2016-2017 İlkokul 1. Sınıf 1. Dönem Zümresi

 • Ana Sayfa
 • Genel
 • 2016-2017 İlkokul 1. Sınıf 1. Dönem Zümresi

 

…………………………………. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

MALATYA

 

2014- 2015 Eğitim – öğretim yılı 1. dönem, 1.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı ………….09.2014 tarihinde öğretmenler odasında saat 12: 00’de aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.                                                                            (………..09.2014)

 

 

 

 

GÜNDEM  MADDELERİ

1 – Açılış ve yoklama,yazmanlık seçimi

2 –Uyum programının ve Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

3 – TTK’nin 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

4- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

5- Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

6-2014- 2015  iş takviminin incelenerek, temalara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi.

7 – Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

8- İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

9-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

10-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

11-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

12-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

13-Teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

14-Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının  görüşülmesi

15-Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

16-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamalar

17- Öğrenci ürün dosyaları ve değerlendirilmesi

18- Eğitim – Öğretimde Yararlanılacak Ders Araç ve Gereçleri

19 – Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması

20 – Sınıf , okul temizliği ve Beslenme

21 – – Öğrenci devamsızlık durumlarının görüşülmesi

22-  Dilek ve Temenniler

 

 

U Y G U N D U R

 

 

…………………………

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. İLKOKULU

 1. SINIFLAR 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI  TARİHİ                          : …………. / 09 / 2014

TOPLANTI YERİ                               :1-A Sınıfı

Zümremiz , …………………………..  İlkokulu’nda  16 / 09 / 2013 tarihinde saat 12:30’de  Müdür  Yardımcısı ……………………………  başkanlığında;     ,

1.sınıf öğretmenlerinin  katılımıyla 1-A sınıfında  toplandı. Zümre toplantısına geçilmeden önce  gündem maddeleri  okundu.

GÜNDEM  MADDELERİ

GÜNDEM  MADDELERİ

1 – Açılış ve yoklama,yazmanlık seçimi

2 –Uyum programının ve Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

3 – TTK’nin 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

4- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

5- Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

6-2014- 2015  iş takviminin incelenerek, temalara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi.

7 – Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

8- İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

9-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

10-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

11-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

12-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

13-Teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

14-Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının  görüşülmesi

15-Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

16-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamalar

17- Öğrenci ürün dosyaları ve değerlendirilmesi

18- Eğitim – Öğretimde Yararlanılacak Ders Araç ve Gereçleri

19 – Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması

20-  Dilek ve Temenniler

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

1 -1.Sınıf Zümre öğretmenler toplantısına bütün öğretmenler katıldı. Müdür Yardımcısı  ………………………………….tarafından açılış konuşması yapıldı. Yeni öğretim yılıyla ilgili temenniler dile getirildi. ………………………………………….. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. maddesi gereği  “ Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.”  ifadesinden hareketle toplanıldığını belirtti. Ünitelendirilmiş  yıllık  planların  birlikte  hazırlanarak, bir  örneğinin CD ortamında  okul  idaresine  verilmesi  gerektiğini söyledi. Bakanlık  tarafından  verilen  öğretmen  kılavuz  kitaplarının  “ Açıklamalar ”  bölümünün  tüm  öğretmenler  tarafından  mutlaka  okunması, uygulamalarda  karşılıklı  fikir  alış – verişi  yapılması  gerektiğini  belirtti.

 

2 –  Uyum programının ve Eğitim öğretim programlarının incelenmesi.

………………………………; Geçen sene uygulanan üç aylık uyum programının bu sene olmadığını ,harflerin üç haftadan sonra verilmeye başlanacağını ve dönem sonunda biteceğini belirtti.

………………………………………….; Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği,  amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiğini söyledi.

……………………………………………..;Bu 3 haftalık sürecin yeterli olduğunu,öğrencilerin hazır bulunuşluluklarını dikkate alarak ;Bu süreyi sınıf durumuna göre arttırılabileceğini  belirtti

Zümre başkanı ………………………………………….. ; Tüm derslerin planlarının hazırlanarak idareye 1 nüsha olarak  verilmesi zümre öğretmenlerinde flaş ortamında bulunması konusunda da anlaşıldığını   belirtti.

