Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2017-2018 11. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

11.1.1. Vektörler
11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar.
Vektörlerin bir referans noktasına göre cisimlerin konumlarını bildirmek için kullanıldığı vurgulanmalıdır.
11.1.1.2. İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer.
11.1.1.3. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar.
Paralel kenar ve uç uca ekleme yöntemleri kullanılmalıdır.
11.1.1.4. Bir vektörü kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar.
11.1.1.5. Kartezyen koordinat sisteminde vektörleri, birim vektör cinsinden ifade eder.
Vektörel büyüklükleri kartezyen koordinat sisteminde iki ve üç boyutlu olarak çizer.
11.1.1.6. Bir vektörün bir skaler ile çarpımını yapar.
11.1.1.7. İki vektörün skaler çarpımını yapar.
11.1.1.8. İki vektörün vektörel çarpımını yapar.

11.1.2. Bağıl Hareket
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar.
11.1.2.2. Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı referans noktalarına göre yorumlar.
11.1.2.3. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
Hesaplamalarla ilgili problemlerin günlük hayattan (farklı yönlerde sabit hızla giden araçlar, nehir problemleri gibi) seçilmesine özen gösterilir.
11.1.3. Newton’ın Hareket Yasaları
11.1.3.1. Serbest cisim diyagramı üzerinde cisme etki eden net kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü ifade eder.
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketini analiz eder.
11.1.3.3. Etki-tepki prensibini analiz eder.
Değme durumunda ve uzaktan etkileşen iki cisim arasındaki kuvvetleri incelenirken Newton’ın III. Yasası’nın uygulanması üzerinde durulur.
11.1.3.4. Sürtünmeli yüzeylerde hareket eden cisimlerin hareketini analiz eder.
Öğrencilerin, statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini serbest cisim diyagramı üzerinde göstererek hesaplamaları sağlanır.
11.1.3.5. Newton’ın hareket yasalarıyla ilgili hesaplamalar yapar.
Hesaplamalarla ilgili problemlerin günlük hayattan seçilmesine özen gösterilir.
11.1.4. Bir Boyutta Hareket
1.1.4.1. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder.
a. Öğrencilerin deney veya simülasyonlardan elde edilen verileri kullanarak konum-zaman, hız-zaman, hız-konum ve ivme zaman grafiklerini çizerek yorumlamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin çizdikleri grafikleri kullanarak hareket ile ilgili matematiksel model elde etmeleri sağlanır.
c. Öğrencilerin sürtünmelerin ihmal edildiği ortamlarda düşey atış ve serbest düşme hareketlerini deney veya simülasyonlarla incelemeleri sağlanır.
11.1.4.2. Serbest düşen cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
Öğrencilerin değişkenleri deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak belirlemeleri sağlanır.
1.1.4.3. Limit hız kavramını açıklar.
a. Öğrenciler günlük hayat örnekleri (yağmur damlalarının canımızı acıtmaması gibi) üzerinden limit hız kavramını açıklamaları için teşvik edilir.
b. Limit hıza etki eden değişkenler verilir, matematiksel işlemlere girilmez.
1.1.4.4. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.1.5. İki Boyutta Hareket
1.1.5.1. Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder.
Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla atış hareketlerini incelemeleri ve değişkenleri kontrol ederek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.
1.1.5.2. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
a. Hesaplamalarla ilgili problemlerin günlük hayattan (atış hareketleri gibi) seçilmesine özen gösterilir.
b. Fatih Sultan Mehmet’in geliştirdiği havan toplarının tasarımı ve dayandığı bilimsel gerçekler hakkında bilgi verilir.
11.1.6. Enerji ve Hareket
11.1.6.1. Esneklik Potansiyel enerjisini analiz eder.
a. Öğrencilerin, deney yaparak yaylara uygulanan kuvvet ile yayın boyundaki değişim arasındaki matematiksel modeli çıkarmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin, kuvvet–uzama miktarı grafiğinden yararlanarak esneklik potansiyel enerjisini hesaplamaları sağlanır.
