Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2017-2018 12. Sınıf Fizik Konuları ( Fen Lisesi)

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket
12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar.
a. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız kavramları birbirleriyle ilişkilendirilir.
b. Öğrencilerin düzgün çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır.
12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmeye sebep olan kuvvet ile cismin kütlesi, çizgisel hızı ve dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla merkezcil kuvvetin matematiksel modelini çıkarmaları sağlanır.
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder.
a. Yatay ve düşey zeminde düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin serbest cisim diyagramlarının çizilmesi ve tartışılması sağlanır.
b. Düzgün çembersel harekette konum, hız ve ivme hesaplamalarında trigonometrik fonksiyonlara girilmez.
12.1.1.4. Yatay ve eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartlarını ile ilgili hesaplamalar yapar.
Virajlarda emniyetli dönüş için hız sınırına uymanın önemi vurgulanır.
12.1.1.5. Düzgün çembersel hareket ile ilgili günlük hayattan problem durumları ortaya koyarak çözüm yolları üretir.
Öğrencilerin bilimsel çalışma basamaklarını kullanmaları sağlanır.
12.1.1.6. Çembersel hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.

12.1.2. Dönme ve Yuvarlanma Hareketi
12.1.2.1. Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır.
12.1.2.2. Eylemsizlik momenti kavramını örneklerle açıklar.
a. Öğrencilerin, noktasal kütlelerden meydana gelen sistemlerin eylemsizlik mometlerini hesaplamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin, farklı geometrik şekillere sahip (çubuk, halka, disk, silindir ve küre) katı cisimlerin eylemsizlik momentleri ile ilgili hesaplamalar yapması sağlanır.
12.1.2.3. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar.
12.1.2.4. Dönme ve yuvarlanma hareketinde kinetik enerji ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.1.3. Açısal Momentum
12.1.3.1. Açısal momentumu çizgisel momentum ile ilişkilendirerek açıklar.
12.1.3.2. Açısal momentumun temel bir fiziksel nicelik olduğunu açıklar.
Simülasyonlarla açısal momentumun atomik boyutta da fiziksel bir nicelik olduğu belirtilir.
12.1.3.3. Açısal momentumu torkla ilişkilendirir.
a. Öğrencilerin, açısal momentumu, eylemsizlik momenti ve açısal hız kavramlarını kullanarak elde etmeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin, torku, eylemsizlik momenti ve açısal ivme kavramlarını kullanarak elde etmeleri sağlanır.
12.1.3.4. Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar.
Öğrencilerin, açısal momentumun korunumu ile ilgili problem çözmeleri sağlanır.
12.1.3.5. Topaç ve Jiroskop hareketini açıklar.
Topaç ve jiroskop hareketi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
12.1.4.1. Kütle Çekim Kanununu açıklar.
Öğrencilerin, simülasyonlarla noktasal kütleler arasındaki çekim kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri belirleyerek matematiksel modelini elde etmeleri sağlanır.
12.1.4.2. Kütle çekim alanını (ivmesini) açıklar.
a. Öğrencilerin, yerçekimi ivmesini, dünyanın yarıçapı ve kütlesi cinsinden ifade etmeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin homojen bir kürenin içinde, yüzeyinde ve dışındaki çekim alanını gösteren kuvvet çizgilerini çizmeleri sağlanır.
c. Her kütlenin bir kütle çekim alanı oluşturduğu vurgulanır.
12.1.4.3. Kütle çekim potansiyel enerjisini açıklar.
Bağlanma ve kurtulma enerjisi kavramları üzerinde durulur.

12.1.4.4. Kepler kanunlarını açıklar.
Ali Kuşçu ve Uluğ Bey’in gök cisimleri ve gök cisimlerinin hareketleri ile ilgili çalışmalarına değinilir.
