Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2016-2017 11. Sınıf Kimya Konuları

Yeni eğitim öğretim yılında şuan okutunlan kitaplardaki konularda değişiklik veya düzenleme olması halinde içerik düzenlenecektir.

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. BÖLÜM: Atomla İlgili Düşünceler

Dalton Atom Modeli

Atom Altı Tanecikler

Elektronun Keşfi

Protonun Keşfi

Nötronun Keşfi

Elektromanyetik Işınların Dalga ve Tanecik Karakterleri

Işığın Dalga-Tanecik İkiliği

Atom Spektrumları

Bohr Atom Modeli

2. BÖLÜM: Atomun Kuantum Modeli

Bohr Modelinin Yetersizlikleri

Dalga-Tanecik İkiliği

Dalga Mekaniği

Kuantum Mekaniği-Orbital Kavramı

Kuantum Sayıları

Yörünge ve Orbital Kavramları

Orbital Enerjileri

Elektron Dizilimi

3. BÖLÜM: Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge

4. BÖLÜM: Periyodik Özellikler

Atom Yarıçapları

Periyodik Özelliklerin Değişimi

Metallik – Ametallik Özellikler

Atom-İyon Yarıçapı

İyonlaşma Enerjisi

Elektron İlgisi

Elektronegatiflik

Asitlik – Bazlık Eğilimleri .

Periyodik Özelliklerin Ölçülmesi

İyonlaşma Enerjisi – Grup Numarası İlişkisi

5. BÖLÜM: Elementleri Tanıyalım

s, p, d Bloku Elementleri

s Bloku Elementleri

p Bloku Elementleri

d Bloku Elementleri

f Bloku Elementleri

Asal Gazlar

6. BÖLÜM: Yükseltgenme Basamakları

Yükseltgenme Basamağı-İyon Yükü Kavramları

Farklı Yükseltgenme Basamakları

7. BÖLÜM: Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma

Kovalent ve İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması

İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

Kural Dışı Adlandırmalar

2. ÜNİTE: KİMYASAL HESAPLAMALAR

1. BÖLÜM: Mol Kavramı

Bağıl Atom Kütlesi

Mol Kütlesi

İzotop Atomlar

2. BÖLÜM: En Basit Formül ve Molekül Formülü

Kütlece Yüzde Bileşim

Basit Formüllerin Belirlenmesi

Molekül Formüllerinin Belirlenmesi

3. BÖLÜM: Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkimelerin Denklemleri

Tepkime Çeşitleri

4. BÖLÜM: Kimyasal Hesaplamalar

Sınırlayıcı Bileşen Hesapları

Verim Yüzdesi Hesapları

3. ÜNİTE: GAZLAR 1. BÖLÜM: Gazların Özellikleri 

Gaz Basıncının Ölçülmesi

Atmosfer Basıncı

Manometreler

Hacim Ölçülmesi

Avogadro Yasası

2. BÖLÜM: İdeal Gaz Yasası

İdeal Gaz Denklemi

İdeal Gaz Yasasının Uygulamaları

Mol Kütlesinin Hesaplanması

3. BÖLÜM: Gazlarda Kinetik Teori

Gazların Kinetik Teorisi

Graham Difüzyon Yasası

4. BÖLÜM: Gerçek Gazlar

İdeal Gazdan Sapmalar

Gaz-Buhar ve Kritik Sıcaklık

Soğutma Sistemleri

5. BÖLÜM: Gaz Karışımları

Günlük Hayatta Gaz Karışımları

Dalton Kısmi Basınçlar Yasası

Gazların Su Üstünde Toplanması

4. ÜNİTE: SIVI ÇÖZELTİLER

1. BÖLÜM: Çözücü Çözünen Etkileşimleri

Çözünme Olayı

2. BÖLÜM: Derişim Birimleri

Kütlece Yüzde

Hacimce Yüzde

ppm (Milyonda Bir Kısım)

Molarite

Molalite

3. BÖLÜM: Koligatif Özellikler

Buhar Basıncı Alçalması

Kaynama Noktası Yükselmesi

Donma Noktası Alçalması

Osmotik Basınç

Ters Osmoz

4. BÖLÜM: Çözünürlük

Çözeltilerin Sınıflandırılması ve Çözünürlük Kavramı

5. BÖLÜM: Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğe Sıcaklık Etkisi

Çözünürlüğe Basınç Etkisi

6. BÖLÜM: Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

Özütleme (Ekstraksiyon)

Kristallendirme

Kromatografi

5. ÜNİTE: KİMYA VE ENERJİ

1. BÖLÜM: Sistem ve Çevre

Sistem ve Çevre

Sistem Çeşitleri

2. BÖLÜM: Isı, Mekanik İş ve İç Enerji

İç Enerji

Isı ve Mekanik İş

Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası

3. BÖLÜM: Termodinamiğin Birinci Yasası

Termodinamiğin Birinci Yasası

Sistemlerde Entalpi Değişimi

Entalpi

Standart Oluşum Entalpileri

Hess Yasası

4. BÖLÜM: Entropi

Kendiliğinden Olan Olaylar

Entropi Kavramı

Entropi ve İstemlilik

Gibbs Serbest Enerji ve İstemlilik (Termodinamiğin İkinci Yasası)

5. BÖLÜM: Termodinamiğin Üçüncü Yasası

Mutlak Entropi

Standart Entropi ve İstemlilik

6. ÜNİTE: TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE

1. BÖLÜM: Maddeler Nasıl Tepkimeye Girer?

Çarpışma Kuramı

2. BÖLÜM: Tepkime Hızları

Derişim ve Hız

Anlık ve Ortalama Tepkime Hızı

3. BÖLÜM: Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Reaksiyon Hız Bağıntıları

Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi

Katalizörün Tepkime Hızına Etkisi

4. BÖLÜM: Kimyasal Denge

Denge Kavramı

Denge Sabiti

Denge Bağıntıları

Homojen Dengeler

Heterojen Dengeler

Denge Tepkimesi ile Denge Sabiti Arasındaki İlişki

Denge Derişimlerinin Hesaplanması

5. BÖLÜM: Dengeyi Etkileyen Faktörler

Le Châtelier İlkesi

Dengeye Derişimin Etkisi

Dengeye Basınç veya Hacim Etkisi

Dengeye Sıcaklığın Etkisi

6. BÖLÜM: Sulu Çözelti Dengeleri

Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH

Asit-Baz Dengeleri

Brønsted-Lowry, Asit-Baz Kuramı

Asit ve Bazların Kuvveti ile İyonlaşma Denge Sabitleri

Kuvvetli ve Zayıf Monoprotik Asit – Baz Çözeltilerinde pH-pOH Hesaplaması

Tampon Çözeltiler

Tuz Çözeltilerinde Asitlik-Bazlık

Titrasyon

Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri

Çözünme-Çökelme Dengeleri

Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri

2016-2017 11. Sınıf Kimya Konuları BENZER İÇERİKLER
2016-2017 11. Sınıf Kimya Konuları YAPILAN YORUMLAR
  • seyit
    7 ay önce

    Cok guzell