3- TTK’nin 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları  Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. ………………………………………………..     4+4+4 sistemiyle birlikte değişen Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi’nin 2013-2014 Eğitim öğretim yılında 1. sınıfta :

TÜRKÇE=10,  HAYAT BİL.= 4 MATEMATİK=5  Müzik=1 ;Görsel Sanatlar.=1,  Oyun ve  Fiziksel Etkinlikler=5, Serbest Etkinlikler.= 4 Saat olmak üzere haftada toplam 30 ders saati yapacağımızı söyledi.

4- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

…………………………………….: Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi ile ilgili olarak ; yıllık ve günlük planların müfredat  incelenerek hazırlanmasına ve kılavuz kitabı olmayan dersler  ve serbest zaman etkinliklerinde planlamanın birlikte yapılmasının uygun olacağını söyledi.

………………………………………..;  tarafından  ünite  sürelerinin  her ders için ayrı ayrı belirlenip,  planlamalara  yansıtılması, zümrenin koordineli  olarak  çalışması  gerektiği  vurgulanarak, her  üniteyi  birlikte  ve  zamanında  bitirmeye  çalışmamız gerektiği, ünitelerin  işlenişi  süresince de  bilgi  alışverişi  yapmamız  gerektiği  söylendi. Atatürkçülük  konularının 23.06.2004  tarih ve 113 sayılı  T.T.K.  kararına  uygun  bir  şekilde  işlenmesine devam edileceği söylendi. Atatürkçülük  konularının  incelenerek  yıllık  planlara  uygun  olacak  şekilde  dağıtılarak  yerleştirilmesinin  önemli  olduğu  Müdür  Yardımcısı …………………………………………………. tarafından  söylendi. Bu amaçla Talim  ve  Terbiye Kurulunun  internet  sitesindeki  güncel Atatürkçülük  konularının  ünitelendirilmiş yıllık  planlarda  yer  verilmesi  gerektiğini  belirtti.

5- Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi.

Serbest Etkinlikler ders saatinin  haftada 4 ders saati olarak yapılmaya devam edileceği 75 sayılı İ.K.H.D.Saati Çizelgesi’nden anlaşıldığı ………………………………………………. tarafından belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog,diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.

……………………………………………….; Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir”maddesi hatırlattı.

 

6 – 2014- 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi. Buna göre;

 1. Dönem : 91 iş günü/18 Hafta
 2. Dönem : 86 iş günü/18 Hafta

Toplam    : 177 iş günü/ 36 hafta

2013 – 2014  Eğitim – öğretim yılında 1. Sınıflarda işlenecek  tema  ismi,   süresi ve iş günleri,  ise  aşağıdaki   şekliyle  belirlendi.

 

 

Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri

Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

2014– 2015   EĞİTİM  – ÖĞRETİM YILI ÖZEL İDARE    İLKOKULU

OKUMA – YAZMA  ÇALIŞMA PLANI  SES GRUPLARI   TABLOSU

 

GRUP NO SESLER SÜRE İŞ GÜNÜ / HAFTA
ÇİZGİ ÇALIŞ. DÜZENSİZ  ÇİZGİ 15.09.2013—

19.09.2013

     /1.HAFTA
ÇİZGİ ÇALIŞ. DÜZENLİ  ÇİZGİ 22.09.2013—

03.10.2013

     /2.HAFTA
1.GRUP E -L -A -T 06.10.2013—

31.10.2013

     / 4.HAFTA
 1. GRUP
İ- N- O – R- M 3.11.2013—

28.12.2013

     /4.HAFTA
 1. GRUP
U- K – I – Y – S- D 1.12.2013—

26.12.2013

      / 4.HAFTA
 1. GRUP
Ö – B – Ü – Ş- Z-  Ç 29.12.2013—

9.01.2014

      /2.HAFTA
 1. GRUP
G  –  C-   P-  H 12.01.2014—

16.01.2014

       /1.HAFTA
 1. GRUP
Ğ  –  V –   F-  J 19.01.2014—

23.01.2014

        /1.HAFTA

 

 

1.SINIF TÜRKÇE DERSİ TEMA SÜRELERİ 2014 – 2015

TEMA NO TEMA ADI Programdaki Süre  Düzenlenen SÜRESİ
Çizgi çalışmaları 20 saat 15 Eylül – 26 Eylül
1. Birey ve Toplum