12.1.4.5. Gök cisimlerinin ve uyduların hareketlerini Kepler Yasalarını kullanarak yorumlar.
12.1.4.6. Kütle çekim kuvveti, enerji ve Kepler kanunları ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.1.4.7. Yeni bir Güneş sistemi modeli tasarlar.
Öğrenciler tasarımlarında iletişim uydularının da yerleştirilmesi için teşvik edilir.
12.2. Basit Harmonik Hareket Ünite Açıklaması
Bu ünitede öğrencilerin basit harmonik hareketle ilgili temel kavramları anlamlandırmaları ve bu hareketi analiz etmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca basit harmonik hareketi tanımlayacak matematiksel modeller oluşturmaları, günlük hayatta karşılaşılan sarkaçlı saatler, bungee jumping, lunapark gondolları, salıncak gibi araçların hareketlerini yorumlayabilmeleri, çıkarımlar yapabilmeleri, problem durumları ortaya koyabilmeleri ve bunlara çözüm üretebilmeleri hedeflenmiştir. Bu ünitede öğrenciler, basit harmonik hareketin yanı sıra sönümlü ve zorlamalı titreşimleri de inceleyerek günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verebilmelidirler. Kavramlar ve Terimler
Uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası Konu, Kazanım ve Açıklamaları
12.2.1. Basit Harmonik Hareket
12.2.1.1. Basit harmonik hareketi düzgün çembersel hareketi kullanarak açıklar.
a. Basit harmonik harekete günlük hayattan örnekler verilir.
b. Yay ve sarkaçlar için uzanım, genlik, periyot, frekans, geri çağırıcı kuvvet ve denge noktası kavramları harmonik hareket örnekleri ile açıklanır.
c. Uzanım, genlik, periyot, frekans ilişkisi ile ilgili matematiksel hesaplamalar yapılır.
12.2.1.2. Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder.
Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak konum-zaman grafiğini çizmeleri sağlanır.
12.2.1.3. Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.2.1.4. Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler.
a. Yay sarkacında esnek bir yayla ucuna bağlı bir kütleden oluşan sistem dikkate alınmalıdır.
b. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla periyoda etki eden değişkenleri belirlemeleri ve matematiksel modeli oluşturmaları sağlanır.

12.2.1.5. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar.
a. Paralel ve seri bağlı yaylarda eş değer yay sabiti hesaplamalarının yapılması sağlanır.
b. Esnek yayların hareketi tek boyut ile sınırlandırılır.
c. İbn-i Yunus’un basit sarkaçla ilgili yaptığı çalışmalara yer verilir.
12.2.1.6. Sönümlü basit harmonik hareketi açıklar.
Öğrencilerin, sönümlü basit harmonik hareketi deney ve/veya simülasyonlarla gözlemlemeleri ve nitel olarak açıklamaları sağlanır.
12.2.1.7. Peryodik bir dış kuvvet etkisindeki sönümlü basit harmonik hareket yapan bir sistemde, rezonans olayını gösteren tasarım yapar.
12.3. Dalga Mekaniği Ünite Açıklaması

Bu ünitede dalga optiğine giriş yapılarak öğrencilerin, girişim ve kırınım olaylarını incelemeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerin, su dalgalarının davranışını farklı durumlar için analiz etmeleri ve ışığın davranışıyla karşılaştırarak ışığın doğası ile ilgili çıkarımlar yapmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler, bu ünite sonunda elde ettikleri kazanımlardan faydalanarak elektromanyetik dalgaların özelliklerini tanımlayabilmelidir. Ayrıca öğrenciler, elektromanyetik dalgaların teknolojideki uygulamalarını ve bu dalgaların canlılar üzerindeki olası etkilerini tartışabilmelidir. Kavramlar ve Terimler
Girişim, kırınım, Doppler Olayı, elektromanyetik dalga, elektromanyetik spektrum Konu, Kazanım ve Açıklamaları
12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
12.3.1.1. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler.
Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak elde edilen verilerden çıkarım yapmaları sağlanır.