11.1.6.2. Öteleme kinetik enerjisi ve Kütle çekim potansiyel enerjisi ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.6.3. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder.
Serbest düşme, atış hareketleri ve esnek yay içeren olayları incelemeleri ve mekanik enerjinin korunumunu kullanarak hesaplamalar yapmaları sağlanır.
11.1.6.4. Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder.
Sürtünmeli yüzeylerde hareket eden cisimlerle ilgili enerji korunumu ve dönüşümü ile ilgili hesaplamalar yapmaları sağlanır.
11.1.7. İtme ve Çizgisel Momentum
11.1.7.1. Hareketli bir cismin kütlesi, hızı ve çizgisel momentumu arasında ilişki kurar.
İbn-i Sina’nın momentum ile ilgili düşüncelerine yer verilir.
11.1.7.2. İtme ile çizgisel (lineer) momentum ile arasında ilişki kurar.
a. Öğrencilerin, Newton’ın ikinci hareket yasasından faydalanarak itme ve momentum arasındaki matematiksel modeli elde etmeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin, kuvvet-zaman grafiğinde eğrinin altında kalan alanı hesaplamaları ve cismin momentum değişikliği ile ilişkilendirmeleri sağlanır.
c. Öğrencilerin, günlük hayat örnekleri ile itme ve momentum arasındaki ilişkiyi tartışmaları sağlanır.
11.1.7.3. Yalıtılmış bir sistem için çizgisel momentumun korunumunu, Newton’ın üçüncü yasası ile açıklar.
11.1.7.4. Bir ve iki boyutta momentumun korunumunu analiz eder.

11.1.7.5. Momentum ve enerjinin korunumuyla ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.7.6. Momentumun korunumuna dayalı tasarım yapar.
11.1.8. Tork
11.1.8.1. Tork (kuvvet momenti) kavramını açıklar.
a. Öğrencilerin, deney yaparak ve/veya simülasyonlar kullanarak torkun bağlı olduğu değişkenler ile ilgili çıkarımda bulunmaları sağlanır.
b. Torkun yönü ile ilgili günlük hayat örneklerinden sağ el kuralının uygulandığı bağlamların incelenmesi sağlanır.
c. Katı bir cisme yerçekiminin uyguladığı torka vurgu yapılır.
11.1.8.2. Tork kavramıyla ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.8.3. Bir makinenin ya da sistemin torkunu artırmaya yönelik tasarım yapar.
11.1.9. Statik Denge
11.1.9.1. Cisimlerin denge şartlarını açıklar.
11.1.9.2. Statik dengeyle ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.9.3. Cisimlerin kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar.
11.1.9.4. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.10. Basit Makineler
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar.
Basit makinelerin kaldıraç, basit makara, palanga, eğik düzlem, vida, çıkrık, çark ve kasnak ile sınırlı kalınır.
11.1.10.2. Basit makineler ve basit makine sistemleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
a. Hesaplamaların günlük hayatta kullanılan basit makine örnekleri (anahtar gibi) üzerinden yapılmasına özen gösterilir.
b. Verimle ilgili hesaplamalar yapılması sağlanır.
11.1.10.3. Basit makinelerden oluşan, yaşamı kolaylaştıracak güvenli bir sistem tasarlar.
a. Öğrenciler tasarım yapma sürecinde bilişim teknolojilerinden yararlanmaları için teşvik edilmelidir.
b. Basit makine sistemlerinin kullanıldığı alanlarda iş güvenliğini artırıcı tedbirlere yönelik araştırma yapılması sağlanır.

11.2.1. Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
11.2.1.1. Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti (Coulomb Yasası) etkileyen değişkenleri irdelemeleri ve matematiksel model oluşturmaları sağlanır.
b. Coulomb sabitinin (k), ortamın elektriksel geçirgenliği ile ilişkisi vurgulanır.
