Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2015-2016 1. Sınıf Sene Sonu Bölge Zümre Toplantısı

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

2015-2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………… İLÇESİ YIL SONU 1.SINIFLAR EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU  TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 24.06.201
TOPLANTI SAATİ : 10.00
TOPLANTI YERİ : ……………………
TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama
2. 1.dönem ve 2.dönemin değerlendirilmesi
3. Uyum süreci ve değerlendirilmesi.
4. Ölçme değerlendirme esasları doğrultusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
5. Ders araç-gereçleri
6. Uygulanan eğitim öğretim yöntemleri.
7. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
8. Seviyesi düşük olan öğrenciler için yapılan çalışmaların sonuçları
9. Okul veli işbirliğini arttırıcı çalışmalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi
10. Örnek uygulamaların paylaşılması ve değerlendirilmesi
11. Dilek ve temenniler.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış yapıldı. Toplantıda hazır olanlar belirlendi………………………….. İlkokulundan ……………………………,…………………….. İlkokulundan …………………… toplantıda hazır bulunmuşlardır.
2. Okuma yazma sürecinde 1.dönem sonuna kadar sınıfların okuma yazmaya geçtiği belirtil-di.2.dönem ise okuma hızını artırma,okuduğunu anlama ve problemleri anlama ve çözme-ye odaklı faaliyetlerin yapıldığı belirtildi.Yıl sonu itibari ile kaynaştırma eğitimi alan öğrenci-ler haricinde her öğrencinin okuma yazmaya geçtiği belirtildi. Ancak az da olsa bazı öğren-cilerin heceleme evresineyken yaz tatilinin başladığı belirtildi.Belirlenen tarihlerdeki veli toplantılarının tüm okuldaki öğretmenler tarafından yapıldığı görüldü. Sınıf panoları ve biti-şik eğik yazı ile ilgili köşelerin amacına uygun olarak düzenlendiği ifade edildi. Matematik dersi somutlaştırılıp araç gereçlerle desteklenerek işlenmiştir.
3. Hasan ÖZOĞLU “ Uyum süreci, sınıfın büyük bir bölümünü olumlu etkiledi. Uyum süre-cinde velilere verilen oryantasyon eğitimini 1.sınıf öğretmenlerinin vermesinin daha uygun olacağı belirtti..Bu süreçte ailelere ses temelli bitişik eğik yazı ile ilgili bilgi verilmesinin da-ha yararlı olacağını belirtti.
4. Ölçme ve değerlendirmede yeni not sisteminin üç seçeneğe düşürüldüğü,bunun da ölçme ve değerlendirmelerin karneye yansımasında olumsuzluklara neden olduğu belirtildi. Not sisteminin en az 5 seçenekli olması gerektiği söylendi.Yeni not sisteminin öğretmenin not vermesini kısıtlayıcı ve daraltıcı bir not sistemi olduğu vurgulandı.
5. Ders kitaplarının iyi seçilmediği belirtildi.Okuma yazma Öğreniyorum kitabının etkinlikleri-nin (çizgi çalışması,harflerin ,hecelerin,kelimelerin,metinlerin yazılması ve okunması) çok yetersiz kaldığı belirtildi.Bunun okuma yazma öğretimini olumsuz etkilediği,öğretmenin ek çalışmalar hazırlamak zorunda kaldığı,bununda zaman kaybına neden olduğu belirtildi.

Hasan ÖZOĞLU “ Türkçe kitabındaki metin ve şiirlerin öğrencinin ilgisini çekecek dü-zeyde değildi. Metinler öğrenciler için çok uzundu,kitaptaki ilk metin bile dört-beş sayfa idi.” dedi.
İlhan AYDIN “ Matematik kitabındaki etkinlikler yeterli değildi. Öğrenciler için ek çalışma kağıtları ile süreci tamamlamaya çalıştık.” dedi.

Neslihan YILMAZ “ Matematik ders kitabındaki anlatım bölümleri çok uzun tutulmuştur. Çocuklar için bilgi yığını şeklinde gözükmektedir. Bunun yerinde etkinliklere yer verilmesi daha faydalı olacaktır.” dedi.
Mehmet EROĞLU, Hayat Bilgisi kitabındaki etkinliklerin fazlaca yorum gerektirdiği ve öğrencinin düzeyinin üzerinde olduğunu söyledi.