12.3.1.2. Su dalgalarında girişim olayını açıklar.
a. Öğrencilerin, deney ve/veya simülasyonlarla girişim desenini çizmeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin, su dalgalarında girişim olayını kullanarak yapıcı (katar) ve yıkıcı (düğüm) noktaların yol farkını karşılaştırmaları sağlanır.
c. Öğrencilerin, belli bir noktada yapıcı ve yıkıcı girişimlere yol açan dalgaların frekanslarını veya dalga boylarını belirlemeleri sağlanır.
12.3.1.3. Su dalgalarında faz farkıyla girişim olayını açıklar.
12.3.1.4. Su dalgalarında girişim ve kırınımla ilgili hesaplamalar yapar.
12.3.1.5. Işığın girişimini açıklar.
a. Öğrencilerin, Young deneyini yaparak çift yarıkta girişim olayını incelemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin, tek yarıkta girişim (kırınım) olayını incelemeleri sağlanır.
c. Öğrencilerin, simülasyonlarla ışık dalgalarında dalga boyu ve yarık genişliği arasındaki ilişkiyi incelemeleri sağlanır.
ç. Öğrencilerin, tek ve çift yarıkta girişim ile ilgili matematiksel modelleri elde etmeleri sağlanır.
d. İnce zarlarda girişim, hava kaması ve çözme gücü konularına girilmez.
12.3.1.6. Işığın tek ve çift yarıkta girişimi ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.3.1.7. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek, ışığın dalga doğası hakkında çıkarımlar yapar.
12.3.1.8. Doppler olayını açıklar.
Öğrencilerin, Doppler olayına örnekler vermeleri ve uygulama alanlarını açıklamaları sağlanır.
12.3.2. Elektromanyetik Dalga
12.3.2.1. Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerini açıklar.
Elektromanyetik teorinin kurucusunun Maxwell olduğu vurgulanır.
12.3.2.2. Elektromanyetik tayfın özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.4. Modern Fiziğe Giriş Ünite Açıklaması
Bu ünitede öğrencilerin; kuantum fiziğinin ortaya çıkmasına sebep olan olaylar ve bu olayları açıklamak için yeni bir fizik anlayışının gerekçelerini kavramaları amaçlanmıştır. Bu bağlamda dalga-parçacık ikileminin farkına varılması ve bunun sonucu olarak kuantum fiziğinin temel kavramlarının anlaşılması sağlanmıştır. Kavramlar ve Terimler
Özel görelilik, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olay, Compton olayı, de Broglie dalga boyu Konu, Kazanım ve Açıklamaları
12.4.1. Özel Görelilik
12.4.1.1. Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar.
a. Deneyin yapılış aşamaları üzerinde durulur.
b. Deneyin farklı bilim insanları tarafından farklı koşullarda ve çok kez tekrarlanmış olduğu belirtilir. Bilimsel çalışmalarda sabırlı ve kararlı olmanın önemi ve gerekliliği vurgulanır.
c. Matematiksel işlemlere girilmez.
12.4.1.2.Einstein’ın özel görelilik (izafiyet) teorisinin temel varsayımlarını açıklar.
48
12.4.1.3. Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarını açıklar.
a. Öğrencilerin Özel görelilik ile ilgili düşünce deneylerini tartışmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin klasik ve göreli durumlar için eş zamanlılık kavramı arasındaki farkı tartışmaları sağlanır.
c. Özel görelilikte matematiksel işlemlere girilmez.
ç. El-Kindi’nin zamanın göreli olduğuna ilişkin görüşlerine yer verilir.
12.4.1.4. Kütle-enerji eşdeğerliğini açıklar.
Matematiksel işlemlere girilmez.