11.2.1.2. Elektriksel alanı açıklar.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak yüklü elektrik alan çizgilerini çizmeleri ve elektriksel alan için matematiksel model oluşturmaları sağlanır.
b. Elektriksel alan noktasal ve küresel iletken cisimler dikkate alınarak açıklanır.
11.2.1.3. Elektriksel kuvvet ve elektrik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.2. Elektriksel Potansiyel
11.2.2.1. Elektriksel potansiyel enerji, potansiyel, potansiyel fark ve iş kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
a. Kavramların günlük hayat örnekleri ile açıklanması sağlanır.
40
b. Öğrencilerin, noktasal yüklerin bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyeli ve eş potansiyel yüzeylerini tanımlamaları sağlanır.
11.2.2.2. Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar.
11.2.2.3. Elektriksel potansiyel enerji ile kütle çekim potansiyel enerjisini ilişkilendirir.
11.2.2.4. Elektriksel potansiyel enerji, potansiyel, potansiyel fark ve iş kavramları ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.3. Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
11.2.3.1. Yüklü, iletken, paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanını kuvvet çizgilerini çizerek açıklar.
11.2.3.2. Yüklü, iletken, paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
Değişkenlerin deney veya simülasyonlarla belirlenmesi sağlanır.
11.2.3.3. Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar.
a. Öğrencilerin yüklü parçacıkların elektrik alandaki davranışının teknolojideki kullanım yerlerini araştırmaları ve sunum yapmaları sağlanır. Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler hatırlatılır.
b. Öğrencilerin, elektrik alana giren parçacıkların hareketini ifade eden matematiksel modelleri elde etmeleri sağlanır.
11.2.3.4. Sığa (kapasite) kavramını açıklar.
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Değişkenlerin deney veya simülasyonlarla belirlenmesi sağlanır.
b. Öğrencilerin matematiksel modeli elde etmeleri sağlanır.
11.2.3.6.Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar.
a. Sığaçların kullanım alanlarına yönelik araştırma yapılması sağlanır.
b. Öğrencilerin elektrik yüklerinin nasıl depolanıp kullanılabileceğini tartışmaları ve elektrik enerjisi ile ilişkilendirmeleri sağlanır.
11.2.3.7. Yüklenmiş bir sığaçta yük ile gerilim arasındaki ilişkiyi analiz eder.
11.2.3.8. Sığaçta depolanan enerjinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.2.3.9. Seri ve paralel devrelerde eş değer sığa, yük ve potansiyel fark kavramları ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.3.10. Sığaç modeli tasarlar.
a. Öğrencilerin, bir sığaçta depolanan enerjiyi pil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışmaları sağlanır.
b. Süper sığaç geliştirmenin önemini üzerinde durulur.
c. Farklı geometrideki sığaçların araştırılması sağlanır.
41
11.2.4. Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
11.2.4.1. Üzerinden akım geçen iletken telin, halkanın ve akım makarasının (bobin) oluşturduğu manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.
Öğrencilerin, sağ el kuralını kullanarak iletken telin, halkanın ve akım makarasının manyetik alan kuvvet çizgilerini göstermeleri sağlanır.
11.2.4.2. Üzerinden akım geçen iletken telin çevresinde, halkanın ve akım makarasının merkezinde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.
Öğrencilerin, manyetik alanın yönünü belirlemek için sağ el kuralını uygulamaları sağlanır.
11.2.4.3. Üzerinden akım geçen bir tele, manyetik alanda etki eden kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
Öğrencilerin, manyetik kuvvetin yönünü belirlemek için sağ el kuralını uygulamaları sağlanır.
11.2.4.4. Manyetik alan içerisinde akım taşıyan tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar.
Dönen çerçevenin üzerine uygulanan manyetik kuvvetlerin yönünün gösterilmesi sağlanır.