 

44 Saat 29 Eylül- 30 Ekim
2. Atatürk 44 Saat 31 Ekim -27 Kasım
3. Değerlerimiz 44 Saat 28 Kasım – 25 Aralık
4. Sağlık ve çevre 44 Saat 26 Aralık – 23 Ocak
5. Oyun ve spor 44 Saat 9 Şubat – 9 Mart
6. Hayal gücü 44 Saat 10 Mart -6 Nisan
7. Dünya’mız ve Uzay 44 Saat 7 Nisan – 6 Mayıs
8. Üretim, Tüketim ve Verimlilik 44 Saat 8 Mayıs – 5 Haziran
Değerlendirme 10 saat 8 Haziran- 12 Haziran

 

 

1.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA SÜRELERİ  2014  —  2015

TEMA NO TEMA ADI Programdaki Süre SÜRESİ
1. OKUL HEYECANIMIZ 63 saat 15 Eylül – 6 Ocak
2. BENİM EŞSİZ YUVAM 47 saat 8 Ocak – 14 Nisan
3. DÜN, BUGÜN, YARIN 31 saat 16 Nisan–12 Haziran

 

 

 

 

 

1.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTE SÜRELERİ 2014 — 2015

ÜNİTE NO ÜNİTE  ADI Programdaki Süre SÜRE
 

1.

 1. ÜNİTE
55 saat 15 Eylül – 1 Aralık
 

2.

 1. ÜNİTE

 

38 saat 2 Aralık – 23 Aralık
 

3.

 1. ÜNİTE
59 saat 9 Şubat – 29 Nisan
 

4.

 1. ÜNİTE

 

31 saat 30 Nisan – 12Haziran

 

 

7- Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2004 tarihli Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile 2003 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini, 26 Temmuz tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdı.
Bunun yerine, iki yönetmeliği tek yönetmelik altında birleştiren yeni bir yönetmelik yayımladı.
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulların görev ve işleyişlerinde yapılan yeni düzenlemeler…
1-160 maddelik İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 60 maddelik Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve her ikisi 97 maddelik tek bir yönetmelikte birleştirildi.
3-İlkokulda performans görevi ve proje ödevi kaldırılmıştır. Ortaokullarda ise performans görevi kaldırıldı ancak; proje ödevi verilmesine devam edilecektir..
4-İlköğretimin ve Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri yönetmelik metninden çıkarılmıştır.
5-Haftalık Ders Programı eski yönetmelikte yer almıyordu.
Yapılacak programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınması olumlu bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.
6-Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40-en çok 60 dakika olan süre en az 40-en çok 90 şeklinde düzenlenmiştir.
7-20 dakikalık beslenme saati kaldırılmıştır.
8-Derslerin blok yapılması eski yönetmelikte de vardı ancak bu yeni yönetmelikte  öğretmenler kurulu kararı şartına bağlanmıştır.
9-Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna nakilde, ortaokulda zorunlu olmayıp imam-hatip ortaokulunda zorunlu olarak okutulan derslerden eylülde yapılacak sınavda başarılı olma şartı getirildi..
10-Okul çalışanları isterse kendi çocuklarının naklini kayıtlı adrese bakılmaksızın görev yaptıkları okula alabilecektir.
11-Sınıf mevcutları otuzun altında kalan okullar eylül ayının ilk iş gününde e-okulda ilan edilecek. Kayıt alanı dışından bu okullara başvurular 15 Eylüle kadar yapılabilecek. Başvuru kontenjandan çok olursa kura çekilecek..
12-Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez şeklindeyken, “Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez.”şeklinde değiştirilmiştir.
13-Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzereders etkinliklerine katılım puanı verilir.
14-Davranış notu sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından verilecek, şube rehber öğretmeni diğer öğretmenlerin de görüşünü alarak değerlendirme yapacak.
15-İlkokulda kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde verilen Öğrenci Gelişim Raporu kaldırılmıştır.
16-Okulda tek sınıf öğretmeni ya da alan öğretmeninin zümre öğretmenler kurulu yapmaması yeni yönetmelikte yer almıştır.
17-Okul Öğrenci Kurulu kaldırılmıştır.
18-Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu maddesinde eski yönetmelikte yer alan “Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.” Metni yeni yönetmelikte yer almamaktadır.
19-Öğretmenlerin nöbet görevi dersten 30 dakika önce başlar 30 dakika sonra biter, bu süre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.
20- “Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir” hükmü kaldırılmıştır.
21- Okul Gelişim Yönetim Ekibi yönetmelik metninden çıkarılmıştır.
22-Başarı ve üstün başarı belgesi kaldırılmış, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere iftihar belgesi verilecektir.
23-Öğrencilerin uyarma cezası gerektiren davranışlara “derste cep telefonunu açık bırakmak” eklenmiştir.
24- Öğrencilerin kınama cezası gerektiren davranışlarına “okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek” eklenmiştir.
25-Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu üyeleri müdür yardımcısı, ders yılı başında gizli oyla seçilecek 3 öğretmen,okul aile birliğinin kendi üyeleri, arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşur.
26-İlköğretimde yöneltme maddesi kaldırılmıştır.
27-Tutulacak defter ve dosyalar: Eski yönetmelikte olmayan Öğrenci nöbet defteri, 2008 yılında kaldırılan belge defteri artık yeni yönetmelikle birlikte tutulacak, bunun yanında eski yönetmelikte yer alan öğretmen ve personel izin defteri artık tutulmayacak.

8- İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular  ………………………………………   tarafından okundu. Ünitelendirilmiş  yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

9- Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

……………………………………………….., “Türkçe dersi için parça seçilirken, Matematik dersinin işlenilmesi sırasında çözülecek problemlerin seçiminde, Görsel Sanatlar dersinin işlenilmesi sırasında yaptırılacak olan çalışmalarda, Müzik dersinin işlenilmesi sırasında yaptırılacak olan çalışmalarda Hayat Bilgisi dersinin ve tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanması önemlidir. Öğrenci  başarısını  artırmak  için  zümre  içinde  işbirliği  yapılmasını, karşılıklı  görüş  alış – verişi  yapılmasını , grup  çalışmalarına  ağırlık  verilmesi  gerekiyor.” dedi.

……………………………………………, “Bütün dersleri işlerken “ Belirli Gün ve Haftalar ” dan da faydalanmalı,  herhangi bir belirli gün ve haftanın işlenilmesinin, törenden sonra görevlendirilmiş öğretmen ve öğrencilerimizin yaptıkları etkinliklerin sona ermesi ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Gerek Hayat Bilgisi dersinde gerekse diğer derslerde işlenilmekte olan hafta ile ilgili çalışmalara yer verilmelidir.”  dedi.

……………………………………………., “Derslerin işlenişi sırasında; anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi   gibi yöntem ve tekniklerden zaten faydalanıyoruz. Ayrıca “ Çağdaş Öğretim Yöntemleri ”  olan “ Beyin Fırtınası , Kubaşık Öğrenme , Kavram Haritası, Balık Kılçığı ” gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi esnasında uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyorum.” dedi.

………………………………………..,” Her  derste  farklı  öğretim  yöntemleri  izlenilmeli , uygulanan  “ Ses Temelli Cümle  Yöntemi ” nin drama , canlandırma  gibi  öğretim  yöntemleri  kullanılarak çeşitlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

……………………………………., Öğrencilerin bitişik el yazısını güzel, kurallı ve düzenli yazmaları için okulun ilk günlerinde gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini, yazı tahtalarını çizgilerinin ayarlanması, kullanılan yöntem ve tekniklerde gösteri, soru – yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması metotlarına sıklıkla yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu.

……………………………………………….,  Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma

Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma

Buluş yolu                                                        Tahmin etme

Yaparak yaşayarak öğrenme                            Grup çalışması

Gösterip yaptırma                                             Drama

Resimleme                                                        Kavram haritası

Beyin fırtınası                                                   Tartışma

Örnek olay

 

10.Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” inde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar,Belirli  Gün  ve  Haftalar” adlı başlık  …………………………………… tarafından  okundu.    Bunların sınıf içinde kutlayıp panolarda işlenmesini söyledi.