12.4.2. Kuantum Fiziğine Giriş
12.4.2.1. Kuantum fiziğinin ortaya çıkmasına neden olan olayları belirtir.
12.4.2.2. Işığın ikili doğasını açıklar.
Işığın tanecik, dalga, hem tanecik hem de dalga doğası ile açıklanan olaylar vurgulanır
12.4.2.3. Siyah cisim ışımasını açıklar.
a. Planck Hipotezi’nin kuantum fiziğinin doğuşundaki önemi vurgulanır.
b. Dalga boyu-ışıma şiddeti grafiği verilir ve klasik yaklaşımla modern yaklaşımın çelişkisi vurgulanır.
c. Siyah cisim ışıması ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
12.4.2.4. Foton kavramını açıklar.
12.4.2.5. Fotoelektrik olayını açıklar.
a. Hertz’in çalışmaları üzerinde durulur.
b. Einstein’ın fotoelektrik denklemi üzerinde durulur.
c. Öğrencilerin simülasyonlar yardımıyla fotoelektrik olaya etki eden değişkenleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.
12.4.2.6. Farklı metaller için maksimum kinetik enerji-frekans grafiğini çizer.
12.4.2.7. Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.
12.4.2.8. Fotoelektrik olayın günlük hayattaki etkilerine örnekler verir.
Fotoelektrik olayın günlük hayattaki olumlu (musluklarla hijyenin sağlanması gibi) ve olumsuz (sahte güneş gözlüklerinin kullanımı gibi) etkileri üzerinde durulur.
12.4.2.9. Fotoelektrik olayla ilgili hesaplamalar yapar.
12.4.2.10. Fotoelektrik etkinin kullanıldığı, günlük hayatı kolaylaştıracak tasarım yapar.
Tasarım yapılmadan önce fotoelektrik olayın teknolojideki uygulama alanlarının araştırılması sağlanır.

12.4.2.11. Compton olayını açıklar.
Öğrencilerin, model veya simülasyonlar kullanarak Compton saçılmasını açıklamaları sağlanır.
12.4.2.12. Compton saçılması ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.4.2.13. Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerini belirterek ışığın tanecik doğası hakkında çıkarım yapar.
12.4.2.14. Davisson-Germer deneyinin sonuçlarından yola çıkılarak de Broglie hipotezini açıklar.
Matematiksel hesaplamalara girilmez.
12.5. Atom Fiziği ve Radyoaktivite Ünite Açıklaması
Bu ünitede öğrencilerin; atom ve atom altı parçacıklarla ilgili olarak geliştirilen model ve teorileri analiz ederek atom, çekirdek ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklamaları ve sınıflandırmaları hedeflenmiştir. Edindikleri kazanımlarla öğrencilerin evrenin oluşumu, büyük patlama, karadelik, radyoaktivite ve nükleer enerji ile ilgili kavramları anlamaları amaçlanmıştır. Atomun enerji seviyeleri, uyarılmaları, spinin önemi ve çekirdek olayları incelenerek uygulamaları anlaşılmış olmalıdır. Kavramlar ve Terimler
Atom, Bohr atom teorisi, enerji seviyesi, uyarılma, iyonlaşma, büyük patlama, atom altı parçacık, anti madde, radyoaktivite, fisyon, füzyon Konu, Kazanım ve Açıklamaları
12.5.1. Atom
12.5.1.1. Atom kavramını açıklar.
a. Bohr atom teorisinin haricindeki diğer teoriler, ayrıntılara girilmeden tarihsel gelişim süreci içinde verilir.
b. Atom teorilerinin birbirleriyle ilişkili olarak geliştirildiği vurgulanmalıdır.
c. Bohr atom teorisinde atom yarıçapı, enerji seviyeleri, uyarılma, iyonlaşma ve ışıma kavramları vurgulanır.
ç. Milikan yağ damlası, Thomson’ın e/m tayini, Rutherford saçılması deneyleri ile sınırlı kalınır. Deneylerde matematiksel işlemlere girilmez.
12.5.1.2. Atomun uyarılma yollarını analiz eder.
Atomların birbirleri ile elektronla, fotonla ve ısıyla uyarılma şartlarının tartışılması sağlanır.