Oyun ve Fiziki Etkinlik Kartları’nda bulunan oyun ve etkinliklerin malzeme gerektirmesi ve kalabalık sınıflarda uygulama zorluğu yaşandığı belirtilmiştir. Bazı okullar ise Oyun ve Fiziki Etkinlik Kartları’nın geç geldiği ya da hiç gelmediği belirtildi.
Müzik dersi kitaplarındaki şarkıların çoğunun ezgisi bilinmediği için şarkıların öğretile-mediği ve her öğretmenin kendi bildiği şarkıları öğrettiği ifade edildi. Kitapla ilgili bir CD ya da MEB sitesinde aktif dinleme imkanı olmasının yararlı olacağı belirtildi.
Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuz kitaplarının öğretmene yeteri kadar yardımcı olmadığı ve öğretmenlerin çeşitli etkinliklerle dersi zenginleştirdiği ifade edildi.
Ders kitapları düzenlenirken ders kitabı bölümü ile çalıma kitabı bölümünün aynı konu içinde birleştirilmesi Özellikle Türkçe dersi için yararlı olabileceğini söyledi. Bu şekilde ya-pılması her etkinliğin hedeflenen zamanda bitirilmesini sağlayacağını belirtti.

6. Uygulanılacak eğitim-öğretim yöntemlerinin öğrenci merkezli olması gereğini belirten Nes-lihan YILMAZ öğrenci merkezli eğitimin zor ve uzun zaman almasına rağmen hedefte ve amaçta hep öğrenci olduğu için başarının muhakkak olduğunu söyledi. Özellikle uyum programında bu konunun yararları görüldü.
Çoklu zeka kuramı ile oyunların dahi daha etkili olduğu söylendi. Özellikle Yaşı akranla-rından küçük olan öğrencilerin her oyuna aktif olarak katılmasının önemi vurgulandı.
Derslerin özelliklerine göre öğretmen rolünün liderlik olduğu ve çocukların kendilerini ifade ettiği yöntemlerin ağırlıklı olarak işlenmesinin yararları üzerinde duruldu.

7. Genel anlamda öğrencilerin okuma yazma sürecini başarı ile tamamladığı, sağlık problem-leri nedeniyle okumada problem yaşayan öğrenciler olduğu belirtildi.
Matematik dersindeki öğrenci başarısından genel anlamda memnun olunduğu ifade edildi.
8. Seviyesi düşük olan öğrencilerin velileri ile işbirliği yaparak, ek çalışmalar sunarak açık ka-patılmaya çalışılmıştır.
9. Veli toplantıları belirtilen sürelerde yapılması işbirliğini arttırmış, öğrenci başarısını olumlu etkilemiştir. Özel durumlarda velilerle ek görüşmeler, veli ziyaretleri yapılarak işbirliği sağ-lanmıştır.
10. Meral ŞAHİN “ Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için her öğrenci için bir kitap kurdu oluşturuldu. Çocuğun okuduğu bir kitap için bir halka eklenmiştir. Böylece öğrenci ne ka-dar fazla kitap okursa kurdu o kadar büyütülmüştür. Böylece hem öğrenciler hem de veliler bu süreci ve uygulamayı aktif olarak takip ettiler.” dedi.

11. İyi bir tatil dileği ile toplantı sona erdi.
2015-2016
1.SINIF YIL SONU EĞİTİM BÖLGESİ ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU
TOPLANTI KARARLARI RAPORU

1. Oryantasyon eğitiminin yararlı olduğu ancak bu eğitimi o yıl 1.sınıf okutan öğretmenlerin vermesi gerektiği belirtilmiştir.

2. Ders kitaplarının seçiminde daha dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir.Ders kitaplarında alıştırma ve etkinliklere daha çok yer verilmesi gerektiği belirtildi.

3. Yeni not sisteminde üç seçeneğin olması öğretmeni kısıtladığı görüşü benimsendi.
4. İnteraktif sitelerden daha çok yararlanılması gerektiği belirtilmiştir.

5. Müzik dersinde öğretilecek şarkıların seslendirilmiş şekilde CD’de veya belirli bir sitede dü-zenli bir biçimde öğretmene teslim edilmesinin çok yararlı olacağı belirtildi.

6. 2. Sınıf ders programlarının tatilde veya seminerlerde incelenmesinin yararlı olacağı üzerin-de durulmuştur.

Yapılan bu toplantı imza altına alınmıştır. 24.06.2016
HASAN ÖZOĞLU Gamze TARHAN
PEYAMİ SAFA İO. ZÜBEYDE HANIM İO.
İBRAHİM GÖMEÇ
OKUL MÜDÜRÜ

2015-2016 1. Sınıf Sene Sonu Bölge Zümre Toplantısı BENZER İÇERİKLER
2015-2016 1. Sınıf Sene Sonu Bölge Zümre Toplantısı YAPILAN YORUMLAR