 

Belirli Günler ve Haftalar
İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)
Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
Dünya Çocuk günü  (ekim ayının ilk pazartesi günü)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)
Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
Öğretmenler Günü (24 Kasım)
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
Orman Haftası      (21-26 Mart)
23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı
Trafik Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)
Anneler Günü (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

11- Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler

…………………………………………….; sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

Özellikle uyum dönemiyle ilgili öğrenciler ve etkinlikler ile ilgili tek tek notlar alınmasının ilerisi ve sistem için iyi bir değerlendirme imkanı sağlayacağı belirtildi.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formları”nın mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı.Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti. Ayrıca notların ve okunan kitaplar, performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

………………………………………………., çocukların algılamada ve yapılan faaliyetlerde birbirleriyle uyumsuzluk içinde olduklarını buda bizlerin işlerini zorlaştırdıklarını ifade etti.Ayrıca ders araç gereçlerinin zamanında getirmeyen öğrencilerin bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

12- Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

…………………………………………………; Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması ve rehberlik servisi ile işbirliği içinde çalışılması gerektiğini söyledi.

13- Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi

Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

14- Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının görüşülmesi

Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

Yılda iki defa verilen gelişim raporlarının ,proje ödevi ve performans görevlerinin kalktığı belirtildi.

15- Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı.Her hafta öğrencilerin yerlerinin değiştirilmesinin faydalı olacağı görüşü benimsendi.

16- Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması,

Öğrencilerin  yıl içinde çevre bilinci ve birliktelik , paylaşımcılık kazanmasına, bu yaş grubuna uygun  yıl sonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine karar verildi.Sınıfların kalabalık olmasından dolayı gezileri yapmanın mümkün olmayacağı dile getirildi.

17- Ürün Dosyasının Önemi ve Tutulması Gereken Derslerin Görüşülmesi.

…………………………………………; “Ürün dosyası öğrencinin gelişimini takip etmemize yardımcı olan bir çalışmalar bütünüdür. Öğrencinin sevdiği çalışmalarını saklaması, sorumluluk sahibi olmasını sağlaması ve kendi gelişimini görmesi için önemli bir ürünler bütünü olduğunu söyledi.

18- Derslerde kullanılacak olan araç-gereçlerin belirlenmesi ve kullanılması. (İKY:70)

……………………………………..; derslerde kulanılacak araç-gereçlerin zümre öğretmenleri tarafından belirlenerek çalışmaların birlikte yürütüleceğini belirtti.

……………………………………….; derslerde bilgisayar ve projeksiyon kullanılmasının öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getireceğini vurgulayarak, sınıflarda bu uygulamanın sık sık yapılması önerdi. Derslerin işlenişinde görsel  işitsel  araçlara  daha  ağırlık  verilmesine  karar  verildi.

…………………………………………………, öğrencilere  aldırılacak  kalemlerin belli  bir  kalitede  olması  gerektiğini ,iyi  bir  yazı için iyi  bir  malzeme kullanmanın  çok  önemli olduğunu ve  basmalı 0.5, 0.7  gibi  uçlu  kurşun  kalem  kullanılmaması gerektiğini  belirtti.  Öğrencilerin ders araç ve  gereçlerini  düzenli  kullanmaları  için  gerekli  eğitim  ve  alışkanlığın verilmesine  gayret  gösterileceğini, öğrencilerin  almak  zorunda  oldukları  kırtasiye  malzemelerinin  velilere  liste şeklinde  verilerek  aldırılacağı  belirtildi.

Derslerin, öğrenci ders ve çalışma kitaplarından takip edilmesine;

Okulumuzda bulunan fen ve teknoloji laboratuarı, bilişim teknolojileri sınıfı, projeksiyon gibi donanımın derslerde kullanımının sağlanmasına;

Öğrencilerle birlikte sosyal etkinliklerinin yapılmasına karar verildi.

19- Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması

………………………………………………; Ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini belirttildi. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

……………………………………………… sorumluluğumuz olduğu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlanmış olduğu belirtildi.Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağını belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar olarak belirlendi.

20-Öğrencilere beslenme ve temizlik alışkanlığının kazandırılması;

…………………………………………….; Öğrencilere beslenme ve temizlik alışkanlığının kazandırılması başlıklı gündem maddesi görüşülürken ;   Kız ve erkek çocuklarının saçları temiz, taralı, çoraplarını giymiş, forma ve ayakkabılarının temiz olmalarının gerektiği söyledi. Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilebileceği Müdür  Yardımcısı ……………………………………………  tarafından belirtildi.