11.2.4.5. Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder.
a. Öğrencilerin, sağ el kuralını kullanarak yüklü parçacıklara etki eden manyetik kuvvetin yönünü bulmaları ve bu kuvvetin etkisiyle yükün manyetik alandaki yörüngesini çizmeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin, manyetik kuvvetin teknolojide kullanım alanlarıyla ilgili araştırma yapmaları ve paylaşması sağlanır.
11.2.4.6. Manyetik akıyı açıklar.
11.2.4.7. Manyetik akıyı etkileyen değişkenleri analiz eder.
11.2.4.8. İndüksiyon akımını oluşturan nedenlere ilişkin çıkarımlar yapar.
Çıkarımların deney veya simülasyonlardan yararlanılarak yapılması sağlanır.
11.2.4.9. Manyetik kuvvet, manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.4.10. Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar.
Öz-indüksiyon akım ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
11.2.4.11. Elektrik motorunun ve dinamonun çalışma ilkelerini karşılaştırır.
11.2.5. Alternatif Akım
11.2.5.1. Alternatif akımı açıklar.
Öğrencilerin farklı ülkelerin elektrik şebekelerinde kullanılan gerilim değerlerine örnekler vermeleri ve sebeplerini tartışmaları sağlanır.
11.2.5.2. Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır.
a. Edison ve Tesla’nın elektrik akımı ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılması sağlanır.

b. Alternatif akımın etkin ve maksimum değerleri vurgulanır.
11.2.5.3. Alternatif ve doğru akım devrelerinde bobinin ve sığacın davranışını açıklar.
Öğrencilerin simülasyonlar yardımıyla alternatif ve doğru akım devrelerinde bobin ve kondansatör davranışlarını incelemeleri, değerleri kontrol ederek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.
11.2.5.4. İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar.
a. Vektörel gösterim yapılır; akım ve gerilimin zamana bağlı değişim grafikleri çizilir.
b. Her devre elemanının kendine has bir ohmik direnci olduğu vurgulanır.
11.2.5.5. Alternatif akım devrelerindeki etkin ve anlık güç kavramlarını ilişkilendirir.
a. Öğrencilerin akım ve potansiyel farkın etkin değerini kare ortalama karekök işlemlerinden faydalanarak elde etmeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin alternatif akım devrelerindeki güç kavramını açıklamaları ve güç ile ilgili problemler çözmeleri sağlanır.
11.2.5.6. Alternatif akım devreleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.5.7. R, L ve C devre elemanlarını kullanarak bir proje tasarlar.
11.2.6. Transformatörler
11.2.6.1.Transformatörün yapısını açıklar.
11.2.6.2. Transformatörlerin çalışma ilkelerini açıklar.
a. Öğrencilerin deney ve/veya simülasyonlarla transformatörlerin çalışma ilkesine yönelik çıkarımlar yapmaları sağlanır.
b. Primer ve sekonder sarımları için; gerilim, akım şiddeti ve güç kavramları deney veya simülasyonlarla açıklanır.
c. İdeal ve ideal olmayan transformatörlerin çalışma ilkesi üzerinde durulur.
11.2.6.3. Transformatörlerin kullanım amaçlarını açıklar.
a. Öğrencilerin transformatörlerin kullanıldığı yerleri araştırmaları sağlanır.
b. Elektrik enerjisinin taşınma sürecinde transformatörlerin rolü vurgulanır.
11.2.6.4. Transformatörler ile ilgili hesaplamalar yapar.
Transformatörlerin verimiyle ilgili de hesaplamalar yapmaları sağlanır.
11.2.6.5. Enerji transferlerinde güç kaybını azaltmak için proje tasarlar.
Güç kaybını azaltan projelerin enerji tasarrufu ve ülke ekonomisine katkı sağladığı vurgulanır.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-fizik-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-fizik-mufredati-fen-lisesi/” target=”blank” ]10. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-fizik-konulari-fen-lisesi/” target=”blank” ]12. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

2017-2018 11. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları YAPILAN YORUMLAR