Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2016-2017 12. Sınıf Kimya Müfredatı

2016-2017 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konularda değişiklik veya düzenleme olması durumunda yazı içeriği güncellenecektir.

1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI

1.BÖLÜM: EVRENDE VE DÜNYA’DA ELEMENTLER

Hafif Elementlerin Oluşumu ve Büyük Patlama

Ağır Elementlerin Oluşumu

Elementlerin Bolluk Oranları

Yer Kabuğundaki Bileşikler

2. BÖLÜM: ELEMENTLER NASIL ELDE EDİLİR?

Mineral ve Cevher

Kömürle (Karbonla) İndirgeme

Hidrojenle İndirgeme

Aktif Metalle İndirgeme

Elektroliz ile Metal Üretimi

3. BÖLÜM: ALAŞIMLAR

Element Özelliklerinin İyileştirilmesi, Alaşımlar

Alaşımların Sınıflandırılması

Yaygın Alaşımların Özellikleri

4. BÖLÜM: HİDROJEN

Hidrojen Elde Etme Yöntemleri

Hidrojenin Kullanım Alanları

Hidrojenin İzotopları ve Kullanım Alanları

İkincil Enerji Kaynağı Hidrojen

5. BÖLÜM: ALKALİ VE TOPRAK ALKALİ METALLER

Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Özellikleri ve Doğal Kaynakları

Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Kimyasal Özellikleri

Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Elde Ediliş Yöntemleri

Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Kullanım Alanları

Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Önemli Bileşikleri

6. BÖLÜM: TOPRAK GRUBU ELEMENTLERİ

Toprak Grubu Elementleri (3A Grubu)

Bor Elementinin Doğal Mineralleri

Bor ve Bor Alaşımlarının Eldesi, Özellikleri ile Kullanım Alanları Arasındaki İlişki

Bor Bileşiklerinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alüminyum

Alüminyumun Özellikleri

Yaygın Alüminyum Bileşikleri

Galyum, İndiyum ve Talyum

7. BÖLÜM: 4A GRUBU ELEMENTLERİ

Karbonun Allotropları

Karbon ve Nanoteknoloji

Karbon Bileşikleri

Silisyumun Doğal Bileşikleri

Germanyum, Kalay ve Kurşun

8. BÖLÜM: 5A GRUBU ELEMENTLERİ

Azot Elde Etme Yolları

Azot Molekülünün Yapısı ve Azotun Kullanım Alanları

Azotun Yükseltgenme Basamakları

Azot Bileşikleri

Fosfor

Fosforik Asitleri ve Tuzları

Gübreler, Deterjanlar ve Çevre Sorunları

Arsenik, Antimon ve Bizmut

9. BÖLÜM: KALKOJENLER

Oksijen Eldesi ve Oksijenin Kullanım Alanları

Oksit Tipleri

Ozon

Kükürt

Kükürt Bileşikleri

10. BÖLÜM: HALOJENLER

Halojenler ve Bileşikleri

Halojenlerin Eldesi ve Kullanım Alanları

Halojen Bileşiklerinin Özellikleri

11. BÖLÜM: GEÇİŞ ELEMENTLERİ

Demir Mineralleri ve Demir Üretimi

Çelik Üretimi

Demir Bileşikleri

Önemli Geçiş Elementleri

2. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

1.BÖLÜM: ORGANİK BİLEŞİKLER

Organik ve Anorganik Maddeler

Organik Bileşiklerin Basit, Molekül ve Yapı Formülleri

Doymuş Hidrokarbonların Adları

2. BÖLÜM: ORGANİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİ

Karbon Elementi ve Özellikleri

Bazı Organik Bileşiklerin Lewis Formülleri

Organik Moleküllerde Rezonans ve Tautomeri

3. BÖLÜM: HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ

Merkez Atomun Hibritleşme Türü

Molekül Geometrisi

Hibrit Orbitallerin Oluşması

Hibritleşme Tipi ve Molekül Geometrisi

4. BÖLÜM: ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA

Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma

Birden Çok Fonksiyonel Grup İçeren Bileşiklerin Adlandırılması

5. BÖLÜM: ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK

Organik Bileşiklerde İzomerlik

3. ÜNİTE: ORGANİK REAKSİYONLAR

1.BÖLÜM: ORGANİK REDOKS TEPKİMELERİ

Organik Redoks Tepkimeleri

2. BÖLÜM: YER DEĞİŞTİRME (SÜBSTİTÜSYON) TEPKİMELERİ

Radikaller Üzerinden Yürüyen Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

