi yapmak üzere ribozomla birleşir. 3- Sitoplazmadaki tRNA lar , mRNA şifrelerine uygun aminoasitleri kendilerine bağlayarak ribozomlara taşır.Yan yana gelen aminoasitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanarak protein molekülünü oluştururlar. 4-Sentezlenen protein ribozomlardan ayrılır. tRNA lar serbest kalır.
SORU.2: Nükleik Asitlerin yapısına katılan azotlu organik bazlar nelerdir? Sınıflandırarak isimlerini yazınız.
Pürinler: Adenin – Guanin
Pirimidinler: Timin- Sitozin – Urasil
SORU.3: “DNA’nın hücrede kalıtsal madde olduğunu ilk defa Oswald Avery ve arkadaşları yaptıkları deneylerle kanıtlamışlardır.” Avery ve arkadaşlarının DNA’nın yönetici bir molekül olduğunu gösteren deneyini maddeler haline yazıp Sonucunu belirtiniz ( kapsülsüz pnömokoklar hastalık yapmazlar, Kapsüllü pnömokoklar zatürree hastalığına neden olurlar)
1.Deney: Kapsülsüz pnömokoklar farelere verilince fareler hastalanmazlar
2.Deney:Kapsüllü pnömokoklar farelere verilince fareler hastalanıp ölürler
3.Deney: Isılalarak farelere verilen kapsüllü pnömokoklar hastalık yapmazlar.
4.Deney: Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü pnömokoklar , kapsülsüz pnömokoklarla karıştırılıp farelere verilince fareler hastalanıp ölürler.
5.Deney: Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü pnömokoklardan elde edilen özüt, kapsülsüz pnömokoklarla karıştırılınca ortamda olmaması gereken kapsüllü pnömokoklar bulunmuştur.
SONUÇ: Kapsüllü bakterilerden elde edilen ve DNA bulunduran özüt , kapsülsüz bakterilere daha önce sahip olmadıkları özellikler kazandırmış ve bunları hastalık yapan bakterilere dönüştürmüştür.
SORU.4: mRNA (mesajcı RNA) ve tRNA (taşıyıcı RNA)’ nın görevleri nelerdir? Yazınız.
mRNA: DNA’dan aldığı genetik bilgiyi ribozomlara taşımaktır.
tRNA: Hücre içindeki amino asitleri tanımak ve bunları ribozomlara taşımaktır.
SORU.5: DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir? 5 tanesini yazınız.
DNA RNA
Bazları A,G,C,T Bazları A,G,C,U
Şekeri Deoksiribozdur Şekeri Ribozdur
İki zincirden oluşur Tek zincirden oluşur
Genetik bilgiyi taşır Protein sentezinde görevlidir
A=T , G=C eşitliği vardır A=T , G=C eşitliği yoktur
Kendini Eşler Kendini eşleyemez
Tek çeşittir 3 çeşidi vardır
Çekirdekte,kromozomlarda,sitoplazmada(prokaryotlarda) Çekirdek ve sitoplazmada
,mitokondride ve kloroplastlarda bunur
DNA polimerazla sentezlenir RNA polimerazla sentezlenir
Deoksiribonüklezla hidrolize olur Ribonüklezla hidrolize olur

SORU.6: Protein sentezi için başlangıç ve durdurucu sinyaller nelerdir? Yazınız
AUG: başlangıç sinyalidir.
UAA , UGA , UAG durdurucu sinyallerdir
SORU.7: Oksijenli sonum olayında 7 molekül glikozun yakılması sonucu kaç molekül CO2 oluşur? Açıklayınız
1 molekül glikozun yakılması sonucu 6 molekül CO2 oluşursa
7 molekül glikozun yakılması sonucu 7 x 6 = 42 Molkül CO2 oluşur
SORU.8: Fotosentezin ışık tepkimelerinden devirli fosforilasyonun 9 defa tekrarlanmasıyla kaç ATP oluşur? Nedeninin açıklayarak yazınız
9 ATP oluşur. Çünkü devirli fosforilasyonun bir döngüsünde hiçbir madde kullanılmadan net 1ATP elde edilir.
SORU.9: Transkripsiyon ( yazılım ) ve Antikodon kavramlarını tanımlayınız.
Transkripsiyon: mRNA’nın , RNA polimeraz enzimi ile DNA’nın anlamlı zinciri üzerinden sentezlenmesidir.
Antikodon: tRNA’nın mRNA ya bağlandığı kısımdaki 3’lü baz dizisine denir

NOT BAREMİ: 3. sorunun doğru cevabı 20 puan , diğer soruların doğru cevabı 10 ar puandır

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

BAŞARILAR


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.