………………………………………………., söz alarak, birçok alışkanlık ve davranışın kazandırılmasında ilköğretim birinci sınıf çağının çok önemli olduğunu söyledi.

…………………………………………… de öğrencilere temizlik ve sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak için bunların öneminin öğrencilere seviyelerine uygun bir biçimde anlatılması gerektiğini vurguladı. Bunun için de ilk haftalarda derse başlamadan önce birkaç dakika bu konular üzerinde durulmasının faydalı olacağını dile getirdi. Her öğrencinin çantasında ıslak mendil bulunması gerektiğini belirterek ayrıca sınıflarda sıvı sabun bulundurulmasının ve beslenme öncesi el – yüz temizliğinin yaptırılmasının, temizlik alışkanlığını kazandırma noktasında önemli olduğunu belirtti.

Sınıf  öğretmeni  ……………………………………………………… ağız  ve  diş  sağlığı  konusuna  önem  gösterilmesini, yapılacak  veli toplantılarında  ailelere  ve  zaman zaman da  öğrencilere  konunun  vurgulanması  gerektiğini  söyledi. Ayrıca  kahvaltının önemi  üzerinde  özellikle  durulması  gerektiğini, beslenme  saatlerinde de çocukların  beslenmelerinin  olup  olmadığının kontrol  edilmesini , veli toplantısında da özellikle  bu  konu  üzerinde  durulması  gerektiğini  açıkladı.  İkinci dersten sonraki teneffüste “ beslenme saati ” yapılacağı, bu zaman diliminde öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme ve yemekte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesini önerdi. Öneri  tüm  öğretmenler  tarafından  benimsendi.

…………………………………………………; tarafından, beslenme saatlerini düzenli uygulama, ortak beslenme listesi uygulama ve okulda sağlıklı şekilde beslenmelerine katkıda bulunma teklifi getirildi. Veliler imkânlar ölçüsünde evde hazırlanmış yiyecekleri beslenme çantalarına koyarak göndermeleri konusu dile getirildi.

21- Öğrenci devamsızlıkları hakkında görüşülmesi.(İKY Mad:27) (ADEY)

………………………………………………; “Öğrenci devamsızlıkları eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bir derse gelmeyen öğrenci, diğer dersleri ve konuları anlamada zorluk çekmektedir. Çünkü konuların belirli zamanlarda ve sürelerde işlenmesi gerekmektedir. Zaman kısıtlı, konular yüklüdür. Aynı zamanda devamsızlık yapan öğrenci okul ve sınıf kurallarına uymada, derse adapte olmada güçlükler yaşamaktadır.” Dedi. Bunun için;Öğrenci devamsızlıklarının takibinde  İKY madde 27’ye dikkat edilmesine, Günlük yoklamaların titizlikle yapılmasına;Zorunlu devamsızlıklar haricinde öğrencilerin devamsızlıklarının veli-öğretmen-okul işbirliği içerisinde devamlarının sağlanmasına; Sürekli devamsız durumunda olan öğrencilerle ilgili işlemlerin, okul idaresi ile işbirliği içinde yürütülmesine karar verildi.

22- ……………………………………………………; Çalışmaların birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi dileklerinde bulundu.

Müdür Yardımcısı ………………………………………………………….; tarafından, e-okul sistemine; öğrenci bilgileri, veli telefonları, proje tarihleri ile değerlendirme çalışmaları sonuçlarının zamanında girilmesinin önemi belirtildi. Bu bilgilerin toplanması için velilere hazır baskılı formlar gönderilmesine karar verildi. Müdür Yardımcısı ………………………………………………………. tarafından gündeme eklenmesi istenilen bir konu olmadığı için, başarılı bir eğitim öğretim yılı olması dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

1 – Tüm iş ve işlemler İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ve zamanında yapılması,Yönetmelik değişiklikleri takip edilmesi.

2 –Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar öğretim programları incelenerek hazırlanacak ve kılavuz kitabı olmayan dersler ve serbest zaman etkinliklerinde planlamalar birlikte yapılmasına.

3 – Atatürkçülük konularında yapılan son değişiklikler ünitelendirilmiş yıllık planlarda işlenmesine.

