2018-2019 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

SORU1:  Sentral dogma (protein sentezi) olayını kısaca maddeler halinde özetleyiniz.

1-Çekirdekteki DNA molekülünden mRNA sentezlenir. 2-Sentezlenen mRNA çekirdekten sitoplazmaya geçer ve kalıp görevi yapmak üzere ribozomla birleşir. 3- Sitoplazmadaki RNA lar ,  mRNA şifrelerine uygun aminoasitleri kendilerine bağlayarak ribozomlara taşır.Yan yana gelen aminoasitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanarak protein molekülünü oluştururlar. 4-Sentezlenen protein ribozomlardan ayrılır. tRNA lar serbest kalır.

SORU.2: Nükleik Asitlerin yapısına katılan azotlu organik bazlar nelerdir?  Sınıflandırarak isimlerini yazınız.

Pürinler: Adenin – Guanin

Pirimidinler: Timin- Sitozin – Urasil

SORU.3:  “DNA’nın hücrede kalıtsal madde olduğunu ilk defa Oswald Avery ve arkadaşları yaptıkları deneylerle kanıtlamışlardır.” Avery ve arkadaşlarının DNA’nın yönetici bir molekül olduğunu gösteren deneyini maddeler haline yazıp Sonucunu belirtiniz ( kapsülsüz pnömokoklar hastalık yapmazlar, Kapsüllü pnömokoklar zatürree hastalığına neden olurlar)

1.Deney: Kapsülsüz  pnömokoklar  farelere verilince fareler hastalanmazlar

2.Deney:Kapsüllü pnömokoklar farelere verilince fareler hastalanıp ölürler

3.Deney: Isılalarak farelere verilen kapsüllü pnömokoklar hastalık yapmazlar.

4.Deney: Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü pnömokoklar , kapsülsüz pnömokoklarla karıştırılıp farelere verilince fareler hastalanıp ölürler.

5.Deney: Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü pnömokoklardan elde edilen özüt, kapsülsüz pnömokoklarla karıştırılınca ortamda olmaması gereken kapsüllü pnömokoklar bulunmuştur.

SONUÇ: Kapsüllü bakterilerden elde edilen ve DNA bulunduran özüt , kapsülsüz bakterilere daha önce sahip olmadıkları özellikler kazandırmış ve bunları hastalık yapan bakterilere dönüştürmüştür.

SORU.4: mRNA (mesajcı RNA) ve tRNA (taşıyıcı RNA)’ nın görevleri nelerdir? Yazınız.

mRNA: DNA’dan aldığı genetik bilgiyi ribozomlara taşımaktır.

tRNA: Hücre içindeki amino asitleri tanımak ve bunları ribozomlara taşımaktır.

SORU.5: DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir? 5 tanesini yazınız.

DNA                                                                                                             RNA

Bazları A,G,C,T                                                                                         Bazları A,G,C,U

Şekeri Deoksiribozdur                                                                                Şekeri Ribozdur

İki zincirden oluşur                                                                                     Tek zincirden oluşur

Genetik bilgiyi taşır                                                                                    Protein sentezinde görevlidir

A=T , G=C eşitliği vardır                                                                             A=T , G=C eşitliği yoktur

Kendini Eşler                                                                                                Kendini eşleyemez

Tek çeşittir                                                                                                    3 çeşidi vardır

Çekirdekte,kromozomlarda,sitoplazmada(prokaryotlarda)              Çekirdek ve sitoplazmada

,mitokondride ve kloroplastlarda bunur

DNA polimerazla sentezlenir                                                                         RNA polimerazla sentezlenir

Deoksiribonüklezla hidrolize olur                                                                  Ribonüklezla hidrolize olur

 

SORU.6: Protein sentezi için başlangıç ve durdurucu sinyaller nelerdir? Yazınız

AUG: başlangıç sinyalidir.

UAA , UGA , UAG  durdurucu sinyallerdir

SORU.7: Oksijenli sonum olayında 7 molekül glikozun yakılması sonucu kaç molekül  CO2 oluşur? Açıklayınız

1 molekül glikozun yakılması sonucu 6 molekül CO2 oluşursa

7 molekül glikozun yakılması sonucu  7 x 6 = 42 Molkül CO2 oluşur

SORU.8: Fotosentezin ışık tepkimelerinden devirli fosforilasyonun 9 defa tekrarlanmasıyla kaç ATP oluşur? Nedeninin açıklayarak yazınız

9 ATP oluşur. Çünkü devirli fosforilasyonun bir döngüsünde hiçbir madde kullanılmadan net 1ATP elde edilir.

SORU.9: Transkripsiyon ( yazılım ) ve Antikodon kavramlarını tanımlayınız.

Transkripsiyon: mRNA’nın , RNA polimeraz enzimi ile DNA’nın anlamlı zinciri üzerinden sentezlenmesidir.

Antikodon: tRNA’nın mRNA ya bağlandığı kısımdaki 3’lü baz dizisine denir

 

NOT BAREMİ: 3. sorunun doğru cevabı 20 puan , diğer soruların doğru cevabı 10 ar puandır

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı BENZER İÇERİKLER
2018-2019 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı YAPILAN YORUMLAR