10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

SORU1: Bir ekosistemdeki belirli bir türe ait bireylerin toplam ağırlığına ne ad verilir?

A)Süksesyon B)Ekoton C)Biyokütle D)Baskın tür E)Mikroklima

SORU2: Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin bir sonucu değildir?
A)Solunum Sistemi hastalıklarına yol açar
B)Topraktaki mikroorganizmaların ölmesine ve toprak verimliliğinin düşmesine neden olur.
C)Atmosferde iklim değişikliklerine neden olur.
D)Asit yağmurlarına neden olur.
E)Ozon tabakasının incelmesine neden olur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

SORU3: Zirai mücadelede kullanılan ilaçlar,doğal dengeyi bozmakta,o bölgede yaşayan tür çeşitliliğini etkilemektedir.Bu konuyu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekoloji B)Morfoloji C)Sitoloji D)Sistematik E)Moleküler biyoloji
SORU4: Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir.
I-Saprofit bakterilerin amonyak(NH),Nitrit(NO)ve Nitrat(NO) oluşturmaları
II-Toprağa bağlanan azot tuzlarının denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti ile azot gazına dönüştürülmesi.
III-Toprakta yaşayan azot bakterileri ve baklagillerin köklerindeki nodüllerde simbiyoz yaşayan bakterilerin faaliyeti.
Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi, havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar

A) I,III ve II B) II,I ve III C) II,III ve I D) III,II ve I E) III,I ve II

SORU5: Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri toprak kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden değildir?
I-Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemeli
II-Toplu taşımacılıkta yakıt olarak doğal gaz kullanılmalıdır.
III-Evsel atıklar toplanmalı ve imha edilmelidir.
IV-Toplu taşıma sistemine geçilmelidir.
V-Tarım ilaçlarının yanlış kullanılması önlenmelidir

A)I-II B)II-III-IV C)III-IV-I D) II –IV E) II-I-III-V

SORU6: Belirli bir alanda karşılıklı ilişkiler içinde yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

A)Flora B)popülasyon C) Fauna D) Süksesyon E) Komünite

SORU7: Hücrenin yapısının kimyasal ve morfolojik yönden en az değişikliğe uğramasını sağlamak amacıyla, hücrenin birden bire öldürülmesine ne ad verilir?
A)Kesit alma B)Vital inceleme C)Fiksasyon D)Doku kültürü tekniği E)Boyama

SORU8: Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisine sahip olan canlılar ,kendi besinlerini kendileri üretirler?
A)holozoik B)kemoototrof C)mutualizm D)saprofit E)parazit

SORU9: Azot bakımından fakir topraklarda yaşayan böcekçil bitkiler beslenmeleri bakımından nasıl canlılardır?
A)Holozoik canlı B)Saprofit canlı C)Hem otobur hem etobur canlı D)Parazit canlı E)Hem ototrof,hem heterotrof canlı
SORU10:Aşağıdakilerden hangisi karasal yaşam birliğidir?

A)Bataklıklar B) Göller C)Denizler D)Stepler E)Akarsular

SORU11:Bir komünitede çevre şartlarının etkisiyle baskın olan organizmaların yerini,zamanla başka bir organizma alabilir.Bu olaya ne ad verilir?

A)Ekolojik niş B)Mikroklima C) Süksesyon D)Biyolojik birikim E)Biyotop

SORU12: Gerileyen bir popülasyondaki genç,ergin ve yaşlı bireylerin sayısal olarak miktarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yaşlı >Ergin>Genç B) Genç >Ergin>Yaşlı C)Genç = Ergin=Yaşlı D) Yaşlı=Genç >Ergin

E)Ergin>Genç=Yaşlı
Aşağıdaki sorularda boşluklara uygun kelimeleri yada cümleleri yazınız

SORU13:İnsanların yanlış faaliyetleri sonucu havadaki karbondioksit miktarının artması, gündüz yeryüzüne gelen güneş ışınlarının bir kısmının geriye yansımasını önleyeceğinden, dünyanın sıcaklığının da 3 – 4 derece artmasına neden olmaktadır. ………………………………. Adı verilen bu olay yeryüzündeki iklimi etkilemektedir. Ayrıca kutuplardaki buzulların erimesine de neden olabileceği düşünülmektedir.

SORU14:Canlıların yaşamını etkileyen cansız etmenler; 1)……………………. 2)…………………… 3)…..

……………….. 4)………………………………….. 5)…………………… ve 6) PH’ tır.

SORU15:Radyasyondan korunmak için yapılması gerekenlerden biride; ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………’dir.

SORU16:Evsel atıklardan, endüstriyel atıklardan ve tarımsal gübrelerden sulara bol miktarda azot ve fosfor bileşikleri geçer.Bu bileşiklerde sudaki bitkisel yaşam için gübreleme etkisi yapar.Bu durumda bitki ve bazı alg türlerinin üremesi hızlanır.Sular yeşil ve bulanık bir renk alır.Bu olaya ………………………………… denir.

SORU17: Belirli şartlar altında bir ekosistemde yada habitatta, yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek birey sayısı o popülasyonun ………………………………………………………. dir.
SORU18:Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme,üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalına ………….……………………………….. adı verilir.
SORU19:Köpek balığına tutunarak onunla taşınan küçük bir balık(Echeneis),köpek balığına herhangi bir zarar vermez ve yarar da sağlamaz.Köpek balığının yiyecek artıkları ile beslenerek kendisine yarar sağlar.Köpek balığı ile Echeneis balığı arasındaki bu yaşam şekline…………………………………………. adı verilir
SORU20: Ses kirliliğinin insan sağlığı üzerinde çeşitli etkileri vardır. Zihinsel etkinliğin azalması, uyku düzenin bozulması, stres, iş veriminin düşmesi gibi sonuçlar ses kirliliğinin ………………………………..’ne örnek olarak verilebilir.

NOT BAREMİ:Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. BAŞARILAR

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-biyoloji-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-biyoloji-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-biyoloji-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

Bir cevap yazın