10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

SORULAR

1-Hücreler niçinbölünür?(5 Puan)
2)Kromatinvekromatitarasındakifarkıaçıklayınız(5 Puan)

3)Karyokinezinevreleriniyazınızveherhangi 2 tanesiniaçıklayınız.(10 Puan)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

4)Bitkihücrelerindehayvanhücrelerindenfarklıgörülenolayınınedeniileyazınız.(5 Puan)

5)Eşeysizüremeçeşitleriniyazınız (sadeceisimlerinive 1 tanesiniaçıklayınız)(15 puan)

6)Mayoz II de niçinkromozomsayısındadeğişiklikolmazaçıklayınız..(5 Puan)

7)Oogenez-Spermametagenezbiriniseçipaçıklayınız.(10 puan)

8)Biyotop,Habitat,Ekolojiknişkısacaaçıklayınız.(10 puan)

9)populasyonvekommüniteyiaçıklayınız.(5 puan)

10)Mitozbölünmegeçirenbirhücreninmetafazevresinde 92 kromatitsayılmaktadır.Bunagörekromozomsayısıkaçtır?(15 puan)

11)2n=34 kromozomlubirüremeanahücresimayozbölünmesırasındakaçtetratoluşturur? (10 Puan)

12)Kromozomsayısı 2n=36 olanbirhücrearkaarkaya 3 kezmitozbölünmegeçirirse;
a)sonuçtatoplamkaçhücreoluşur?(5 puan)
b)Bu hücrelerkaçkromozomluolur?(5 puan)

CEVAPLAR
1)hücreleryüzey – hacimoranlarını,çekirdeksitoplazmaoranlarını,sitoplazmikolayları,hormonlarınsağlığınıkorumakiçinbölünür.

2)DNAmolekülüçeşitliproteinlerlebiraradatutulur .Bu DNA kopleksinekromatindenir.Kromatitisehücrebölünmegeçirdiktensonraserbestduranipliksiyapılarkısalıpkalınlaşırbunakromatitdenir.

3)Profaz,metafaz,anafaz,telofaz.
Metafaz:İğipliklerinetutunmuşkromozomlarekvatordüzlemindedizilir.
Anafaz:iğipliklerikromozomlarıçeker .Kromozomlarkoparve her 2 hücreyeeşitsayıdagider.

4)Bitkihücrelerindehücreduvarıolduğuiçinboğumlanmagörülmez.Bununyerinetelofazevresindeortalameloluşumugözlenir.

5)İkiyebölünme,tomurcuklanma,rejenerasyon,sporlaüreme,bitkilerdevejetatifüreme.
Rejenerasyon:Planaryavedenizyıldızıgibicanlılardagörülür.Bucanlılarınvücuthücrelerindenkopankısımlarınkendilerinitamamlayarakyenibireyleredönüşmesi de eşeysizüremeçeşididir.Kopanveyazarargören organ ya da dokularınıyenidenyapılandırmaözelliğinesahiptirbunarejenerasyondenir.

6)Mayoz I de kromozomlarzırkutuplaraçekilirvekromozomsayısıyarıyainer.Mayoz II de isesadecekardeşkromatitler zıt kutuplaraayrılır.Buyüzdenkromozomsayısındadeğişiklikolmaz.

7)Oogenez:belirlidönemlerdedişiüremesistemininbirparçasıolanyumurtalıklardamayozbölünmeileyumurtahücresininüretilmesineoogenezdenir.
Spermatogenez:Mayozbölünmeyleerkeküreme de testislerinseminfertüpçüklerindespermlerinoluşmasınaisespermatogenezdenir.
8)Biyotop:Canlılarınyaşamınısürdürebilmesiiçinuygunkoşullarıbarındırancoğrafibölgelerdir.
Habitat:birtüründoğalolarakyaşadığıveürediğiyerya da çevrelerdir.Habitattürünadresidir.
EkolojikNiş:Birtürünyaşamınısürdürmekiçingerçekleştirdiğitümfaaliyetler.

9)Populasyon:Belirlibirbölgedeyaşayanaynıtüreaitbireylerdenoluşancanlıtopluluğunapopulasyondenir.
Kommünite:Belirlibirbölgedeyaşayanpopulasyonlarıntümünebirdenkommünitedenir.

10)2n/92=46 kromozomlu

11)Birhücredekitetratsayısı (n) sayıdadır.
2n=34 buradan n=17 ‘dir.

12)a;2^ n=3 2.2.2 =8 tanehücreoluşur.
b;mitozbölünmedekromozomsayısıdeğişmediğindenkromozomsayısı 2n =36 dır.

Bir cevap yazın