Elektrofilik Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

Nükleofilik Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

Benzen Halkasına İkinci Bir Grubun Bağlanması

3. BÖLÜM: KATILMA TEPKİMELERİ

Katılma Tepkimeleri

Elektrofilik Katılma Tepkimeleri

Benzen Halkasına Katılma Tepkimesi

Nükleofilik Katılma Tepkimeleri

4. BÖLÜM: AYRILMA (ELİMİNASYON) TEPKİMELERİ

Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri 196

5. BÖLÜM: KONDENZASYON TEPKİMELERİ

Kondenzasyon Tepkimeleri

Kondenzasyon Polimerleşmesi

4. ÜNİTE: ORGANİK BİLise LEŞİK SINIFLARI

1.BÖLÜM: ALKANLAR VE ALKİL HALOJENÜRLER

Alkanların Doğada Bulunuşu ve Wurtz Sentezi ile Eldesi

Alkanların Fiziksel Özellikleri

Alkanların Kimyasal Tepkimeleri

Alkil Halojenürler ve Önemi

2. BÖLÜM: ALKENLER

Alkenlerin Adlandırılması

Alkenlerin Genel Elde Edilme Yolları

Alkenlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkenlerin Polimerleşmesiyle Elde Edilen Ürünlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları 238

3. BÖLÜM: ALKİNLER

Alkinler

Alkinlerin Genel Elde Edilme Yolu

Endüstride Karpit ve Asetilen Üretimi

Asetilenin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri

4. BÖLÜM: ALKOLLER

Alkoller ve Alkollerin Sınıflandırılması

Alkollerin Adlandırılması

Alkollerin Genel Elde Edilme Yolları

Alkollerin Fiziksel Özellikleri

Alkollerin Kimyasal Özellikleri

Polialkollerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

5. BÖLÜM: ETERLER

Eterlerin Adlandırılmaları

Eterlerin Genel Elde Edilişi

Eterlerin Fiziksel Özellikleri

6. BÖLÜM: KARBONİL BİLEŞİKLERİ

Aldehit ve Ketonlar

Karbonil Bileşiklerinin Adlandırılması

Karbonil Bileşiklerinin Genel Elde Edilme Yolları

Aldehit ve Ketonların Kimyasal Özellikleri

7. BÖLÜM: KARBOKSİLİK ASİTLER

Karboksilik Asitler ve Karboksil Grubunun Asitliği

Karboksilik Asitlerin Sınıflandırılması

Karboksilik Asitlerin Adlandırılması

Karboksilik Asitlerin Genel Elde Edilme Yolları

Karboksilik Asitlerin Fiziksel Özellikleri

Karboksilik Asitlerin Asitlik Güçleri

Karboksilik Asitlerin Kimyasal Tepkimeleri

8. BÖLÜM: KARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİ

Amino Asitler ve Proteinler 284 4.8.2 Açil Grubu Bulunduran Bileşikler ve Türevleri

Asit Anhidritler

Açil Klorür

Amidler

Esterler

9. BÖLÜM: AMİNLER

Aminler

Aminlerin Adlandırılması

Aminlerin Elde Edilme Yolları

Aminlerin Özellikleri ve Yapıları

10 BÖLÜM: YAYGIN BENZEN TÜREVLERİ

Fenoller

Fenol Üretimi ve Kullanım Alanları

Anilin ve Anilinden Türeyen Polimer

Aromatik Bileşiklerin Nitrolama ve Sülfolama Tepkimeleri

Aromatik Nitro ve Sülfo Bileşiklerinin Kullanım Alanları

2016-2017 12. Sınıf Kimya Müfredatı BENZER İÇERİKLER
2016-2017 12. Sınıf Kimya Müfredatı YAPILAN YORUMLAR
  • Nene
    2 sene önce

    Bu yanlis insanlari kandirmayin elemenyler kimyasi kalkti bu gecen senenin