2017-2018 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı

4. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (ama – veya – ancak – çünkü – için ) Yağmur yağdığı ……………. yollar çamur oldu. Yemek çok güzeldi ……………… biraz tuzluydu. Çok çabaladı ……………. beni geçemedi. Kavun …………….. karpuz hangisini bulursan al. Sana yetişemedim ……………. çok hızlı koşuyorsun 5. “ Herkes çok terliyordu………………. hava çok sıcaktı.” İfadesinde boş […]

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

SORULAR 1-)28 Şubat 1953’te kurulan Balkan Paktı’na katılan devletleri yazınız 2-)SALT I görüşmeleri nerede yapılmıştır 3-)Kıbrıs Barış Harekatının Türk-ABD ilişkilerine olan etkisini yazınız. 4-)Türkiye’nin Ortadoğu politikalarını etkileyen gelişmeleri yazınız 5-)Ermeni hayallerini gerçekleştirmek adına kurulan Ermeni terör örgütünün adını yazınız 6-)1970 li yıllarda yaşanan ekonomik gerilemenin sebeplerini yazınız 7-)1960-80 arasında yaşanan toplumsal değişimi yazınız 8-)Perestroika ve […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan) *İlk Türk devletlerine hükümdar çadırlarına…………………..halkın kullandığı çadırlara………………..denir. *Esnaf olmak isteyen küçük yaşta çıraklara………………..…… denir. *Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te……………………………………….dönüştürülmüştür. *Osmanlı medreselerinden mezun olanlar………………………………….sistemine göre atama beklemektedir. *İlk Türk devletlerinde cesur ve bilge kişilere……………………………..denir. *El yazması kitapları süsleme sanatına……………………………..denir. *İlk Türk-İslam medreseleri ……………………………………..döneminde açılmıştır. *Anadolu’da Geç Dönem saray mimarisinin […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan) • Osmanlı devletinde ilk devlet matbaası…………………………………………………..tarafından kurulmuştur. • Tımar sistemini bozulmasıyla Osmanlı devleti asker ihtiyacı için …………………….adı verilen ücretli askerler tutmuştur. • Mukataa adı verilen devlet toprağının işletme hakkını alan kişilere………………………….denir • Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi ………………………..……………………….Paşa hazırlamıştır. • Avrupa da bilim ve tekniğin öne çıktığı döneme ……………………………denir. […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

3.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(20p) a)Gazneliler………………………savaşı sonrası yıkılış sürecine girdiler. b)Halife, Tuğrul Beye…………………………………………………. unvanını vermiştir. c)Büyük Selçuklu’da Batıniler tarafından öldürülen ünlü vezir…………………………….’tür. d)Erzurum ve çevresinde kurulan Türk beyliği………………………..’dır. e)……………………..Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. f)Selçuklu’da Sultanın erkek çocuklarına…………………denir. g)Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul ettikten sonra……………………….adını aldı. h)…………………………..,tarihte ’’sultan’’unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. ı)Müslümanlardan alınan 10/1’lik […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

B) Aşağıda verilen cümlelerden DOĞRU olanlara (D), YANLIŞ olanlara (Y) harfini yazınız. (3×5: 15p) 1- ( ) Ahilik teşkilatına sadece Müslüman Türkler alınırdı. 2- ( ) Süveyş Kanalı Akdeniz ile Kızıldenizi birbirine bağlar. 3- ( ) Ünlü Kral Yolu Çinliler tarafından yapılmıştır. 4- ( ) Reform ile birlikte teknolojik buluşlar hız kazandı. 5- ( ) […]

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

14. İnsan hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A- evrenseldir. B- Çalışma ile kazanılır C- Bütün insanların eşitliği ilkesini de içerir D-Başkasına devredilemez (joker soru) V. Leke tutmayan kumaş VI. Antibakteriyel battaniye VII. Kendi kendini temizleyen boya VIII. Defalarca kullanılan su topları Yukarıda verilen yenilikler hangi alandaki ürünlerdir? A)Makineleşme B)Nanoteknoloji C)İletişim Teknolojileri D)Uzay teknolojisi […]

2017-2018 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

1- Görevleri devlet tarafından atanan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir? A- Resmi kurum B- Vakıf C- Dernek D- Sivil toplum kuruluşu 2- Yasaların hazırlanmasının amacı nedir? A) Baskı kurmak için B) Toplum hayatının barışını, huzurunu ve güvenliğini sağlamak. C) Belli gruplara kolaylıklar sağlamak. D) Hak ve özgürlüklere daha çok müdahale etmek 3- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar D,yanlış […]

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

A. Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına(Y) yazınız. (20 p) (……) Resmi kurumlar; gönüllü insanlar tarafından oluşturulur. (……) Sivil toplum örgütü çalışanları düzenli olarak ücret alır. (……) TBMM’nin açılışı egemenliğin millete geçtiği gün olması açısından çok önemlidir. (……) Bir grup oluşturmak için ortak bir amaç gerekir (……) Ülkemizde Seçme yaşı on sekizdir. […]