4 – Her öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yetiştirilmesi esastır. Öğrencileri tek tipe indiren ve genelleyen uygulamalardan kaçınılmasına.

5 – Yapılacak eğitim – öğretim faaliyetleri ve sınıf içi uygulamalar öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olmasına.

6 – Kılavuz kitaplar günlük plan sayıldığından işlenilen konulara işlendiği günkü tarih yazılmasına,

7 – Öğrenci merkezli eğitim özümsenerek tüm işleniş ve etkinliklerin bu doğrultuda yapılmasına.

8 – Eğitim – öğretim yılı 37 hafta ve 177 iş günüdür. Tüm çalışmalar bu sürece sığacak şekilde hazırlanmasına.

9 –1. Sınıfta ilk okuma – yazma öğretimi süresince okula devamın son derece önemli olduğu velilere belirtilerek, konusu üzerinde titizlikle durulacak, öğrenci devamının sağlanmasında öğretmen, okul yönetimi ve veli işbirliği sağlanacaktır. Öğrencileri okula geç kalmaların önlenmesi hususunda gerekli tedbirler zamanında alınmasına.

10 – Derslerin işlenişinde ve değerlendirilmesinde paralellik sağlanacak ve iş günü takvimine bağlı kalınmasına.

11 – Ölçme ve değerlendirme için belirtke tabloları esas alınmasına,

12 –Öğrenci kılık-kıyafet, temizlik, beslenme ve davranışları üzerinde titizlikle durulmasına,

13 – Sınıftaki problemli öğrencilerle bire bir ilgilenilecek gerekli görülen durumlarda bu öğrenciler RAM’ a yönlendirilmesine.

14 – Ekonomik ve sosyal açıdan durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilecek ve gerekli önlemler alınması.

15 – Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilmesine.

16 – Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren özel yetiştirme programına alınarak yetiştirilmesine.

17 – Planların uygulanmasında birlikte hareket edilmesine.

18 – Etkinliklerde ders kitaplarına bağlı kalmak zorunlu değildir. Çevre ve öğrenci durumları göz önüne alınarak yeni etkinlikler planlanabilmesine.

19 –Her öğretmen mesleki açıdan kendisini yetiştirmelidir. Mesleki ve bilimsel yayınları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmesi.

20 – Derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, çağdaş öğretim yöntemlerinden de faydalanmasına.

13 – İlköğretimde bitişik eğik yazı kullanılması esastır. Öğrencileri defterlerine bitişik eğik yazı ile yazdırılacak , bu yazının kullanılması ve alışkanlık haline getirilmesi için çalışmalar yapılmasına.

22 – E-Okul sistemine; öğrenci bilgileri, proje tarihleri ile değerlendirme çalışmaları sonuçları zamanında girilecek ve yıl içerisinde sık sık güncellenmesi.

23 – Serbest Etkinlik dersleri öğrenci ilgi ve istekleri doğrultusunda işlenmeli, farklı alanlarda kendilerini geliştirilmelerine olanak sağlanmalıdır. Hazırlanacak aylık  plan doğrultusunda öğrencilerde ilgi, yetenek sosyal ve duygusal yönleri açığa çıkaracak veya pekiştirecek konuların seçilmesine özen gösterilmesine.

24 – Sağlıklı bir veli – okul ilişkisi kurulacak, her dönem en az iki tane veli toplantısı yapılacaktır. Ayrıca gereken durumlarda velilerle bireysel görüşmeler yapılması.

25 – Derslerin işlenişinde öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getirecek görsel – işitsel  araçlara daha  fazla ağırlık  verilmesi kararları verilerek imza altına alındı.

 

 

 

 

 

……………………….                                                               ……………………..

1 /  A Sınıfı  Öğretmeni                                                  1 / B  Sınıfı  Öğretmeni

 

 

 

…………………                                                       ……………………………………….

1 / C  Sınıfı  Öğretmeni                                                        1 / D  Sınıfı  Öğretmeni

 

 

……………………….                                                            ………………………………..

1 / E  Sınıfı  Öğretmeni                                                        1 / F  Sınıfı  Öğretmeni

 

 

 

……………………………

Okul  Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

………………………………..

Okul müdürü

2016-2017 İlkokul 1. Sınıf 1. Dönem Zümresi YAPILAN YORUMLAR