12.5.1.3. Modern atom teorisinin önemini açıklar.
a. Heisenberg Belirsizlik İlkesi, kuantum sayıları, olasılık dalgası, Schrödinger dalga denklemi kavramları vurgulanır.
50
b. Feza Gürsey, Asım Orhan Barut ve Behram N. Kurşunoğlu’nun atom fiziği konusundaki çalışmalarına yer verilir.
12.5.1.4. Atomun özelliklerini modern atom teorisine göre açıklar.
a. Stern-Gerlach deneyinin sonuçlarının incelenmesi sağlanarak elektron spini kavramı üzerinde durulur.
b. Öğrencilerin sis odası deneyini araştırmaları ve üzerinde tartışmaları sağlanır.
c. Matematiksel işlemlere girilmez.
12.5.2. Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
12.5.2.1. Atom altı parçacıkların özelliklerini açıklar.
Öğrencilerin, atom altı parçacıkları standart model çerçevesinde tanımlamaları sağlanır.
12.5.2.2. Atom altı parçacıklardan atomların oluşumuna yönelik çıkarımlar yapar.
Öğrencilerin, atom altı parçacıklar arasındaki etkileşim kuvvetini açıklamaları sağlanır.
12.5.2.3. Atom altı parçacıklardan başlayarak madde oluşumunu modelle açıklar.
12.5.2.4. Büyük patlama teorisi ile ilgili sunum hazırlar.
a. Öğrencilerin, büyük patlama teorisini destekleyen çalışmaları, evrenin oluşumu ve geleceği ile ilgili farklı teorileri araştırmaları sağlanır.
b.Öğrencilerin sunumlarında Edwin Hubble ve Hubble teleskopuna yer vermeleri sağlanır.
c.Öğrencilerin sunumlarında Cern’de yapılan çalışmaların büyük patlama ile bağlantısını tartışmaları sağlanır.
12.5.2.5. Madde ve anti madde kavramlarını açıklar.
12.5.3. Radyoaktivite
12.5.3.1. Kararlı ve kararsız durumdaki atomların özelliklerini karşılaştırır.
a. Radyoaktif madde radyoaktivite radyoaktif ışıma kavramları üzerinde durulur.
b.Bazı atom çekirdeklerinin çeşitli yollarla enerji kaybedebilecekleri vurgulanır.
c. Marie Curie ve Wilhelm Conrad Röntgen’in radyoaktivite konusunda yaptığı çalışmalara yer verilir.
12.5.3.2. Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar.
a. Enerjideki değişim açıklanırken matematiksel işlemlere girilmez.
b. Alfa, beta, gama ışınımları dışındaki bozunma türlerine girilmez.
12.5.3.3. Nükleer fisyon (bölünme) ve füzyon (kaynaşma) olaylarını açıklar.
a. Nükleer enerji ile çalışan sistemler hakkında araştırma yapılması sağlanır.
b. Nükleer reaktörlerin bilime, teknolojiye ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar üzerinde durulur.
c. Atom bombasının yıkıcı etkileri tarihi gerçekler üzerinden açıklanarak nükleer silahsızlanmanın dünya barışı açısından önemi üzerinde durulur.

12.5.3.4. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
Yaşam alanlarında var olan radyasyon kaynaklarının, radyasyondan korunma yolları ve radyasyon güvenliğinin araştırılması sağlanır.
12.6. Modern Fizik ve Teknolojideki Uygulamaları Ünite Açıklaması
Bu ünitede öğrencilerin, modern teknoloji uygulamalarında faydalanılan fizik konularını inceleyerek fiziğin teknolojiyi etkilemesini fark etmeleri hedeflenmiştir. Özellikle yoğun madde fiziği sonuçları ve uygulama örneklerinin anlaşılması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin, bilimsel araştırma merkezlerinin öneminin farkına varmaları sağlanmalıdır. Kavramlar ve Terimler
Görüntüleme teknolojisi, yarı iletken, güneş pili, led, diyot, fotodirenç, transistör, süperiletken, nanobilim, nanoteknoloji, nanomalzeme, röntgen, lazer, uyarılma, uyarılmış emisyon Konu, Kazanım ve Açıklamaları
12.6.1. Görüntüleme Teknolojileri
12.6.1.1. Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar.
a. Öğrencilerin, görüntüleme teknolojilerinde kullanılan MR, tomografi, ultrason, sonar, termal kameralar ile ilgili araştırmalar yaparak fiziğin teknolojideki yerini yorumlamaları sağlanır.
b. Görüntüleme cihazlarının (röntgen, MR, tomografi, ultrason, sonar, termal kameralar, radarlar) çalışma ilkelerine kısaca değinilir.
12.6.1.2. LCD ve plazma teknolojilerinde fizik biliminin yerini açıklar.
12.6.2. Yarı İletken Teknolojisi
12.6.2.1. Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar.
12.6.2.2.Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemini açıklar.
a. Öğrencilerin, silisyum ve germanyumun elektronik teknolojisinde kullanımına yönelik araştırma yapmaları sağlanır.
b. Diyot ve transistörlerin işlevi verilir, çeşitlerine girilmez. c. Öğrencilerin kumun bir elektronik devre elemanı hâline gelme serüvenini araştırıp sunmaları sağlanır.
12.6.2.3. LED, fotodiyot ve fotodirenç teknolojisinin günlük hayatta kullanım alanlarını örneklerle açıklar.
12.6.2.4. Güneş pilinin çalışma prensibini açıklar.
a. Yapı elemanlarının özelliklerine girilmez.
b. Güneş pillerinin günümüzdeki ve gelecekteki yerinin tartışılması sağlanır.
12.6.2.5. Güneş pillerinin kullanıldığı sistem tasarlar.
52
Öğrencilerin yapmış oldukları tasarımın ülke ekonomisi ve çevreye sağlayacağı katkılar üzerinde tartışmaları sağlanır.
12.6.3. Süperiletkenler
12.6.3.1. Süperiletken malzemelerin temel özelliklerini açıklar.
a. Öğrencilerin, süperiletken malzemelerin elektriksel iletkenlik davranışlarını açıklamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin, süperiletken malzemelerin elektrik ve manyetik alandaki davranışlarını açıklamaları sağlanır.
12.6.3.2. Süperiletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
Süperiletkenlerin, MR görüntüleme cihazlarında, Maglev trenlerinde ve parçacık hızlandırıcılarındaki gibi teknolojik uygulamalarına vurgu yapılır.
12.6.4. Nanoteknoloji
12.6.4.1. Nanobiliminin temellerini açıklar.
a. Fizik bilimi ile nanobilim ve nanoteknolojinin ilişkisi üzerinde durulur.
b. Fonksiyonel ve doğal nanoyapılara sahip biyolojik sistemlere örnekler verilir
12.6.4.2. Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar.
Malzemelerin nano boyutlara indirilmesi durumunda yeni özellikler kazandıkları vurgulanır.
12.6.4.3. Nanomalzemelerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
a. Öğrencilerin, bilim ve teknolojinin gelişiminde nanomalzemelerin etkisini yorumlamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin, UNAM, NANOTAM ve SUNUM’un çalışmaları hakkında araştırma yapmaları sağlanır.
12.6.5. LASER Işınları
12.6.5.1. LASER ışınlarının elde edilişini açıklar.
12.6.5.2. LASER ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
Öğrencilerin, serbest elektron lazerlerinin önemi ve yeni teknolojilerin gelişmesindeki rolünü hakkında araştırma yapmaları sağlanır.
12.6.5.3. LASER ışınlarının canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-fizik-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-fizik-mufredati-fen-lisesi/” target=”blank” ]10. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-fen-lisesi-fizik-konulari/” target=”blank” ]11. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

2017-2018 12. Sınıf Fizik Konuları ( Fen Lisesi) YAPILAN YORUMLAR